"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Religionsvetenskap 3, 30 hp

Engelskt namn: Religious Studies 3

Denna kursplan gäller: 2023-06-05 och tillsvidare

Kurskod: 6RV026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-12-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2023-01-18

Innehåll

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionsvetenskap och behandlar interaktionen mellan religion, individ och samhälle. Under kursen läggs särskild tyngdpunkt på analys och diskussion av t.ex. etik i världsreligioner, livsåskådningar, nyreligiositet och religion i digitala medier. Dessutom omfattar kursen didaktiska perspektiv på hur dessa frågor kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum.

Modul 1 Livsåskådningar 7,5 hp
Modulen behandlar livsåskådningar som t.ex. ateism, humanism, existentialism, marxism, feminism och ekosofi. Inom modulen analyseras och diskuteras livsåskådningars, ibland motstridiga, teoretiska innehåll och praktiska konsekvenser för synen på t.ex. människor, djur och miljö. Det innebär bl.a. en problematisering av livsåskådningars perspektiv på t.ex. jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling. Dessutom behandlas hur livsåskådningar kan hanteras i grund- och/eller gymnasieskolans klassrum.

Modul 2 Religion och etik 7,5 hp
Modulen behandlar etik inom religionerna hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Inom momentet kommer religionernas teoretiska och praktiska perspektiv på etik behandlas samt hur detta kan behandlas i grund- och / eller gymnasieskolans klassrum.

Modul 3 Religion och digitala medier, 7,5 hp
Modulen ger en övergripande introduktion till religion och digitala medier och fokuserar sålunda ett antal olika nya och gamla institutioner och rörelser; genomgående teman (som till exempel auktoritet, gemenskap och identitet) tas upp, samt olika tolkningsmodeller för att förstå, analysera, källkritiskt granska och reflektera kring relationen mellan religion och digitala medier. Digitala medier och digital kultur är en integrerad del av vår vardag, och som sådana angelägna att tolka och förstå i relation även till skolan som institution och som kunskapsproducent.

Modul 4 Nya religiösa rörelser 7,5 hp
Modulen behandlar några religiösa strömningar som vuxit fram under det senaste århundradet. Det omfattar nya religiösa rörelser av vitt skiftande slag och ursprung, så som Hare Krishna, scientologi, och mer löst organiserad religion som new age, nypaganism och ockultism. Relationen till etablerade religioner, privatreligiositet, populärkultur och alternativmedicin diskuteras också. Vidare problematiseras och diskuteras förhållningssätt till och tolkningar av olika nyreligiösa strömningar i klassrummet.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Livsåskådningar 7,5 hp
Kunskap och förståelse

 • redogöra för några grundläggande livsåskådningsvetenskapliga metoder och teorier;
 • beskriva och förklara grunddragen de livsåskådningar som behandlas under momentet.   

Färdighet och förmåga

 • Självständigt identifiera, analysera och kritiskt diskutera argument och teoretiska perspektiv inom livsåskådningar;
 • kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande eller mellan religionens och naturvetenskapens respektive område;
 • föra en kvalificerad och fördjupad diskussion om valda problemområden som t.ex. jämlikhet, jämställdhet eller hållbar utveckling i relation till livsåskådningar;
 • genomföra muntliga och skriftliga didaktiska analyser och tillämpningar av relevant material;
 • med god språkbehandling skriftligt och muntligt genomföra examinationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt kunna analysera och diskutera grundläggande begrepp och centrala komponenter i livsåskådningar;
 • kritiskt granska distinktionen mellan sekulära och religiösa livsåskådningar.

Modul 2 Religion och etik 7,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande etiska teorier inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
 • beskriva och förklara olika sätt att se på etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;

Färdighet och förmåga

 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt skriftligt och muntligt kunna analysera hur grundläggande begrepp, centrala teorier och dogmer brukas inom dessa religiösa traditioner vad gäller etiska frågor;
 • analysera förhållningssätt till specifika etiska frågor inom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism;
 • genomföra muntliga och skriftliga didaktiska analyser och tillämpningar av relevant material;
 • presentera analyser, kritik och förslag till lösningar på etiska problem i tal och skrift till olika målgrupper.
 • med god språkbehandling skriftligt och muntligt genomföra examinationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska, värdera och diskutera kursinnehåll och kurslitteratur utifrån, bland annat, ett genusperspektiv;
 • skilja mellan inomreligiös och vetenskaplig terminologi;
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de olika källkategorierna som behandlas under momentet;
 • reflektera över relevansen av kunskap om dessa religiösa traditioners etik i samhället

Modul 3 Religion och digitala medier
Kunskap och förståelse:  

 • Kunna redogöra för hur digitala medier används inom religionens område utifrån historiska och samtida sammanhang;  
 • Känna till olika sätt olika institutioner, kollektiv och individer använder sig av digitala medier;  
 • Känna till några olika tolkningsmodeller och teorier för hur användning av digitala medier kan tolkas.

