"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to the Field of Education for Special Needs

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6SP050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-28

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-20

Innehåll

I kursen uppmärksammas och behandlas historiska och samhälleliga aspekter på hur specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner formats, styrts och förändrats. Centrala specialpedagogiska teorier, begrepp och perspektiv introduceras, diskuteras och problematiseras. Särskilt uppmärksammas deras betydelse för den pedagogiska verksamhetens utformning och genomförande. Kunskap om det specialpedagogiska forskningsfältet samt relationen mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och yrkesutövning introduceras. Dessutom behandlas barns kognitiva och socioemotionella utveckling samt språk- och begreppsutveckling från förskoleåldern till tonåren.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om och kunna redogöra för centrala teoribildningar, specialpedagogiska perspektiv, begrepp och definitioner inom det specialpedagogiska forskningsfältet och den specialpedagogiska praktiken
 • kunna redogöra och visa förståelse för hur de specialpedagogiska professionerna och deras funktioner har vuxit fram, formats och förändrats i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • visa kunskap om barns kognitiva och socioemotionella utveckling, liksom om utvecklingen av exekutiva funktioner och empatisk förmåga
 • visa förtrogenhet med grundläggande begrepp och teorier om barns och elevers språkutveckling
 • kritiskt diskutera språkets roll i lärandet och speciallärarens/specialpedagogens uppdrag i relation till elever i språkligt sårbara situationer

Färdigheter och förmåga

 • kunna identifiera och analysera specialpedagogiska perspektiv och begrepp i den specialpedagogiska praktiken

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt diskutera centrala teoribildningar, begrepp och definitioner inom den specialpedagogiska praktiken

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets schema och studieguide. Notera även att vissa schemalagda digitala inslag kan förekomma under självstudieperioden.

I kursen ingår litteratur på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

 • en skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
 • två individuella quiz (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G)
 • två muntliga seminarier i grupp (U/G)

För att få betyget godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts i den individuella skriftliga hemtentamen.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds andra provtillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje provtillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1-574-22). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 22

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik av igår, idag och i morgon
  Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(2), 84-95 : 2007 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/download/7723/6778
  Obligatorisk

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst (Kap 1-3 och 7)

  Asp-Onsjö Lisa
  Specialpedagogik - från "en skola för alla" till strukturell exkludering
  Ingår i: Lärande, skola, bildning. 5. utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur: ISBN: 9789127827974 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 11. Finns på kurssajten

  Baddeley A. D.
  The episodic buffer: A new component of working memory?
  Trends in Cognitive Sciences, 4, 417–422 : 2000 :
  Obligatorisk

  The role of the school environment in relational aggression and victimization
  Elsaesser C., Gorman-Smith D., Henry D.
  Journal of youth and adolescence, 42, 235-249 : 2013 :
  Obligatorisk

  The development of mentalisation in children from a theory of mind perspective
  Ensink K., Mayes L. C.
  Psychoanalytic Inquiry, 30, 301-337 : 2010 :
  Obligatorisk

  Exekutiva funktioner hos barn och unga
  Fleischer Anne Vibeke, From Käte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-11226-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Kap 1-4)

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Svensson Jenny, Strazer Boglárka, Wedin Åsa
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789175593166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
  Hjörne Eva, Säljö Roger
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 242 s. :
  ISBN: 9789144095172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst (Kap. 1-5)

  What is the meaning of special education? Problem representations in Swedish policy documents: late 1970s-2014
  Isaksson Joakim, Lindqvist Rafael
  European Journal of Special Needs Education : 2014 :
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2014.964920
  Obligatorisk

  Developmental changes in Executive Functioning
  Lee K., Bull R., Ho R.M H.
  Child Development, 84, 1933-1953. doi: 10.1111/cdev.12096 : 2013 :
  Obligatorisk

  Malmqvist Johan
  Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik. Exemplet: speciallärare och/eller specialpedagoger
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2015 :
  http://undervisningshistoria.se/statliga-perspektivskiften-inom-specialpedagogik-exemplet-speciallarare-ocheller-specialpedagoger/
  Obligatorisk

  Nilholm Claes
  Från specialpedagogik till inkluderande pedagogik
  Ingår i:
  Pedagogik som vetenskap
  Malmö : Gleerups : [2018] : 198 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Kap. 12) Finns på kurssajten

  Nilholm Claes
  Specialpedagogik-Vilka är de grundläggande perspektiven?
  2005 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/8031
  Obligatorisk

  Rosenqvist Aulin Jeremias (Jerry)
  Differentiering och likvärdighet i backspegeln – ett utvecklingsperspektiv
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2015 :
  http://undervisningshistoria.se/differentiering-och-likvardighet-i-backspegeln-ett-utvecklingsperspektiv/#more-722
  Obligatorisk

  Runesdotter Caroline
  Juridifiering i skolan- möjligheter och risker
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://undervisningshistoria.se/juridifiering-i-skolan-mojligheter-och-risker/

  Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
  Sandin Bengt, Sundkvist Maria
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-40-67824-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning
  Göransson Kerstin, Lindqvist Gunilla, Klang Nina, Magnusson Gunnlaugur, Nilholm Claes
  Karlstad University Studies : 2015 :
  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784444&dswid=-2755
  Obligatorisk

  The structure of working memory from 4 to 15 years of age
  Gathercole S. E., Pickering S. J., Ambridge B., Wearing H.
  Developmental Psychology, 40, 177– 190 : 2004 :
  Obligatorisk

  The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis
  Miyake A., Friedman N. P., Emerson M. J., Witzki A. H., Howerter A., Wager T. D.
  Cognitive Psychology, 41, 49–100 : 2000 :
  Obligatorisk

  Språklig sårbarhet i förskola och skola : barnet, språket och pedagogiken
  Bruce Barbro, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2024] : 312 sidor :
  ISBN: 9789144176420
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik av igår, idag och i morgon
  Pedagogisk Forskning i Sverige, 12(2), 84-95 : 2007 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/download/7723/6778
  Obligatorisk

  Ahlberg Ann
  Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik : att bygga broar
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 192 s. :
  ISBN: 9789147114214
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst (Kap 1-3 och 7)

  Asp-Onsjö Lisa
  Specialpedagogik - från "en skola för alla" till strukturell exkludering
  Ingår i: Lärande, skola, bildning. 5. utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur: ISBN: 9789127827974 : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kap 11. Finns på kurssajten

  Baddeley A. D.
  The episodic buffer: A new component of working memory?
  Trends in Cognitive Sciences, 4, 417–422 : 2000 :
  Obligatorisk

  The role of the school environment in relational aggression and victimization
  Elsaesser C., Gorman-Smith D., Henry D.
  Journal of youth and adolescence, 42, 235-249 : 2013 :
  Obligatorisk

  The development of mentalisation in children from a theory of mind perspective
  Ensink K., Mayes L. C.
  Psychoanalytic Inquiry, 30, 301-337 : 2010 :
  Obligatorisk

  Exekutiva funktioner hos barn och unga
  Fleischer Anne Vibeke, From Käte
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-44-11226-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Kap 1-4)

  Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Svensson Jenny, Strazer Boglárka, Wedin Åsa
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789175593166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan
  Hjörne Eva, Säljö Roger
  4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 242 s. :
  ISBN: 9789144095172
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Håkansson Gisela
  Språkinlärning hos barn
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
  ISBN: 9789144094625
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst (Kap. 1-5)

  What is the meaning of special education? Problem representations in Swedish policy documents: late 1970s-2014
  Isaksson Joakim, Lindqvist Rafael
  European Journal of Special Needs Education : 2014 :
  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2014.964920
  Obligatorisk

  Developmental changes in Executive Functioning
  Lee K., Bull R., Ho R.M H.
  Child Development, 84, 1933-1953. doi: 10.1111/cdev.12096 : 2013 :
  Obligatorisk

  Malmqvist Johan
  Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik. Exemplet: speciallärare och/eller specialpedagoger
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2015 :
  http://undervisningshistoria.se/statliga-perspektivskiften-inom-specialpedagogik-exemplet-speciallarare-ocheller-specialpedagoger/
  Obligatorisk

  Nilholm Claes
  Från specialpedagogik till inkluderande pedagogik
  Ingår i:
  Pedagogik som vetenskap
  Malmö : Gleerups : [2018] : 198 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Kap. 12) Finns på kurssajten

  Nilholm Claes
  Specialpedagogik-Vilka är de grundläggande perspektiven?
  2005 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/8031
  Obligatorisk

  Rosenqvist Aulin Jeremias (Jerry)
  Differentiering och likvärdighet i backspegeln – ett utvecklingsperspektiv
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2015 :
  http://undervisningshistoria.se/differentiering-och-likvardighet-i-backspegeln-ett-utvecklingsperspektiv/#more-722
  Obligatorisk

  Runesdotter Caroline
  Juridifiering i skolan- möjligheter och risker
  Föreningen svensk undervisningshistoria : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://undervisningshistoria.se/juridifiering-i-skolan-mojligheter-och-risker/

  Barn, barndom och samhälle : svensk utbildningshistoria
  Sandin Bengt, Sundkvist Maria
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-40-67824-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
  Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
  ISBN: 9789144058160
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Kap. 1, 3 och 5)

  Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning
  Göransson Kerstin, Lindqvist Gunilla, Klang Nina, Magnusson Gunnlaugur, Nilholm Claes
  Karlstad University Studies : 2015 :
  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784444&dswid=-2755
  Obligatorisk

  The structure of working memory from 4 to 15 years of age
  Gathercole S. E., Pickering S. J., Ambridge B., Wearing H.
  Developmental Psychology, 40, 177– 190 : 2004 :
  Obligatorisk

  The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis
  Miyake A., Friedman N. P., Emerson M. J., Witzki A. H., Howerter A., Wager T. D.
  Cognitive Psychology, 41, 49–100 : 2000 :
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.