"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara lärare (VFU - ämneslärare), 1,5 hp

Engelskt namn: To be a Teacher (School Practice)

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE186

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2024-01-22

Innehåll

Kursen anknyter till innehåll som behandlats i kursen "Lärande och undervisning" och behandlar olika aspekter av pedagogisk verksamhet i praktiken, exempelvis undervisning, fostran och elevers lärandeprocesser.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Färdigheter och förmåga
- dokumentera, reflektera över och presentera någon aspekt av lärares professionella arbete i praktiken
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt, i överensstämmelse med aktuell programstruktur, tidigare genomgångna kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, auskultation och reflektion över pedagogisk verksamhet. Lärarstuderande följer lärares arbete och dokumenterar sina erfarenheter i en reflektionsdagbok.

 

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

  • Ett obligatoriskt seminarium U/G

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på seminariet.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av prefekten vid ansvarig institution, om det finns särskilda skäl.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

 

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.