Färdighet och förmåga:

 • Att med god språkbehandling skriftligt och muntligt kunna genomföra examinationer.
 • Att kritiskt och nyanserat kunna förstå digitala medier i relation till deras användning i olika sammanhang.  
 • Att kritiskt och nyanserat analysera digitala medier utifrån olika teorier och modeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 • Att reflektera kring och relatera till olika sätt att tillämpa digitala medier inom religionens område, men även till andra områden som t ex inom skolan.
 • Att värdera sitt förhållningssätt i relation till tillämpning och analys av modeller och teorier.

Modul 4 Nya religiösa rörelser 7,5 hp
För godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande drag i nyreligiösa strömningar vad gäller föreställningar, verksamheter och historiska utvecklingar;
 • redogöra för och visa prov på ett kritiskt förhållningssätt till förklaringsmodeller till nyreligiositetens uppkomst och utveckling i olika kontexter.

Färdighet och förmåga

 • med god språkbehandling skriftligt och muntligt kunna genomföra examinationer;
 • tillämpa olika religionsvetenskapliga perspektiv och källkritik vid analys av nyreligiositet;
 • visa förmåga att självständigt analysera variationer i nyreligiositet utifrån olika sociala variabler, såsom ålder, kön, etnicitet och socialgrupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt kunna analysera grundläggande begrepp och centrala komponenter i nyreligiositet;
 • reflektera över relevansen av vetenskaplig kunskap om nyreligiositet, med hänsyn till skolundervisning;  
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens avseende nyreligiositet.

Behörighetskrav

Univ: Religionsvetenskap 1, 30 hp, samt 15 hp från Religionsvetenskap 2 i vilka 6 hp Etik, världsbild och livshållning ska ingå, eller motsvarande. 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och muntliga prov. De skriftliga proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. De muntliga delarna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på sammanlagt minst 75% hp av examinationerna med betygsskalan U, G, VG. Student som erhållit godkänt betyg för ej genomgå förnyat prov.

Modul 1 Livsåskådningar
5 hp Skriftlig examination
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

Modul 2 Religion och etik
5 hp Skriftlig examination
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

Modul 3 Religion och digitala medier
5 hp Skriftlig examination
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.

Modul 4 Nya religiösa rörelser
5 hp Skriftlig examination
2,5 hp muntliga presentationer och analyser av didaktiska tillämpningar.


För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 44

  Moment 1

  Existentialismen är en humanism
  Sartre Jean-Paul, Elkaïm-Sartre Arlette, Johansson Hans
  Umeå : h:ström : [2020] : 97 sidor :
  ISBN: 9789173272865
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativt Jean-Paul Sartre Existentialism Is a Humanism, 2007, Yale University press, ISBN: 9789173272865

  Law Stephen.
  Humanism : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 150 p. :
  ISBN: 9780199553648
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Næss Arne
  There is no point of no return
  [London] : Penguin Books : 2021 : 101 pages :
  ISBN: 0241514614
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127147461
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 2

  Alberts Wanda
  Reconstruction, Critical Accommodation or Business as Usual? Challenges of Criticisms of the World Religions Paradigm to the Design of Teaching Programmes in the Study of Religions
  The Netherlands: Brill : 2017 :
  Method and Theory in the Study of Religion 29 (2017) 443-458
  Obligatorisk

  Ethical issues in six religious traditions
  Lawton Clive., Morgan Peggy.
  2. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : 2007 : xxx, 354 p. :
  ISBN: 9780748623297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Schweiker William
  The Blackwell companion to religious ethics
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2005 : 1 online resource (636 p.) :
  Online access for UMUB

  S. Cromwell Crawford
  Hindu Bioethics for the Twenty-first Century (SUNY series in religious studies)
  State University of New York Press : 2003 :
  Online access for UMUB

  Keown Damien
  Buddhist Ethics: A Very Short Introduction (Very short introductions)
  Oxford University Press : 2005 :

  Barilan
  Jewish Bioethics: Rabbinic Law and Theology in Their Social and Historical Contexts
  Cambridge University Press : 2013 :

  Banner Michael C.
  Christian ethics and contemporary moral problems
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999 : xvi, 325 p. :
  Table of Contents / Abstracts

  Moment 3

  The Oxford Handbook of Digital Religion : edited by Heidi A. Campbell, Pauline Cheong
  Campbell Heidi, Cheong Pauline Hope
  New York : Oxford University Press : [2022] : 1 Online-Ressource :
  lizenzpflichtig
  ISBN: 9780197549834
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Boken är ännu inte utgiven, ges troligen ut under vt 2023. Kontakta läraren vid frågor.

