"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alternativa pedagogiska inriktningar, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Alternative Pedagogical Approaches

Denna kursplan gäller: 2007-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 6PE022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-09-13

Innehåll

I kursen behandlas alternativa pedagogiska inriktningar utifrån dess historiska och filosofiska utgångspunkter samt samhälleliga förutsättningar. De olika inriktningarnas mål, innehåll och arbetssätt är ett centralt innehåll i kursen. Även inriktningarnas samhällssyn, människosyn och kunskapssyn diskuteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - beskriva och förklara mål, innehåll och arbetssätt i olika pedagogiska inriktningar - beskriva och kritiskt granska inriktningarnas mål och arbetssätt i relation till olika styrdokument - problematisera och analysera frågor som sammanhänger med innehåll och arbetssätt och relatera dessa till olika lärandesituationer inom förskola och skola - tillämpa kunskaper och planera, genomföra och redovisa ett arbete kring en alternativ pedagogisk inriktning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, examinerande seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Kursen ges både på campus och som nätburen undervisning till en viss del.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att kritiskt granska och problematisera de pedagogiska inriktningar och perspektiv som behandlas samt utifrån dessa argumentera för olika ståndpunkter och slutsatser. Varje moment kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. I regel ges vidare inför varje hösttermin därutöver, efter anmälan, möjlighet till prov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till prov nästa gång kursen/momentet ges. Omprov baserad på samma kursplan som vid ordinarie prov garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. TILLGODORÄKNANDE Studierektor beslutar om tillgodoräknande på moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Fakultetsnämnden för lärarutbildning beslutar om tillgodoräknande av hel kurs. Blankett för denna ansökan: www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 34

Andersson Bengt-Erik
Visionärerna : [Ellen Key, Jean Jacques Rousseau, John Locke, Maria Montessori, Celestin Freinet, John Dewey, Paolo Freire, Alexander S. Neill, Ivan Illich, Nils Christie, Reggio Emilia]
Jönköping : Brain Books : 2001 : 119 s. :
ISBN: 91-89250-41-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Barsotti Anna
D - som Robin Hoods pilbåge : ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio Emilia.
Stockholm : HLS, 1997 ; (Västervik : 115, [2]s. : ill. :
ISBN: 91-7656-397-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Claesson Silwa
Spår av teorier i praktiken : några skolexempel.
Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : tur) : 122 s. :
ISBN: 91-44-02216-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Forsell Anna
Boken om pedagogerna
5:e : Stockholm : Liber : 2005 : 84 s. :

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan.
Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan, Arfwedson Gerd B., Arfwedson Gerhard
Stockholm : HLS förl. : 2002 : [6], 295 s. :
ISBN: 91-7656-501-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Focault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens
Gytz Olesen Søren, Møller Pedersen Peter, Johansson Ingmar
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 250 s. :
ISBN: 91-44-04118-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Lenz Taguchi Hillevi
Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
ISBN: 91-7656-414-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 19 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
ISBN: 91-38-31413-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för förskolan : Lpfö 98.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 16 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=572
ISBN: 91-38-31412-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Malm Birgitte
Reflektioner kring lärares liv och verksamhet : Montessorilärares yrkesberättelser
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 194, [2] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32333-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04613-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Dahlberg, Gunilla (2003). Är olikheten vår största likhet? Om välkomnandets och gästfrihetens pedagogik. I: Locus 2/03 (sid 4 15). www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/ Stålnacke, Ingrid (2002). Springtime for children? Reflection and learning inspired by Reggio Emilia. Paper presenterat vid EERA konferensen i Lissabon 2002. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. (6s) www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/