Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara förskollärare (VFU), 1,5 hp

Engelskt namn: To be Preschool Teacher

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE184

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2015-01-14

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-14

Innehåll

Kursen belyser olika aspekter av förskolepedagogisk utbildning i praktiken såsom förskollärares ledarskap, sociala relationer och kommunikativa färdigheter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa grundläggande kunskaper och förståelse om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
Färdigheter och förmåga
  • visa förmåga att kritiskt reflektera över förskollärares kommunikativa färdigheter i arbete med sociala relationer i den pedagogiska praktiken i förskolan. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom auskultation och medverkan i pedagogisk verksamhet i förskola. Lärarstuderande följer lokal VFU-handledares arbete under VFU-perioden på 1,5 hp och dokumenterar sina erfarenheter i en VFU- loggbok. Om möjlighet ges, kan den studerande ansvara för att med stöd leda ett mindre antal barn i en pedagogisk aktivitet.

Examination

I ett obligatoriskt seminarium tar studenten tillvara, systematiserar och kritiskt reflekterar över sina erfarenheter med stöd av loggbok och kurslitteratur från tidigare kurs samt andras erfarenheter för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att erhålla betyget Godkänd krävs närvaro under VFU, inlämnad närvarorapport samt deltagande vid seminariet och grupprotokoll där det ska framgå hur var och en har bidragit till seminariet utifrån kursens förväntade studieresultat. Vid  hänvisning till litteratur i protokollet ska referenslista finnas med.

På kursen sätts betygen Godkänd(G) eller Underkänd(U), och den som erhållit betyget Godkänd (G) kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, sk uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen har rätt att hos prefekten begära att annan lärare utses som examinator. Rättighet att examineras ges högst två år efter vederbörande students förstagångsregistrering på kursen.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar vad avser praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplanen slutat gälla.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Godkänd eller Underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken/ VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik/ VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas vid Umeå universitet. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Se kurslitteratur för kursen: Förskollärare som profession