  Artiklar och annat material tillkommer.

  Moment 4

  The Cambridge Companion to New Religious Movements
  Hammer Olav., Rothstein Mikael.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (341 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139022651
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guds nya barnbarn : att växa upp i kontroversiella religiösa grupper
  Frisk Liselotte, Nilsson Sanja, Åkerbäck Peter
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : 2017 : 322 sidor :
  ISBN: 978-91-7504-327-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Goddesses in myth, history and culture
  Beavis Mary Ann, Hwang Helen Hye-Sook
  [Lytle Creek, California] : Mago books : [2018] : 423 sidor :
  ISBN: 9781976331022
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2023 vecka 23

  Moment 1

  Existentialismen är en humanism
  Sartre Jean-Paul, Elkaïm-Sartre Arlette, Johansson Hans
  Umeå : h:ström : [2020] : 97 sidor :
  ISBN: 9789173272865
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativt Jean-Paul Sartre Existentialism Is a Humanism, 2007, Yale University press, ISBN: 9789173272865

  Genus
  Eriksson Mia, Gottzén Lucas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 128 sidor :
  ISBN: 9789147088997
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Law Stephen.
  Humanism : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 150 p. :
  ISBN: 9780199553648
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Næss Arne
  There is no point of no return
  [London] : Penguin Books : 2021 : 101 pages :
  ISBN: 0241514614
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 2

  Alberts Wanda
  Reconstruction, Critical Accommodation or Business as Usual? Challenges of Criticisms of the World Religions Paradigm to the Design of Teaching Programmes in the Study of Religions
  The Netherlands: Brill : 2017 :
  Method and Theory in the Study of Religion 29 (2017) 443-458
  Obligatorisk

  Ethical issues in six religious traditions
  Lawton Clive., Morgan Peggy.
  2. ed. : Edinburgh : Edinburgh University Press : 2007 : xxx, 354 p. :
  ISBN: 9780748623297
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Referenslitteratur

  Schweiker William
  The Blackwell companion to religious ethics
  Malden, MA : Blackwell Pub. : 2005 : 1 online resource (636 p.) :
  Online access for UMUB

  S. Cromwell Crawford
  Hindu Bioethics for the Twenty-first Century (SUNY series in religious studies)
  State University of New York Press : 2003 :
  Online access for UMUB

  Keown Damien
  Buddhist Ethics: A Very Short Introduction (Very short introductions)
  Oxford University Press : 2005 :

  Barilan
  Jewish Bioethics: Rabbinic Law and Theology in Their Social and Historical Contexts
  Cambridge University Press : 2013 :

  Banner Michael C.
  Christian ethics and contemporary moral problems
  Cambridge : Cambridge University Press : 1999 : xvi, 325 p. :
  Table of Contents / Abstracts

  Moment 3

  The Oxford Handbook of Digital Religion : edited by Heidi A. Campbell, Pauline Cheong
  Campbell Heidi, Cheong Pauline Hope
  New York : Oxford University Press : [2022] : 1 Online-Ressource :
  lizenzpflichtig
  ISBN: 9780197549834
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Boken är ännu inte utgiven, ges troligen ut under vt 2023. Kontakta läraren vid frågor.

  Artiklar och annat material tillkommer.

  Moment 4

  The Cambridge Companion to New Religious Movements
  Hammer Olav., Rothstein Mikael.
  Cambridge : Cambridge University Press : 2012 : 1 online resource (341 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9781139022651
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dawson Lorne L.
  Comprehending cults :b the sociology of new religious movements
  2. ed. : Don Mills, Ont. : Oxford University Press : 2006 : 266 s. :
  ISBN: 0-19-542009-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Guds nya barnbarn : att växa upp i kontroversiella religiösa grupper
  Frisk Liselotte, Nilsson Sanja, Åkerbäck Peter
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : 2017 : 322 sidor :
  ISBN: 978-91-7504-327-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Goddesses in myth, history and culture
  Beavis Mary Ann, Hwang Helen Hye-Sook
  [Lytle Creek, California] : Mago books : [2018] : 423 sidor :
  ISBN: 9781976331022
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer.