"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU), 7,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 2

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 6PE287

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-12

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-11

Innehåll

Kursen fokuserar på förskollärares ansvar för kvalité och utveckling av utbildningen i förskolan. I det ingår att initiera pedagogisk utveckling och uppföljning med förankring i barngrupp, arbetslag och föräldrasamarbete. I kursen studeras och analyseras hur planering, dokumentation och utvärdering skapar förutsättningar att utveckla förskolans utbildning i enlighet med gällande styrdokument och aktuell forskning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och analysera med stöd i aktuell forskning, hur läroplanens olika mål kan integreras i undervisningen.

Färdighet och förmåga

 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att identifiera och planera för ett utvecklingsområde i befintlig förskola.
 • initiera pedagogiska diskussioner i arbetslaget i syfte att, med stöd i styrdokument och relevant forskning, motivera och argumentera för föreslaget utvecklingsarbete.
 • självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning för barn i grupp som stimulerar varje barns lärande och utveckling..
 • självständigt kommunicera den vetenskapliga grunden för det tänkta utvecklingsarbetet med berörda vårdnadshavare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar av förskolans kvalitetsarbete med stöd av styrdokument och aktuell relevant forskning.
 • inta ett professionellt förhållningssätt genom att i det pedagogiska arbetet beakta yrkesetiska principer, en hållbar utveckling och barnkonventionens betydelse.
 • reflektera över och värdera egna didaktiska kompetenser och kunskaper samt identifiera sitt behov av ytterligare kompetens och kunskap inom området

Behörighetskrav

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp, Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp, Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp, Naturvetenskap och teknik för förskolan 15 hp, Samhällsorientering för förskolan 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen består av 7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola, varav tre dagar är högskoleförlagda. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans arbetsuppgifter. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.Kursen ersätter 6PE254 från och med höstterminen 2020

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 126 s. :
  ISBN: 9789144092560
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  FN:s konvention om barns rättigheter
  FN :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789144120331
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Måluppfyllelse i förskolan
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 35 s. :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-269-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nylund Monica
  Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-977615-5-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
  Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2016] : 122 sidor :
  ISBN: 9789147122066
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial
  Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Hultman & Ribaeus
  Vetenskapligt förhållningssätt och didaktiska reflektioner
  Ingår i:
  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Stockholm : Liber : [2021] : 178 sidor :
  Obligatorisk

  Dokumentation i förskolan
  Skolverket : 2021 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Persson Sven
  Pedagogiska relationer i förskolan
  Stockholm: Skolverket : 2021 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Förskollärarens pedagogiska ledarskap
  Riddersporre Bim, Stier Jonas
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 136 sidor :
  ISBN: 9789144152035
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 10

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 126 s. :
  ISBN: 9789144092560
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  FN:s konvention om barns rättigheter
  FN :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789144120331
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Måluppfyllelse i förskolan
  Stockholm : Skolverket : 2017 : 35 s. :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-269-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nylund Monica
  Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-977615-5-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
  Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid
  Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2016] : 122 sidor :
  ISBN: 9789147122066
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial
  Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund : 2006 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Löfdahl Hultman & Ribaeus
  Vetenskapligt förhållningssätt och didaktiska reflektioner
  Ingår i:
  Förskollärarens metod och vetenskapsteori
  Stockholm : Liber : [2021] : 178 sidor :

  Dokumentation i förskolan
  Skolverket : 2021 :
  Fulltext
  Obligatorisk