Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 1, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 1

Denna kursplan gäller: 2019-02-25 och tillsvidare

Kurskod: 6RV021

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-02-12

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det religionsdidaktiska ämnesområdet samt fördjupningar i några av religionsvetenskapens olika forskningsområden. Under kursen studeras den svenska religionshistoriska utvecklingen och dagens mångreligiösa Sverige utifrån religionsvetenskapliga och religionspedagogiska perspektiv. Vidare studeras tro och praktik i historia och nutid inom världsreligionerna hinduism och buddhism. Kursen innehåller fem moment. Hela moment 1, 4.5 hp, är ämnesdidaktiskt och 1.5 hp på moment 3, 4 och 5 utgör ämnesdidaktiska inslag. Moment 4 och Moment 5 kan ges i omvänd ordning.

Moment 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4.5 hp (Introduction to Teacher Education in Studies of Religion 4.5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om det religionsdidaktiska ämnesområdet samt en översikt över utbildningens innehåll, upplägg och förutsättningar. Momentet problematiserar och diskuterar religionsvetenskap som ämne och dess historia. Vidare ges en översikt av religionskunskap som skolämne samt av aktuella styrdokument. Religionsvetenskap (inklusive religionsdidaktik) som forskningsområde och dess utveckling behandlas.

Moment 2    Religion och samhällsförändring 3 hp
(Religion and Social change 3 ECTS)

I momentet behandlas den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till mångreligiositet; det nutida, mångreligiösa Sverige mot bakgrund av avgörande förändringar i relationerna mellan individ, religion och stat. Vidare problematiseras och diskuteras konstruktionen av det sekulära samhället i förhållande till det mångreligiösa. Ingående teman är religion, stat, skola och särskilt religionsundervisningens utveckling samt rörelse/samfund/ kyrka, sekularisering, privatisering och religiösa organisationsformer.

Genomgående perspektiv är religiös och kulturell tillhörighet i förhållande till samhällets historiska utveckling. Momentet diskuterar också framväxten av begreppet religionsfrihet i förhållande till skolan och samhället.

Moment 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp (Sami and Old Norse Religion 7,5 ECTS)
Under momentet ges grundläggande kunskaper om fornnordisk religion under vikingatid och inhemsk samisk religion främst under 1600- och 1700-talen. Förutom källor och källtolkning, myt och rit, behandlas de respektive religiösa traditionernas kulturella och samhälleliga sammanhang, samt deras möten med kristendomen. Vidare problematiseras hur synen på såväl den nordiska mytologin som samisk religion förändrats inom och utom den vetenskapliga forskningen fram till idag. I momentet ingår didaktiska övningar med fokus på användning av källor.

Moment 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp (Hinduism and Buddhism 7,5 ECTS)
Momentet utgör en introduktion till hinduism och buddhism. I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala föreställningar och praktiker. Religionernas mångfald belyses och ett flertal religiösa begrepp problematiseras utifrån olika forskningsperspektiv. Inom momentet diskuteras olika sätt att tolka religiöst liv ur ett didaktiskt perspektiv. Innehållet anpassas till skolundervisningens krav på och förståelse för de olika sätt som hinduismen och buddhismen har kommit till uttryck på.

Moment 5    Religion och samhälle, 7,5 hp (Religion and Society, 7,5 ECTS)
Kursen behandlar interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå. Särskild betoning läggs på religion i förhållande till våld, konflikter, demokrati och mänskliga rättigheter. Under kursen ges en introduktion till etablerade teorier och begrepp som används i modern samhällsvetenskaplig religionsforskning. Ett antal samhällsvetenskapliga tolkningsmodeller för religiöst inspirerat politiskt engagemang diskuteras och tillämpas på konkreta fall.


 

Förväntade studieresultat

Moment 1    Introduktion till religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    redogöra för det övergripande innehållet inom det religionsdidaktiska och religionsvetenskapliga området och framväxten av de samma; och
-    redogöra för den egna utbildningens upplägg och förutsättningar.

Färdighet och förmåga
-    uppvisa grundläggande förståelse för skolämnet religionskunskap och för religionsvetenskap som forskningsämne med dess olika delar; samt
-    hantera de skilda utgångspunkter och uppdrag som skolämnet religionskunskap och religionsvetenskapen som forskningsämne har.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa ett förhållningssätt som står i överensstämmelse med skolans krav på allsidighet och saklighet.
-    reflektera över den egna rollen som förmedlare av ett kunskapsinnehåll om religion.

