"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara förskollärare (VFU), 1,5 hp

Engelskt namn: To be Preschool Teacher

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 6PE184

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2015-01-14

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-15

Innehåll

Kursen belyser olika aspekter av förskolepedagogisk utbildning i praktiken såsom förskollärares ledarskap, sociala relationer och kommunikativa färdigheter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskaper och förståelse om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Färdigheter och förmåga

  • visa förmåga att kritiskt reflektera över förskollärares kommunikativa färdigheter i arbete med sociala relationer i den pedagogiska praktiken i förskolan. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom auskultation och medverkan i pedagogisk verksamhet i förskola. Lärarstuderande följer VFU-handledares arbete under VFU-perioden på 1,5 hp och dokumenterar sina erfarenheter i en VFU- loggbok. Om möjlighet ges, kan den studerande med stöd av VFU-handledare ansvara för att leda en mindre grupp barn i en pedagogisk aktivitet.

Examination

I ett obligatoriskt seminarium tar studenten tillvara, systematiserar och kritiskt reflekterar över sina erfarenheter med stöd av loggbok och kurslitteratur från tidigare kurs samt andras erfarenheter för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att erhålla betyget Godkänd krävs närvaro under VFU, inlämnad närvarorapport samt deltagande vid seminariet och grupprotokoll där det ska framgå hur var och en har bidragit till seminariet utifrån kursens förväntade studieresultat. Vid  hänvisning till litteratur i protokollet ska referenslista finnas med.
Hel kurs bedöms enligt skalan godkänd (G) eller underkänd (U).

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Se kurslitteratur för kursen: Förskollärare som profession