Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara lärare (VFU - ämneslärare), 1,5 hp

Engelskt namn: To be a Teacher (School Practice)

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE186

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen anknyter till innehåll som behandlats i kursen ”Lärande och undervisning” och behandlar olika aspekter av pedagogisk verksamhet i praktiken, exempelvis undervisning, fostran och elevers lärandeprocesser.

Förväntade studieresultat

Färdigheter och förmåga
- dokumentera, reflektera över och presentera någon aspekt av lärares professionella arbete i praktiken
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt, i överensstämmelse med aktuell programstruktur, tidigare genomgångna kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom auskultation och medhjälp i pedagogisk verksamhet vid VFU- skolan/förskolan. Lärarstuderande följer lokal lärarutbildares arbete under fem arbetsdagar och dokumenterar sina erfarenheter i en VFU- dagbok. Om möjlighet ges kan lärarstuderande ansvara för någon egen pedagogisk aktivitet.

VFU- kursen är obligatorisk och sker på heltid, ca 35 klocktimmar/vecka.

Examination

Examination sker i ett obligatoriskt seminarium på universitetet, efter avslutad VFU. Där presenteras den aspekt av lärararbetet som studerande särskilt dokumenterat och reflekterat över under VFU.

På uppgiften sätts betygen Godkänt(G) eller Underkänt(U).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom ska ytterligare minst ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallat uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas för omprov kan det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/obligatoriska momentet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Studerande som underkänts två gånger på kursen har rätt att hos prefekten begära att annan lärare utses som examinator.

Rättighet att examineras ges högst två år efter vederbörande students förstagångsregistrering på kursen.

Rätten att delta vid tentamenstillfälle eller att få praktik för att uppnå godkänt betyg kan enligt högskoleförordningen inte begränsas till mindre än fem tillfällen för tentamen och två tillfällen för praktik.

Betyg på hel kurs sätts då obligatoriska delar samt examination är genomförda.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 8

Se kurslitteratur för kurs 1a, 1b och 1 c