Moment 2    Religion, pedagogik och samhällsförändring 3 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    beskriva den svenska utvecklingen från religiöst enhetssamhälle till dagens mångreligiösa;
-    redogöra för faktorer som skapat det mångreligiösa Sverige samt redogöra för religionsvetenskapliga perspektiv på dessa faktorer.

Färdighet och förmåga
-    granska och analysera förhållandet mellan religion och stat,
-    diskutera olika sätt att se på begreppet religionsfrihet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa medvetenhet om den påverkan som historien har på dagens samhälle,
-    reflektera över relevansen av kunskap om religionskunskapsämnets historia för sin egen undervisning.

Moment 3 Samisk och fornnordisk religion 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-   redogöra för de centrala källkategorierna till kunskap om inhemsk resp. fornnordisk religion
-   redogöra för de karakteristiska dragen i samisk resp. fornnordisk mytologi och riter
-   beskriva sambanden mellan myt, rit och samhälle/kultur när det gäller samisk resp. fornnordisk tradition
-   redogöra för de komplicerade förloppen av religiös förändring i Skandinavien under historisk tid
-   ge exempel på synen på och bruket av information om samisk resp. fornnordisk religion i dagens samhälle

Färdighet och förmåga
-    tillämpa olika historie- och religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid studiet av inhemsk samisk resp. fornnordisk religion
-    uppvisa förmåga att identifiera betydelsen av såväl könstillhörighet som social och etnisk tillhörighet både vid utövandet och tolkandet av de religioner som behandlas under momentet
-    uppvisa förtrogenhet med, och kritiskt kunna analysera, tongivande teorier och metoder i den religionshistoriska forskningshistorien, liksom idag, rörande inhemska skriftlösa religioner generellt och skandinaviska i synnerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    uppvisa ett källkritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet
-    uppvisa medvetenhet om de begränsningar som finns i vår kunskap om samisk resp. fornnordisk religion,
-    reflektera över relevansen av kunskap om samisk resp. fornskandinavisk religion i dag,
-    reflektera över källors användning i klassrummet.

Moment 4    Hinduism och buddhism 7,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-      redogöra för hinduismens och buddhismens historiska utveckling fram till idag;
-      redogöra för grundläggande innehåll i hinduisk och buddhistisk tro och praktik;
-      känna igen och problematisera centrala begrepp inom hinduismen och buddhismen;
-      ha kännedom om hur föreställningar om "de andra" bidrar till att skapa den moderna
västvärldens självbild.
-      redogöra för de centrala urkunderna för hinduism resp. buddhism; samt redogöra för den mångfald av tolkningar som karaktäriserar modern hinduism och buddhism.

Färdighet och förmåga
-      tillämpa grundläggande religionshistoriska begrepp vid analys av hinduism och buddhism;
-      visa  förmåga att tolka kulturella uttryck med anknytning till hinduism och buddhism; samt
-      utarbeta didaktiska tillämpningar, anpassade för skolan, av kunskapsstoffet om hinduism och buddhism

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    förhålla sig sakligt kritisk till olika påståenden om religiös tro och praktik inom hinduism och buddhism;
-    uppvisa ett förhållningssätt, som överensstämmer med skolans krav på allsidighet och saklighet, till olika religiösa uttryck inom hinduism och buddhism; samt
- reflektera över olika gruppers roller i religionen, exempelvis kvinnor och mäns roller; samt
- reflektera över den egna rollen som kunskapsförmedlare om hinduism och buddhism.

Moment 5    Religion och samhälle, 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra översiktligt för interaktionen mellan religion och samhälle på lokal och global nivå;
- sammanfatta och förklara ett antal etablerade teorier och begrepp som används i samhällsvetenskaplig religionsforskning

Färdighet och förmåga
- kritiskt analysera samhällsvetenskapliga teorier och begrepp;
- tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och begrepp vid analyser av interaktionen mellan religion och samhälle
- Visa förmåga att genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar,
- tillämpa kursens innehåll i didaktiska övningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan sociala variabler och religion;
- urskilja, jämföra och förhålla sig till religiös och vetenskaplig terminologi
 

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov.

