"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 11 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 1

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 och tillsvidare

Kurskod: 6PE338

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-09

Innehåll

Utveckling av det professionella läraruppdraget i förskolan med fokus på ledarskap och förhållningssätt bearbetas i kursen. Vidare studeras och prövas planering, dokumentation och utvärdering av undervisning i syfte att stimulera varje barns välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan i enlighet med gällande styrdokument. I det ingår hur förskolan kan variera undervisningens innehåll och arbetssätt i relation till barns olikheter och hållbar utveckling. Förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper tillämpas i planering och genomförande av ett tema/projektarbete Tidigare kursers innehåll inom det förskolepedagogiska området omsätts och tillämpas i förskolans utbildning. En del av kursen förläggs i förskoleklass, där studenten deltar och observerar undervisningen och förskollärarens uppdrag i förskoleklass.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hur pedagogisk dokumentation kan utgöra ett stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i relation till varje barns lärande och utveckling
 • redogöra för förskollärares uppdrag, roll och ansvar avseende utbildningen i förskoleklass

Färdighet och förmåga

 • självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera ett ämnesdidaktiskt tema/projektarbete där språk, matematik och skapande lek ingår i undervisningen
 • organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp för att främja barns välbefinnande och motverka diskriminering
 • använda olika medier, såväl digitala som andra, för undervisning och dokumentation av lärprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och värdera det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns välbefinnande, utveckling och lärande, samt identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området
 • reflektera och problematisera över förskollärarens professionella uppdrag i förskola respektive förskoleklass

Behörighetskrav

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, Språkutveckling, litteracitet och barnlitteratur i förskolan och förskoleklassen 15 hp, Matematik för förskolan 7,5 hp, Skapande lek i förskolan 1, 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 11 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav fyra dagars högskoleförlagd undervisning. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans respektive förskoleklassens utbildning. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.
Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Litteratur och forskning avseende det tema/projektarbete som ska genomföras hänvisas studenter till kurslitteratur från tidigare kurser, exempelvis kurserna: Språk, litteracitet och barnlitteratur, Matematik för förskolan, Skapande lek för förskolan 1 och Förskolans uppdrag och arbetssätt 2
  Förskollärarprogrammet Umeå universitet :
  Obligatorisk

  Lekens betydelse i förskoleklass
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Så kan du använda det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklassen
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Samtal om förskoleklassens uppdrag
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i förskoleklass
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext

  Lärmiljöer i förskoleklass
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
  [Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327784
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läroplanens tredje del: Förskoleklassen

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dokumentation i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-02-16T08:55:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749
  Obligatorisk

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12240-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Persson Annika, Wiklund Lena Kapitel 3 - Ett tematiskt arbetssätt Tillhandahålls som pdf i kurssajten

  Referenslitteratur

  Att arbeta med tema i förskolan : en metodikbok
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 123 sidor :
  ISBN: 9789147139903
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Litteratur och forskning avseende det tema/projektarbete som ska genomföras hänvisas studenter till kurslitteratur från tidigare kurser, exempelvis kurserna: Språk, litteracitet och barnlitteratur, Matematik för förskolan, Skapande lek för förskolan 1 och Förskolans uppdrag och arbetssätt 2
  Förskollärarprogrammet Umeå universitet :
  Obligatorisk

  Lekens betydelse i förskoleklass
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Så kan du använda det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklassen
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Samtal om förskoleklassens uppdrag
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Undervisning i förskoleklass
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext

  Lärmiljöer i förskoleklass
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ny läroplan från 1 juli, se läroplanens tredje del: Förskoleklassen

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dokumentation i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-02-16T08:55:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12240-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 32

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Litteratur och forskning avseende det tema/projektarbete som ska genomföras hänvisas studenter till kurslitteratur från tidigare kurser, exempelvis kurserna: Språk, litteracitet och barnlitteratur, Matematik för förskolan, Skapande lek för förskolan 1 och Förskolans uppdrag och arbetssätt 2
  Förskollärarprogrammet Umeå universitet :
  Obligatorisk

  Förskoleklassen : uppdrag, innehåll och kvalitet
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 68 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591254
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lekens betydelse i förskoleklass
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Så kan du använda det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklassen
  Skolverket : 2019 :
  Film
  Obligatorisk

  Samtal om förskoleklassens uppdrag
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dokumentation i förskolan
  Skolverket :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-02-16T08:55:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12240-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Eckeskog Linn
  Kommunikation med vårdnadshavare : en professionell kompetens i förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 154 sidor :
  ISBN: 9789144136370
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att undervisa barn i förskolan
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
  ISBN: 9789147111329
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789144079516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789147100255
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Letzén Maria
  Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
  Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
  ISBN: 9789144114668
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Palmer Anna
  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
  Fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-87115-35-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tidigare kursers litteratur som referenslitteratur, exempelvis:

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05358-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Didaktiska studier från förskola och skola
  Pramling Samuelsson Ingrid, Pramling Niklas
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-40-66413-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
  Stockholm : HLS förlag : 2006 : 363, [4] s. :
  ISBN: 978-91-7656-575-9
  Se Umeå UB:s söktjänst