"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utbildningspolicy i nationell och internationell kontext, 7,5 hp

Engelskt namn: Education Policy in National and International Context

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE263

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2017-06-15

Innehåll

Kursen behandlar fördjupat det utbildningspolitiska fältet. Den innehåller en översikt av utbildningspolicys på internationell och nationell nivå. I kursen studeras relationerna mellan politiska sammanhang, processer och resultat, och dessa illustreras med hjälp av konkreta exempel på europeiska och svenska policys. Kursen presenterar och analyserar policyforskning och reflekterar över kopplingarna mellan utbildningspolicy och pedagogisk verksamhet. Mer specifikt är kursen strukturerad utifrån: att förstå utbildningspolicy, hur den genomförs och mottas i skolan; vilka värden utbildningspolicys representerar och hur dessa förmedlas i utbildningsinstitutioner samt vad politik och forskning om politik innebär för lärare och elever. I kursen används fallstudier för att analysera dessa teman, baserade på forskning inom följande områden:

  • Marknadsorientering och privatisering av skolan.
  • Inklusion i lärarutbildning och utbildning.
  • Förändrad utbildningsstyrning inom EU och internationella organisationers roll i utbildningspolitiken.

Fallstudierna kommer att ha både svenska och internationella jämförande inslag.

Förväntade studieresultat

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: 

Kunskap och förståelse 

  • visa djupare kunskap om utvecklingstrenderna inom svensk och internationell utbildningspolitik,

Färdighet och förmåga 

  • identifiera och problematisera frågor som rör värden inom utbildningspolitik och utbildningsmål, så som dessa formuleras av regeringar och internationella organisationer, 
  • identifiera och analysera politiska frågor som rör det egna verksamhetsområdet och diskutera deras implikationer för skolor och elever, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • analysera och kritiskt utvärdera utvalda policys utveckling för skola och lärarpraktik.
  • elatera sin kännedom om utbildningspolicy till specifika politikområden, och kunna omsätta denna kunskap i skriftlig och muntlig presentation.

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier om 90 hp. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en kombination av föreläsningar, seminarier, handlett enskilt arbete och studentpresentationer. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

All undervisning sker på engelska.

Examination

Bedömningen grundas på:

  • En uppsats på 3 000 ord.
  • En individuell studentpresentation.

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. 

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan ej läsas i kombination med 2PE142 Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv, 7.5 hp eller 6PE239 Utbildningspolicy och pedagogisk praktik ur internationella perspektiv, 7.5 hp.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England
Alexiadou N, Erixon Arreman I, Dovemark M, Ho AS, Lundahl L, Lundström U
Umeå universitet / Research in Comparative and International Education : 2016 :
http://rci.sagepub.com/content/11/1/13.abstract
Obligatorisk
Läsanvisning: 11(1), s 13-33.

Teacher Education for inclusive practice : Responding to policy
Alexiadou N, Essex J
Ingår i:
European journal of teacher education [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 2000- : 39 : sid. 5-19 :
Länk
Obligatorisk

Allan Julie
The inclusion challenge
Ingår i:
Bildning för alla!
Kristianstad : Kristianstad University Press : 2012 : 247 s. : sid. 109-120 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Still social and democratic? : Inclusive education policies in the Nordic welfare states
Arnesen A-L, Lundahl L
Ingår i:
Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 2000- : 50 : sid. 285-300 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

How schools do policy : policy enactments in secondary schools
Ball Stephen J., Maguire Meg, Braun Annette, Hoskins Kate, Perryman Jane
London [u.a.] : Routledge : 2012 : 173 s. :
ISBN: 9780415676267
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Selected chapters.

Education around the world : a comparative introduction
Brock Colin, Alexiadou Nafsika
London : Bloomsbury : 2013 : 205 p. :
ISBN: 9781441105011
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Selected chapters.

Bunar N
Choosing for Quality or Inequality : current perspectives on the implementation of school choice policy in Sweden
Ingår i:
Journal of education policy [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 1999- : 25 : sid. 1-18 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Bunar N
Multicultural urban schools in Sweden and their communities : social predicaments: the power of stigma, and relational dilemmas
Ingår i:
Urban education [Elektronisk resurs].
Thousand Oaks, CA : Sage Publications : 1999- : 46 : sid. 141-164 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Erixon Arreman I
The Process of Finding a Shape : stabilising new research structures in Swedish teacher education
Ingår i:
European educational research journal [Elektronisk resurs]
Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 7 : sid. 157-175 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Erixon Arreman I
Student Perceptions of New Differentiation Policies in Swedish Post-16 Education
Ingår i:
European educational research journal [Elektronisk resurs]
Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 13 : sid. 616-631 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Inclusive education in Sweden? A critical analysis
Göransson Kerstin, Nilholm Claes, Karlsson Kristina
International Journal of Inclusive Education, 15(5), pp. 541-555 : 2011 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603110903165141
Obligatorisk

Inclusive education policies : discourses of difference, diversity and deficit
Hardy Ian, Woodcock Stuart
Ingår i:
International journal of inclusive education [Elektronisk resurs]
Routledge : 1999- : 19 : sid. 141-164 :
http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2014.908965
Obligatorisk

Labaree D.F
Public Goods, Private Goods : The American Struggle over Eduational Goals
Ingår i:
American educational research journal [Elektronisk resurs]
Beverly Hills : Sage : 2000- : 34 : sid. 39-81 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

New forms of European Union governance in the education sector? : A preliminary analysis of the Open Method of Coordination
Lange B, Alexiadou N
Ingår i:
European educational research journal [Elektronisk resurs]
Wallingford : Triangle Journals : 2002- : 6 : sid. 321-335 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Lindbom A
School Choice in Sweden : Effects on Student Performance, School Costs, and Segregation
Ingår i:
Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs]
London : Taylor & Francis : 2000- : 54 : sid. 615-630 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Educational marketization the Swedish way
Lundahl Lisbeth, Erixon Arreman Inger, Holm Ann-Sofie, Lundström Ulf
Ingår i:
Education inquiry [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 4 : sid. 497-517 :
Obligatorisk

Setting Things Right? : Swedish Upper Secondary School Reform in a 40-year Perspective
Lundahl L, Erixon Arreman I, Lundström U, Rönnberg L
Ingår i:
European journal of education [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 1999- : 45 : sid. 46-59 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1465-3435.2009.01414.x/abstract
Obligatorisk

Globalizing education policy
Rizvi Fazal, Lingard Bob
London : Routledge : 2010 : 228 s. :
ISBN: 0415416256
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Selected chapters.

Enacting inclusion : a framework for interrogating inclusive practice
Florian L, Spratt J
Ingår i:
European journal of special needs education
Chichester : Wiley : 1986- : 28 : sid. 119-135 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Schwarz Anneli
The significance of place and pedagogy in an urban multicultural school in Sweden
Ingår i:
Education inquiry [Elektronisk resurs]
Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 5 : sid. 247-264 :
Obligatorisk

Does initial teacher education make a difference? : The impact of teacher preparation on student teachers’ attitudes towards educational inclusion
Sosu M.E, Mtika P, Colucci-Gray L
Ingår i:
JET
Abingdon : Carfax : 1996- : 36 : sid. 389-405 :
Ladda ner pdf
Obligatorisk

Additional articles will be included closer to the start of the course.