Moment 1: PM omfattande 3 hp och muntligt seminarium om 1,5 hp
Moment 2: PM omfattande 2 hp och muntligt seminarium om 1hp
Moment 3: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1.5 hp
Moment 4: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga och skriftliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5 hp  
Moment 5: Hemtentamen omfattande 6 hp samt muntliga examinerande didaktiska uppgifter omfattande 1,5 hp

Examinerande didaktiska uppgifter samt seminarier omfattande 1,5 hp på moment 1, 3, 4 och 5 samt 1 hp på moment 2 bedöms med betygsgraderna Godkänd, Underkänd. Hemtentamen och PM bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 17 hp av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.


 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Moment 1

  Religion : i människors medvetanden och samhällen
  Hammer Olav, Sørensen Jesper
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 216 s. :
  ISBN: 9789144059129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast sidorna 8-50)

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religion
  Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
  ISBN: 9789147096718
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar: inledning, kapitel 1-2 och 5

  ”Religionskunskap” i Larsson & Westbergs (red) bok Utbildningshistoria.
  Lindström Niclas, Lindmark Daniel
  Lund: Studentlitteratur : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

  Roos Lena
  ”Åter till källorna” i Lindgren Ödén, B. & Thalén, P (red). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring
  Uppsala: Swedish Science Press, Universitetstryckeriet : 2006 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 9-19.

  Stenmark Mikael
  ”Kan religiös tro vara rationell?”. Att undervisa om religion och vetenskap,
  Lund: Studentlitteratur. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

  Thalén Peder
  ”Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet”, i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp.
  Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108.

  Artiklar Skolverkets hemsida (främst aktuella styrdokument)

  Referenslitteratur Moment 1

  Hartman Sven G
  ”Hur religionsämnet formades.” Ingår i: Livstolkning och värdegrund Linköping : Univ., Skapande vetande
  Linköping : 2000 :
  Elektronisk resurs
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 212-251

  Moment 2

  Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
  Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
  Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
  ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Artiklar och textutdrag

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
  ISBN: 9789175807959
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.)

  Mebius Hans
  Bissie : studier i samisk religionshistoria.
  Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
  ISBN: 91-88672-05-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se

  Rydving Håkan
  Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
  Durham: Acumen Publishing : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: s. 393-408

  Fornnordisk religion
  Steinsland Gro, Ericsson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
  ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet)

  Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
  Institutionen för idé- och samhällsstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Artiklar

  Moment 4

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism, sid 151-284

  Gansten Martin
  Bhagavad-Gita : vishet och yoga
  Nora: Nya Doxa, - 208s : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789157805072 Läsanvisning: hela boken Se bibliotekets söktjänst

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Hela boken ca 60 sidor.

  Penner Hans H.
  Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
  New York : Oxford University Press : 2009 :
  Obligatorisk

  Hinduismen : historia, tradition, mångfald
  Jacobsen Knut A., Ericson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning:(eller senare upplaga)

  Jacobsen Knut A
  Buddhismen: religion, historia, liv
  Natur och Kultur : 2002 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789127090217 Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (eller senare upplaga)

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast kapitel 6 och 9-10)

  Kompendium och artiklar

  Moment 5

  Aldridge Alan
  Religion in the contemporary world : a sociological introduction
  3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 9780745653471 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindgren Tomas
  Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
  ISBN: 9789175807225
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Haynes Jeffrey
  Routledge Handbook of Religion and Politics [Elektronisk resurs]
  Routledge : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Fritt tillgänglig via UB. Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (Valda delar)

  Artiklar

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Moment 1

  Religion : i människors medvetanden och samhällen
  Hammer Olav, Sørensen Jesper
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 216 s. :
  ISBN: 9789144059129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast sidorna 8-50)

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religion
  Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
  ISBN: 9789147096718
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: valda delar: inledning, kapitel 1-2 och 5

  ”Religionskunskap” i Larsson & Westbergs (red) bok Utbildningshistoria.
  Lindström Niclas, Lindmark Daniel
  Lund: Studentlitteratur : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

  Roos Lena
  ”Åter till källorna” i Lindgren Ödén, B. & Thalén, P (red). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring
  Uppsala: Swedish Science Press, Universitetstryckeriet : 2006 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Sid 9-19.

  Stenmark Mikael
  ”Kan religiös tro vara rationell?”. Att undervisa om religion och vetenskap,
  Lund: Studentlitteratur. : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillgänglig elektroniskt via kursplattformen.

