Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 till 2021-08-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE287

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen fokuserar på förskollärares ansvar för kvalité och utveckling av utbildningen i förskolan. I det ingår att initiera pedagogisk utveckling och uppföljning med förankring i barngrupp, arbetslag och föräldrasamarbete. I kursen studeras och analyseras hur planering, dokumentation och utvärdering skapar förutsättningar att utveckla undervisningen i förskolan i enlighet med gällande styrdokument och aktuell forskning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för och analysera med stöd i aktuell forskning, hur läroplanens olika mål kan integreras i undervisningen
Färdighet och förmåga
  • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att identifiera och planera för ett utvecklingsområde i befintlig förskola
  • initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget i syfte att motivera och argumentera för föreslaget utvecklingsarbete
  • självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning för barn i grupp som stimulerar varje barns lärande och utveckling.
  • planera och genomföra ett samtal med vårdnadshavare med utgångspunkt i utbildningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar av förskolans kvalitetsarbete med stöd av styrdokument och aktuell relevant forskning
  • inta ett professionellt förhållningssätt genom att i det pedagogiska arbetet beakta yrkesetiska principer, en hållbar utveckling och barnkonventionens betydelse.
  • reflektera över och värdera egna didaktiska kompetenser och kunskaper samt identifiera sitt behov av ytterligare kompetens och kunskap inom området

Behörighetskrav

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp, Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp, Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp, Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 hp, Samhällsorientering för förskolan 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen består av 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav tre dagar är högskoleförlagda. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans arbetsuppgifter. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuell skriftlig inlämningsuppgift.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående VFU i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfällen enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Kursen ersätter 6PE254 från och med höstterminen 2020

Litteratur