"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete specialpedagogprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project Special Education Programme

Denna kursplan gäller: 2022-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SP035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-05-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-18

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av frågor kopplade till specialpedagogens yrkesroll. Detta omfattar planering och genomförande av en vetenskaplig studie, samt dokumentation och redovisning av denna såväl muntligt vid seminarier som skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier samt nationell och internationell forskning inom problemområdet.

Genom deltagande i kursen får studenten träning under handledning för att självständigt kunna planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska området. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete. Genom deltagande i kursaktiviteterna tränas studentens förmåga att systematiskt bearbeta och värdera information med relevans för valt forskningsproblem.

Förväntade studieresultat

Examensarbete specialpedagogprogrammet, 15 hp
Degree Project Special Education Programme, 15 hp

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda specialpedagogiska kunskapsområdet
 • visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder

Färdighet och förmåga

 • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det specialpedagogiska området med relevans för specialpedagogens yrkesroll
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet
 • analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer 
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil
 • utforma en vetenskaplig uppsats enligt ämnesområdets konventioner 
 • diskutera och försvara sitt examensarbete 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera medstudenters examensarbeten i förhållande till specialpedagogens yrkesroll
 • föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbeten
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet (7,5 hp), Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion (15 hp) samt Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer (7,5 hp) på avancerad nivå eller motsvarande. Därutöver 20 hp inom det specialpedagogiska kunskapsområdet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • Aktivt deltagande i ett muntligt seminarium (U/G)
 • Individuell muntlig opposition vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell muntligt försvar av det egna examensarbetet vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell (alternativt i par) skriftligt examensarbete (U/G/VG)

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på examensarbetet samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. 

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 42

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144068879
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Därutöver tillkommer valbar litteratur.