  Thalén Peder
  ”Religion och vetenskap - Ett nygammalt tema i religionsundervisningen på gymnasiet”, i Carlsson & Thaléns (red) Det postsekulära klassrummet, mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp.
  Gävle: Uppsala: Högskolan i Gävle ; Swedish Science Press : 2015 :
  Elektronisk resurs
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 87-108.

  Artiklar Skolverkets hemsida (främst aktuella styrdokument)

  Referenslitteratur Moment 1

  Hartman Sven G
  ”Hur religionsämnet formades.” Ingår i: Livstolkning och värdegrund Linköping : Univ., Skapande vetande
  Linköping : 2000 :
  Elektronisk resurs
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 212-251

  Moment 2

  Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
  Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
  Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
  ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Artiklar och textutdrag

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
  ISBN: 9789175807959
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.)

  Mebius Hans
  Bissie : studier i samisk religionshistoria.
  Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
  ISBN: 91-88672-05-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se

  Rydving Håkan
  Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
  Durham: Acumen Publishing : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: s. 393-408

  Fornnordisk religion
  Steinsland Gro, Ericsson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
  ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (läses i sin helhet)

  Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
  Institutionen för idé- och samhällsstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Artiklar

  Moment 4

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism, sid 151-284

  Gansten Martin
  Bhagavad-Gita : vishet och yoga
  Nora: Nya Doxa, - 208s : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789157805072 Läsanvisning: hela boken Se bibliotekets söktjänst

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Hela boken ca 60 sidor.

  Penner Hans H.
  Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
  New York : Oxford University Press : 2009 :
  Obligatorisk

  Hinduismen : historia, tradition, mångfald
  Jacobsen Knut A., Ericson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning:(eller senare upplaga)

  Jacobsen Knut A
  Buddhismen: religion, historia, liv
  Natur och Kultur : 2002 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789127090217 Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (eller senare upplaga)

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (endast kapitel 6 och 9-10

  Kompendium och artiklar

  Moment 5

  Aldridge Alan
  Religion in the contemporary world : a sociological introduction
  3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 9780745653471 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindgren Tomas
  Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
  ISBN: 9789175807225
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  God's century : resurgent religion and global politics
  Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
  New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
  ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

 • Giltig från: 2019 vecka 46

  Moment 1

  Religion : i människors medvetanden och samhällen
  Hammer Olav, Sørensen Jesper
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 216 s. :
  ISBN: 9789144059129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (endast sidorna 8-50)

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar: inledning, kapitel 1-3,5, 9-11

  Hartman Sven G.
  Hur religionsämnet formades
  Ingår i:
  Livstolkning och värdegrund
  Linköping : Univ., Skapande vetande : 2000 : 251 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1134370&dswid=-5547

  Artiklar Skolverkets hemsida (främst aktuella styrdokument)

  Moment 2

  Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
  Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
  Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
  ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Artiklar och textutdrag

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
  ISBN: 9789175807959
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.)

  Mebius Hans
  Bissie : studier i samisk religionshistoria.
  Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
  ISBN: 91-88672-05-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se

  Rydving Håkan
  Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
  Durham: Acumen Publishing : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: s. 393-408

  Fornnordisk religion
  Steinsland Gro, Ericsson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
  ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet)

  Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
  Institutionen för idé- och samhällsstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Artiklar

  Moment 4

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism, sid 151-284

  Gansten Martin
  Bhagavad-Gītā : Brahmavidyā yogaśāstram śrīmadbhagavadgītā
  2. utg. : Nora : Nya Doxa : 2008 : 207, [1] s. :
  ISBN: 978-91-578-0507-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Bhagavad-Gita : vishet och yoga = Brahmavidya yogasastram srimadbhagavadgita Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (hela boken)

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Hela boken ca 60 sidor.

