Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara grundlärare (VFU), 1,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: School based studies

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE196

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-09-11

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-07-02

Innehåll

Med utgångspunkt i professionen som grundlärare, ska kursens praktiska innehåll i skolmiljö ställas mot, samt vävas samman med kursen, Grundlärare som profession:s teoretiska innehåll. Fokus under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n ska ligga på minst ett, av studenten utfört, ledarskapsuppdrag samt observationer av handledarens undervisning. I en självreflekterande muntlig redovisning ska studenten både utifrån sin egen, sin handledares ledarskapsförmåga samt litteratur från föregående kurs, problematisera sina nulägestankar kring den kommande professionen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • Beskriva relevanta styr- och policydokument för grundskolans uppdrag.
  • Identifiera betydelse och innebörd av ett demokratiskt ledarskap i yrkesutövningen.
Färdigheter och förmåga
  • Muntligt redovisa nulägestankar kring den kommande professionen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Kritiskt granska ledarskapets funktion och betydelse för lärande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

VFU-perioden genomförs i respektive verksamhet.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning efter genomförd VFU-period. Hel kurs betygsätts enligt skalan Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talat emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Övriga föreskrifter


Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.