"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU), 2,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Primary School - Extended School 2

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare

Kurskod: 6PE249

Högskolepoäng: 2,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-12-20

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

I kursen studeras och prövas undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av undervisningsmoment inom ett praktiskt/estetiskt ämne. Vidare diskuteras formativ och summativ bedömning av elevers färdigheter och förmågor i relation till de undervisningsmoment den studerande medverkar vid.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa kännedom om bedömning av elevers lärande och utveckling i det praktiskt/estetiska ämnet.

Färdigheter och förmågor

  • Med stöd undervisa elever i grupp.
  • Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisningsinnehåll i det praktiskt/estetiska ämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över att i det praktiskt/estetiska ämnet göra bedömningar av elevers lärande och utveckling.

Behörighetskrav

Godkänd på kurserna: Att vara grundlärare (VFU) 1,5 hp, Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv 7,5 hp, Att undervisa i fritidshem (VFU) 7,5 hp, Praktiskt estetiskt ämne – Idrott och hälsa 1, 15 hp, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning i det praktiskt/estetiska ämnet.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig VFU-rapport.

Examinationen av VFU sker av utsedd examinator (universitetslärare).

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan inte examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.255314). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur