"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU), 22,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Professions for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2024-08-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE257

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-19

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-01-27

Innehåll

Kursen behandlar undervisnings- och lärandemiljö utifrån skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Ett viktigt fokus under kursen är ledarskapet i klassrummet. Studenten planerar, genomför och utvärderar med ökad grad av självständighet undervisning i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. I förskoleklassverksamheten observerar och deltar studenten. Dessutom genomförs i förskoleklassen ett undervisningsuppdrag med fokus på värdegrund, demokrati och estetiska läroprocesser. Den specialpedagogiska verksamheten med fokus på elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling problematiseras utifrån teoretiska perspektiv och egna erfarenheter. Studenten får praktiskt använda sig av kartläggningsverktyg och dokumentera, bedöma samt skriftligt och muntligt kommunicera elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under kursens andra del utför studenten lärarens samtliga arbetsuppgifter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om elevers lärande och kunskapsutveckling i de ämnen man undervisar i
 • kunna redogöra för och diskutera olika didaktiska strategier för undervisning och lärande i förskoleklass och tidiga skolår utifrån svensk och internationell forskning
 • visa fördjupad kunskap om val av undervisningsmaterial utifrån kursplanernas direktiv och elevernas intresse, förutsättningar och behov

 Färdighet och förmåga

 • självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet
 • använda, anpassa och utveckla sitt ledarskap och sin ämnesdidaktiska förmåga i relation till elevers skilda förkunskaper, intressen och förutsättningar
 • kunna dokumentera, bedöma och skriftligt och muntligt kommunicera barns språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
 • visa förmåga att kommunicera och tillämpa skolans värdegrund i ett ledarskap präglat av samspel och lyhörd dialog
 • kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett språkligt säkert sätt för olika målgrupper och syften
 • att använda IKT, skönlitteratur och estetiska lärprocesser i undervisningen

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt kunna bedöma och värdera sig själv i rollen som pedagogisk ledare
 • visa förmåga att bemöta alla elever på ett professionellt sätt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att vidareutveckla sin kompetens i yrkespraktiken

Behörighetskrav

Univ: 'Grundlärare som profession (UK)', 6 hp eller motsvarande, 'Lärande och undervisning (UK)' 7,5 hp eller mostvarande, 'Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan (UK)' 8 hp eller motsvarande, 'Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)' 11 hp eller motsvarande, 'Specialpedagogik - för grundskolan (UK)' 5 hp eller motsvarande, 'Specialpedagogik med fokus på svenska och matematik för F-3' 15 hp eller motsvarande, 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i åk F-3 (VFU)' 6 hp eller motsvarande, 22,5 hp i vart och ett av ämnena matematik och svenska samt 7,5 hp i ämnet engelska, samtliga med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Undervisningens upplägg

Cirka 20 procent av kursens verksamhetsförlagda delar genomförs i förskoleklass och ca 80 procent i grundskolans årskurs 1.
 
I det fall att kursens verksamhetsförlagda delar inte kan genomföras enligt denna fördelning på grund av brist på antalet tillgängliga VFU-platser, kan det i undantagsfall beslutas om annan fördelning. Sådan fördelning kan även innehålla VFU inom grundskolans årskurs 2 och 3, men ska i möjligaste mån förläggas med så stor andel som möjligt i förskoleklass och grundskolans årskurs 1.

I kursen ingår universitetsförlagda studier med några dagar avsedda för förberedelser, efterarbeten och examination.

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Bedömningen utgår från både den studerandes undervisning och det efterföljande trepartssamtalet, denna bedömning sker vid två tillfällen. De båda besöken och trepartssamtalen sambedöms. Lokal VFU-handledare medverkar genom deltagande i trepartssamtalen samt med ett dokumenterat bedömningsunderlag. 

Kursen examineras genom följande prov:

 • två undervisningstillfällen vid VFU-besök
 • två uppföljande VFU-samtal i anslutning till ovanstående VFU-besök
 • fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • en självregleringsuppgift
 • tre seminarier

Lektionerna genomförda vid VFU-besöken och de efterföljande trepartssamtalen, samt de skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För självregleringsuppgiften samt de muntligt examinerande uppgifterna ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov delar är genomförda. För slutbetyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För slutbetyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att de två VFU-besöken samt handledarens bedömning sambedömts med betyget väl godkänt (VG) som resultat, samtidigt som minst tre av de indivduella skriftliga inlämningsuppgifterna på VG nivå bedömts med resultatet VG.

Vid beslut om kursbetyg läggs särskild vikt vid den studerandes ledarskap samt förmåga att självständigt kunna tillämpa planering och dokumentation i lärandesituationer. För resultatet väl godkänd (VG) på kursens prov krävs det därutöver att studenten uppvisat särskilt god förmåga att skapa ett gynnsamt inlärningsklimat i klassrummet samt särskilt god metakognitiv förmåga i reflektionerna kring sin egen undervisning och andra erfarenheter som förvärvats under kursen.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Rätten till förnyat provtillfälle för de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU) är enligt 6 kap. 21 § i högskoleförordningen (1993:100) samt artikel 14.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14), begränsad till maximalt två perioder inklusive ordinarie praktikperiod (VFU). 

Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov inom kursens verksamhetsförlagda delar alternativt genomgått ordinarie prov samt ett omprov inom kursens övriga delar, har vid nästa omprovstillfälle tillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF samt artikel 2.1 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14)). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Övriga föreskrifter

Registerkontroll
För att studenten ska få deltaga kursens verksamhetsförlagda delar, krävs enligt 2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800) att studenten lämnar utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. För närmare information, se Lärarhögskolans riktlinjer.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.