"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning within the Swedish School System

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 6PE192

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen behandlar utformning och organisation av det svenska skolsystemet. Läroplaner och undervisningsresurser granskas utifrån studentens samlade erfarenheter som lärarstudenter. Slutligen behandlar kursen sociala och kulturella faktorer som har inflytande på den svenska skolan. Kursen innehåller fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

  • beskriva den svenska skolans kännetecken i termer av organisation, kultur och utveckling

Färdighet och förmåga

  • förbereda, genomföra och utvärdera undervisning
  • jämföra och diskutera undervisning och lärande i en internationell kontext
  • diskutera huvudinnehållet i svenska styrdokument i relation till studentens undervisningsämnen och framtida verksamhetsnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritiskt granska det svenska skolsystemet i förhållande till skolsystemet I hemlandet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Lärarstudent med minst två års lärarstudier. 

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska genom föreläsningar och seminarier. En obligatorisk del av kursen är fyra veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examination

Studieresultaten examineras genom följande inslag:

  • Två individuellt muntliga seminarier (U/G)
  • En observation i samband med studentens VFU
  • En skriftlig individuell rapport (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

 

Övriga föreskrifter

För att kunna fullgöra utbildningen måste du innan du påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ansöka om intyg ur polisens sk belastningsregister och visa detta för ansvarig rektor.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 42

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre
Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Curriculum for the upper secondary school
Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Skolverket: Infomationsmaterial Ett förslag på relevanta kursplaner kommer att presenteras vid kursstart www.skolverket.se Ett urval av ytterligare artiklar kan tillkomma.