Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30hp). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd for teachers schoolyears 4-6, 30hp (1-30hp)

Denna kursplan gäller: 2017-05-29 och tillsvidare

Kurskod: 6SL040

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2017-03-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-06-26

Innehåll

Moment 1
Momentet syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd och behandlar slöjdprocessen genom introduktion av processens delar från idé till färdigt resultat. Vidare relateras kursinnehållet till hållbar utveckling, där såväl miljöaspekter som sociala aspekter där mellanmänskliga relationer ingår. Mångfald i klassrummet, inkludering, kulturarv och kulturyttringar används som utgångspunkter för att skapa sammanhang för lärande. Momentet behandlar även klass-, genus- och etnicitetsperspektiv samt bemötande av elever i behov av särskilt stöd.

I slöjdämnets estetiska lärprocesser materialiseras och kommuniceras erfarenheter genom design det vill säga färg, form, material. Det utgör då en fysiskt påtaglig grund för utveckling av individers förståelse och respekt, något som ger förutsättningar för fördjupat lärande.

I textilt hantverk behandlas utforskande arbete med ull, fiber, färg, garn och tyg. I hantverk för trä och metall behandlas utforskande kring handverktyg samt grundläggande material och tekniker med tyngdpunkt på trämaterialet samt slöjdens träbearbetningsmaskiner. Miljöaspekter av de olika materialen behandlas.
I momentet ingår dessutom kunskaper om att värdera, bedöma och reflektera över elevers utveckling i slöjdämnet i ett såväl didaktiskt som klass-, genus- och etnicitetsperspektiv. Säkerhet och arbetsmiljö i slöjdsalen behandlas utifrån gällande lagstiftning i verksamhetsperspektiv. Genom tillämpning av didaktiska metoder, tematiskt och undersökande arbete skapas förutsättningar att utveckla den studerandes personliga uttryckssätt i relation till kommande pedagogisk verksamhet.

Under momentet introduceras användningen av olika digitala didaktiska verktyg i undervisningen.

Moment 2
Det skapande arbetet fortsätter i moment II. Kursen behandlar slöjdprocessen från idé till färdig produkt med större tyngd på dokumentation, reflektion och bedömning. Hantverksmässiga färdigheter samt gestaltande och estetiska aspekter utvecklas genom arbete med färg, form, material och teknik. I hantverk textil, och hantverk trä och metall sker fördjupning och tillämpning från moment I. Studentens förmåga till problemlösning, kreativitet och att omsätta idéer till handling utvecklas i och genom hantverket.
Medvetenheten om säkerhet och arbetsmiljö i slöjdsalen fördjupas utifrån material- och teknikförutsättningar. Slöjd i relation till hållbar utveckling, kulturarv och kulturyttringar fördjupas. Betydelsen av estetiska resurser och kreativitet lyfts och studeras med stöd i aktuell slöjdforskning och styrdokument.

I textilt hantverk behandlas utforskande arbete med sömnad, återbruk och tygtryck. Hantverket för trä och metall behandlas utforskande kring metallmaterialet genom grundläggande material- och teknikkunskap. Miljöaspekter av de olika materialen och teknikerna behandlas.

Under momentet fördjupas förståelsen för de olika digitala didaktiska verktygens roll i undervisningen.

I momentet ingår dessutom kunskaper om att bedöma och reflektera över elevers utveckling i slöjdämnet.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • kunna anpassa ämnesinnehållet med relevans för elevers utveckling, lärande och behov
 • ha kunskap och förståelse för hantverk och arbetsprocesser och hur detta tillämpas didaktiskt
 • ha kunskap och förståelse för hur krav på säkerhet i slöjdsalen kan hanteras
 • ha kunskaper om praktisk och teoretisk forskning inom slöjdområdet 
 Färdighet och förmåga
 • ha en förmåga att utgå från elevers egna idéer, kunskaper och erfarenheter som stöd för lärandet
 • kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk
 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna relatera slöjdens uttryck till kulturyttringar i samhället
 • kunna redogöra för perspektiv på genusordningar och tillämpa kunskaper om jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
 • kunna använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar
 • kunna reflektera kring möjligheter och problem med digitala verktyg i förhållande till slöjdens material i undervisningen 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna reflektera över och använda begrepp som estetiska lärprocesser, estetik och kultur i relation till dess användning och innebörd för slöjdämnet
 • kunna diskutera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle, utifrån aktuella styrdokument och didaktiska perspektiv
 • visa förståelse för slöjdens utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle i ett historiskt och nutida sammanhang
 • ha förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd
 • visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd
 • visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärande sammanhang och med hjälp av olika medierkunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk

Behörighetskrav

Lärare som är behöriga att undervisa i åk 4-6.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en kombination av distans och campus. Antalet campusträffar är 2 per termin.
 
IKT används i form av digital lärplattform och som medel för dokumentation, information och kommunikation. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska därför ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.
 

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna. Utvärdering kommer att genomföras efter sista kursträffen via lärplattformen.
 
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 

Övriga föreskrifter

Validering
Det kommer att vara möjligt att ansöka om validering av befintliga kunskaper och färdigheter inom ramen för kursen. Validering innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av dessa. Det spelar ingen roll var du förvärvat dina kunskaper och färdigheter, huvudsaken är att du kan styrka dem.

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av kursen är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, i detta sammanhang lärandemålen i kursen. Lärandemålen anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens lärandemål.
 

Litteratur