Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fatta Sápmi!, 7,5 hp

Engelskt namn: Understanding Sápmi

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 6SM007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-20

Innehåll

Fatta Sápmi! ger en grundläggande översikt över urfolket samernas historia, kultur och samhälle. I kursen problematiseras bland annat historiska och nutida fördomar utifrån en historisk, språklig, kulturell och samhällelig kontext. Kursen belyser den samiska utbildningssituationen som i stort påverkar språksituationen i hela Sápmi. Under kursen introduceras också begreppet funktionell tvåspråkighet i skolan ur ett lärarperspektiv med fokus på samiskan som ett hotat arvspråk. Kursen ger möjlighet till konkret arbete med material, metoder och strategier som kan användas i undervisning på olika nivåer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse
  • kunna uppvisa grundläggande kunskaper om samisk historia, samhälle, utbildnings- och språksituation i Sápmi och Sverige
  • kunna redogöra för hur historisk och nutida utveckling påverkar samernas förutsättningar för utveckling som folk i Sverige
  • visa förtrogenhet med grundläggande historiska och samtida begrepp i relation till samisk historia, språk, kultur och samhälle 
Färdighet och förmåga
  • utifrån grundläggande historiska och samtida begrepp självständigt kunna genomföra en kritisk granskning av hur maktförhållanden framträder i ett utvalt medieinslag
  • självständigt kunna utforma ett förslag till lektionsinnehåll och lektionsplanering utifrån kurslitteratur, föreläsningar och annat kursmaterial
  • kunna genomföra en pedagogisk presentation inom det samiska ämnesområdet för en vald målgrupp på förskole-, grundskole- eller gymnasienivå eller annan relevant målgrupp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kursinnehåll och kurslitteratur kunna kritiskt granska, analysera och utmana information och litteratur som relaterar till det samiska ämnesområdet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier vid fysiska träffar och via internet.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examination sker genom bedömning av:
a) fortlöpande muntliga seminarier samt skriftliga redovisningar (seminar work), 3 hp
b) muntlig och skriftlig slutredovisning (final presentation), 4,5 hp 

Fortlöpande muntliga seminarier samt skriftliga redovisningar bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Den avslutande redovisningen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd och avgör således betyget för momentet.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 
För godkänt betyg krävs att alla delar av examinationen är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på kursen. Om någon  av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på kursen, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.
 
Vid det första omprovstillfället görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
 
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 33

Nordsamiska i och utanför skolan : Språkanvändning och attityder
Belancic Kristina, Lindgren Eva, Outakoski Hanna, Westum Asbjörg, Sullivan Kirk P.H.
Ingår i:
Samisk kamp
Umeå : h:ström : 2017 : 303 sidor : sid. 252-279 :

Carlson M
Flerspråkighet i lärarutbildningen : Ett perspektiv som saknaas
Ingår i:
Utbildning och demokrati [Elektronisk resurs]
Örebro : Pedagogikämnet, Örebro Universitet : 1999- : 18 : sid. 39-66 :

Temanummer: Samisk vrede
Grahn C., Skåden S.
Ingår i:
Hjärnstorm [Elektronisk resurs]
Uppsala : Hjärnstorm : 1996- :

Saamelaista nykytaidetta = : Dálá Sámi dáidda = Sámi contemporary
Hautala-Hirvioja Tuija, Lundström Jan-Erik, Lehtola Veli-Pekka, Länsman Outi, Metsälehto Ulla, Reinikainen Liisa, Kuusikko Riitta
[Rovaniemi] : Rovaniemen taidemuseo : 2014 : 132 s. :
ISBN: 978-952-9554-49-2
Se bibliotekskatalogen Album

Sámi time, space and place : Exploring teachers' metapragmatic statements on Sámi language use, teaching and revitalization in Sápmi
Hornberger Nancy, Outakoski Hanna
Ingår i:
Confero [Elektronisk resurs]
Linköping : Linköping university electronic press : 2012- : 3 : sid. 9-54 :

Ledman Anna-Lill
Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006
Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2012 : 250 s. :

Ledman [Drugge] Anna-Lill
Medskapandets konst? : Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret Umeå2014
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : 23 : sid. 76-83 :
http://www.kultmed.umu.se/forskning/tidskrifter-och-serier/kulturella-perspektiv/

Sandström Moa
DeCo2lonising Artivism
Ingår i:
Samisk kamp
Umeå : h:ström : 2017 : 303 sidor : sid. 62-115 :

Fördomar och förklaringar
Skielta Anna, Enoksson Marie, Suneson Anders
Östersund : Samiskt informationscentrum : [2014?] : 15 s. :
ISBN: 978-91-981500-0-1
Se bibliotekskatalogen Album

Svonni Charlotta
Samisk utbildning i förändring : Nomadskolan och processen för samer att bli likvärdiga samhällsmedborgare
Ingår i:
Samisk kamp
Umeå : h:ström : 2017 : 303 sidor : sid. 223-251 :

Tillkommer: Centrala styrdokument (bl.a. läroplaner och kursplaner)