Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching pupils with language, reading and writing disabilities

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 6SD013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-24

Innehåll

Kursen innebär fördjupade studier kring elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter (t.ex. språkstörning, dyslexi) med teoretisk förankring i språkpsykologiska och specialpedagogiska perspektiv. Stort utrymme ägnas evidensbaserade pedagogiska arbetssätt och metoder som främjar lärandet för elever i klassrummet med fokus på språk-, läs- och skrivförmåga. I kursen behandlas även hur skolan och pedagogen i samverkan med andra verksamheter och professioner kan ge stöd och utmaning till elever.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • kunna beskriva olika uttryck för elevers språk-, läs- och skrivsvårigheter utifrån språkpsykologiska och specialpedagogiska perspektiv samt kritiskt granska och diskutera konsekvenser som dessa svårigheter kan få i den pedagogiska praktiken;
  • kunna redogöra för centrala begrepp och frågeställningar i relation till elevers inlärningssvårigheter och lärmiljö av relevans för lärarens kompetens och yrkesroll;
  • visa förståelse för språk-, läs- och skrivsvårigheter i ett flerspråkigt perspektiv; 
  • visa kunskap om centrala styrdokument som berör extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen;
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera och föreslå åtgärder för att undanröja hinder och erbjuda undervisning i relation till behoven hos elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter i relation till läroplanens mål och styrdokument;
  • kunna diskutera möjligheter för samverkan med andra verksamheter och professioner i arbetet med elever i behov av stödinsatser såsom extra anpassningar och särskilt stöd;
  • kunna diskutera implementering i den egna undervisningen av evidensbaserade metoder lämpliga för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter, som gynnar både elevens utveckling och den språkliga och kommunikativa tillgängligheten i undervisningen;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna reflektera över elevers olika förutsättningar och behov samt analysera skolans betydelse i utvecklandet av inkluderande arbetssätt som gynnar alla elevers lärande och kommunikation;
  • kunna kritiskt värdera vetenskapliga studier med olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet med fokus på språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Behörighetskrav

Univ: Ett av följande alternativ: 1) lärarexamen eller 2) lägst 180 hp inom lärarutbildning vari ska ingå minst 6 hp verksamhetsförlagd utbildning
Gy: Engelska B/6 och Svenska B alternativt Svenska som andraspråk

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Grupparbete förekommer.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examinationen sker i form av tre gruppexaminationer på campus och i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Gruppexaminationer bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. Inlämningsuppgiften bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd och bestämmer således betyget för kursen.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kurslitteraturens innehåll i relation till pedagogisk praktik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Muntliga seminarie- och diskussionsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Kurslitteratur

Bringing words to life : robust vocabulary instruction
Beck Isabel L., McKeown Margaret G., Kucan Linda.
2nd ed. : New York : The Guilford Press : 2013. : xiv, 210 p. :
ISBN: 978-1-4625-0816-7
Se bibliotekskatalogen Album

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dyslexi : från teori till praktik
Høien Torleiv, Lundberg Ingvar, Nilsdotter Måna
2., [uppdaterade och omarb.] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2013 : 336 s. :
ISBN: 978-91-27-13468-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: kap 1

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Löthagen Annika, Verwijst Ylva
2. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789173828697
Se bibliotekskatalogen Album

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Boston : Pearson : cop. 2012 : xvi, 303 p. :
ISBN: 9780137072774
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4

Language and reading disabilities
Kamhi Alan G., Catts Hugh W.
3. ed. : Harlow : Pearson education limited : 2014 : ii, 322 p. :
ISBN: 9781292021980
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: alternativt

Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter
Salameh Eva-Kristina, Nettelbladt Ulrika
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 404 sidor :
ISBN: 9789144097121
Se bibliotekskatalogen Album

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Stockholm : Skolverket : 2014 : 61 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling
Skolverket : 2017 :
Läsanvisning: https://bp.skolverket.se/web/nyanlandaelever

Artiklar och styrdokument tillkommer enligt anvisningar.