  Penner Hans H.
  Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
  New York : Oxford University Press : 2009 :
  Obligatorisk

  Hinduismen : historia, tradition, mångfald
  Jacobsen Knut A., Ericson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning:(eller senare upplaga)

  Jacobsen Knut A
  Buddhismen: religion, historia, liv
  Natur och Kultur : 2002 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789127090217 Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller senare upplaga)

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (endast kapitel 6 och 9-10

  Kompendium och artiklar

  Moment 5

  Aldridge Alan
  Religion in the contemporary world : a sociological introduction
  3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 9780745653471 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Tomas
  Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
  ISBN: 9789175807225
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  God's century : resurgent religion and global politics
  Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
  New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
  ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

 • Giltig från: 2019 vecka 2

  Moment 1

  Religion : i människors medvetanden och samhällen
  Hammer Olav, Sørensen Jesper
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 216 s. :
  ISBN: 9789144059129
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (endast sidorna 8-50)

  Thurfjell David
  Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen
  Stockholm : Molin & Sorgenfrei : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789187515132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar: inledning, kapitel 1-2,5

  Hartman Sven G.
  Hur religionsämnet formades
  Ingår i:
  Livstolkning och värdegrund
  Linköping : Univ., Skapande vetande : 2000 : 251 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1134370&dswid=-5547

  Interkulturell religionsdidaktik : utmaningar och möjligheter
  Franck Olof, Thalén Peder
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 357 sidor :
  ISBN: 9789144120720
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: valda delar

  Artiklar Skolverkets hemsida (främst aktuella styrdokument)

  Moment 2

  Kyrka i Sverige : introduktion till svensk kyrkohistoria
  Berntson Martin, Nilsson Bertil, Wejryd Cecilia
  Skellefteå : Artos : 2012 : 410 s. :
  ISBN: 978-91-7580-574-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Artiklar och textutdrag

  Moment 3

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos : 2016 : 2 vol. (1135 s.) :
  ISBN: 9789175807959
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album OBS! (Valda delar; artiklarna finns elektroniskt tillgängliga.)

  Mebius Hans
  Bissie : studier i samisk religionshistoria.
  Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
  ISBN: 91-88672-05-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet) Finns att köpa som pdf via förlaget, order@jengel.se

  Rydving Håkan
  Sami Religion, i The Handbook of Religions in Ancient Europe,. L. Bredholt Christensen, O. Hammer & D. Warburton (red
  Durham: Acumen Publishing : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: s. 393-408

  Fornnordisk religion
  Steinsland Gro, Ericsson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 568 s. :
  ISBN: 978-91-27-11429-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (läses i sin helhet)

  Seminariekompendium med källtexter till samisk religion
  Institutionen för idé- och samhällsstudier :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

  Artiklar

  Moment 4

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 598 s. :
  ISBN: 978-91-44-05398-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Endast kapitlen om Hinduism och Buddhism, sid 151-284

  Gansten Martin
  Bhagavad-Gītā : Brahmavidyā yogaśāstram śrīmadbhagavadgītā
  2. utg. : Nora : Nya Doxa : 2008 : 207, [1] s. :
  ISBN: 978-91-578-0507-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Bhagavad-Gita : vishet och yoga = Brahmavidya yogasastram srimadbhagavadgita Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (hela boken)

  Darśan : det gudomliga skådandet : en introduktion till hinduisk ikonografi
  Eck Diana L., Edholm Erik af, Jackson Peter
  Nora : Nya Doxa : 1996 : 91 s. :
  ISBN: 91-88248-86-0 ; 155:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Hela boken ca 60 sidor.

  Penner Hans H.
  Rediscovering the Buddha: legends of the Buddha and their interpretation [Elektronisk resurs]
  New York : Oxford University Press : 2009 :
  Obligatorisk

  Hinduismen : historia, tradition, mångfald
  Jacobsen Knut A., Ericson Malin
  Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 393, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09772-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning:(eller senare upplaga)

  Jacobsen Knut A
  Buddhismen: religion, historia, liv
  Natur och Kultur : 2002 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789127090217 Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (eller senare upplaga)

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: (endast kapitel 6 och 9-10

  Kompendium och artiklar

  Moment 5

  Aldridge Alan
  Religion in the contemporary world : a sociological introduction
  3. ed. : Oxford : Polity : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 9780745653471 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Tomas
  Religion och konflikt : komplexa samband, komplexa orsaker
  Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag : 2014 : 351 s. :
  ISBN: 9789175807225
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Tomas
  Fundamentalism och helig terror : religionspsykologi för vår tid
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-44-05392-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  God's century : resurgent religion and global politics
  Toft Monica Duffy, Philpott Daniel, Shah Timothy Samuel.
  New York : W.W. Norton : 2011 : x, 276 s. :
  ISBN: 978-0-393-06926-6 ¹19.99
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar