"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete, 22,5 hp

Engelskt namn: Evaluation, Leadership and Change Management

Denna kursplan gäller: 2020-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 6SP061

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-15

Reviderad av: Prefekten, 2020-12-21

Innehåll

Kursen behandlar teorier om ledarskap, förändringsarbete och utvärdering. I kursen används teorierna som verktyg för att beskriva, analysera och kritiskt granska olika lärmiljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Kursen fokuserar metoder, modeller och strategier som kan användas i arbetet med att identifiera möjligheter och hinder för barns/elevers lärande. Dessutom ska kursen behandla metoder, modeller och strategier för professionella samtal relaterat till förändringsarbete och till specialpedagogens yrkesprofession.

Modul 1: Utvärdering, Ledarskap och Förändringsarbete; introduktion, 2.5 hp
Module 1: Evaluation, leadership and change management; introduction, 2.5 credits 

I modul 1 introduceras områdena utvärdering, ledarskap och förändringsarbete utifrån ett flertal teoretiska perspektiv. Därutöver belyses mätteoretiska begrepp med koppling till instrument för bedömning.

Modul 2: Psykologiska perspektiv på att leda samtal och på förändringsarbete, 10.0 hp
Module 2: Psychological perspectives on counselling and change management, 10.0 credits

Modul 2 inriktas på psykologiska perspektiv på att leda samtal och förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå samt att kunna tillämpa de teorier och metoder som tas upp i en specialpedagogisk kontext. Därutöver läggs fokus vid att studenten ska kunna reflektera över sig själv och uppvisa empatiskt förhållningssätt kopplat till den kommande professionella yrkesrollen. 

Modul 3: Förändringsarbete i förskola och skola, 10.0 hp
Module 3: Change management in preschool and school, 10.0 credits

Modul 3 uppmärksammar konkreta förändringsarbeten med specialpedagogisk relevans i en pedagogisk praktik. Särskilt granskas och analyseras utförda, alternativt pågående förändringsarbeten kopplat till forskning och teorier om utvärdering, ledarskap och förändringsarbete.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete; introduktion, 2.5 hp
Module 1: Evaluation, leadership and change management; introduction, 2.5 credits

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • visa förtrogenhet med mätteoretiska begrepp för konstruktion och värdering av instrument i en specialpedagogisk verksamhet
 • visa grundläggande orientering i pedagogiska och psykologiska perspektiv på utvärdering ledarskap och förändringsarbete

Färdigheter och förmåga

 • planera för en granskning och en analys av ett förändringsarbete

Modul 2: Psykologiska perspektiv på att leda samtal och på förändringsarbete 10.0 hp
Module 2: Psychological perspectives on counselling and change management, 10.0 credits

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om psykologiska teorier om och metoder för professionella samtal
 • Visa kunskap om psykologiska teorier om och perspektiv på förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå.
 • Visa kunskap om psykologiska metoder för att leda och utvärdera förändringsarbete

Färdigheter och förmåga

 • Tillämpa psykologiska teorier om och modeller för professionella samtal inom en specialpedagogisk kontext.
 • Tillämpa psykologiska teorier och metoder för ledarskap och förändringsarbete inom en specialpedagogisk kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera och problematisera professionella samtal utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv
 • Visa självkännedom och empatiskt förhållningssätt i professionella samtal och förändringsarbete
 • Visa förmåga att analysera professionella samtal och förändringsarbete utifrån ett etiskt perspektiv 

Modul 3: Förändringsarbete i förskola och skola, 10.0 hp
Module 3: Change management in preschool and school, 10.0 credits

Efter modulen ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

 • kunna förstå och redogöra för ledarskapets betydelse för lärmiljöer
 • kunna problematisera olika faktorers inverkan på barns/elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt
 • förstå barns/elevers lärande och utveckling utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Färdigheter och förmåga

 • kunna förstå och redogöra för förändringsarbeten med specialpedagogisk relevans i en pedagogisk verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna analysera och kritiskt granska förändringsarbeten med specialpedagogisk relevans i en pedagogisk verksamhet 
 • visa förtrogenhet med och kunna värdera olika modeller för utvärdering i en pedagogisk verksamhet 
 • visa förmåga att kunna söka, samla, nyttja och kritiskt tolka specialpedagogisk forskning.

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp och modul 1 och 2 i Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Undervisningen kan i vissa delar ges på engelska.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinationen sker löpande samt i slutet av modulerna. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig tentamen, hemtentamen eller motsvarande. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen på kursen som helhet sker vid terminens slut. För att bli godkänd (G) på kursen som helhet krävs ett godkänt betyg på samtliga moduler. För att bli väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs dessutom ett väl godkänt betyg på minst två av de tre ingående modulerna. 

Modul 1: Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete; introduktion, 2.5 hp

Modulen examineras genom följande inslag:

 • Gruppuppgift som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G)
 • Individuell skriftlig uppgift, som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G)

Modul 2: Psykologiska perspektiv på att leda samtal och på förändringsarbete, 10.0 hp

Modulen examineras genom följande inslag:

 • Individuell skriftlig hemtentamen som examineras i en tregradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG)
 • Gruppuppgift och seminarium som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G)
 • Skriftlig reflektionsuppgift som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G)

Modul 3: Förändringsarbete i förskola och skola, 10.0 hp 

Modulen examineras genom följande inslag:

 • Individuell skriftlig uppgift (rapport) som examineras i en tregradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG)
 • Aktivt deltagande i två seminarier som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G)

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  MI - samtal och förhållningssätt : att framkalla, förädla och förankra motivation
  Barth Tom, Näsholm Christina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789144125923
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engquist Anders
  Samtalsmetodik för alla professioner
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 134 s. :
  ISBN: 9789144108940
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Filstad Cathrine
  Organisationslärande : från kunskap till kompetens
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 315 s. :
  ISBN: 978-91-44-07394-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola
  Gyllander Torkildsen Lisbeth, Nehez Jaana
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 182 sidor :
  ISBN: 9789144121154
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjörne Eva
  Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
  I Cecilia Löfberg (Red.) Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi. FoU skriftserie nr 8. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2018 :
  Obligatorisk

  Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik
  Hylander Ingrid, Guvå Gunilla
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2017] : 273 sidor :
  ISBN: 9789144110127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisationsförändringar och förändringsledarskap
  Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129273
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
  Jarl Maria, Blossing Ulf, Andersson Klas
  Första upplagan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 180 sidor :
  ISBN: 9789127818798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pedagogisk utvärdering som styrning: en historia från präster till PISA
  Karlsson Vestman Ove, Andersson Inger M.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 168 s : 2007 :
  Obligatorisk

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap, utveckling, lärande : [grundbok för rektorer och förskolechefer]
  Jarl Maria, Nihlfors Elisabet
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 488 s. :
  ISBN: 9789127147065
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (kap 8-9, 13-14)

  Löfqvist Åsa
  Projekt som strategi för skolutveckling : en fjärils färdväg, men ingen dagslända...
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2015 : 142 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99496
  ISBN: 9789176012178
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3593
  Obligatorisk

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap
  Sveningsson Stefan, Alvesson Mats
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789147094929
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet
  Skolverket : 2015 :
  Obligatorisk

  Söderström Anna-Karin
  Förskolans ledarskap : för barnens skull
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 142 sidor :
  ISBN: 9789144117010
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tema: Skolutveckling och ledarskap
  Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 3-4, årgång 18 : 2013 :
  Obligatorisk

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar, styrdokument och valbar litteratur.

 • Giltig från: 2022 vecka 42

  MI - samtal och förhållningssätt : att framkalla, förädla och förankra motivation
  Barth Tom, Näsholm Christina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789144125923
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engquist Anders
  Samtalsmetodik för alla professioner
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 134 s. :
  ISBN: 9789144108940
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fowelin Peter
  Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola och skola
  Andra upplagan : Stockholm : Lärarförlaget : [2017] : 177 sidor :
  ISBN: 9789188149268
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Den lärande organisationen 2.0
  Granberg Otto, Ohlsson Jon
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 302 sidor :
  ISBN: 9789144114798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjörne Eva
  Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
  I Cecilia Löfberg (Red.) Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi. FoU skriftserie nr 8. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2018 :
  Obligatorisk

  Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik
  Hylander Ingrid, Guvå Gunilla
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2017] : 273 sidor :
  ISBN: 9789144110127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisationsförändringar och förändringsledarskap
  Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129273
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
  Jarl Maria, Blossing Ulf, Andersson Klas
  Första upplagan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 180 sidor :
  ISBN: 9789127818798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pedagogisk utvärdering som styrning: en historia från präster till PISA
  Karlsson Vestman Ove, Andersson Inger M.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 168 s : 2007 :
  Obligatorisk

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap, utveckling, lärande : [grundbok för rektorer och förskolechefer]
  Jarl Maria, Nihlfors Elisabet
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 488 s. :
  ISBN: 9789127147065
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (kap 8-9, 13-14)

  Löfqvist Åsa
  Projekt som strategi för skolutveckling : en fjärils färdväg, men ingen dagslända...
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2015 : 142 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99496
  ISBN: 9789176012178
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3593
  Obligatorisk

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap
  Sveningsson Stefan, Alvesson Mats
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789147094929
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet
  Skolverket : 2015 :
  Obligatorisk

  Söderström Anna-Karin
  Förskolans ledarskap : för barnens skull
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 142 sidor :
  ISBN: 9789144117010
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tema: Skolutveckling och ledarskap
  Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 3-4, årgång 18 : 2013 :
  Obligatorisk

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar, styrdokument och valbar litteratur.

 • Giltig från: 2020 vecka 51

  MI - samtal och förhållningssätt : att framkalla, förädla och förankra motivation
  Barth Tom, Näsholm Christina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 333 sidor :
  ISBN: 9789144125923
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att kartlägga och förbättra skolor : sex typskolor
  Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa, Hagen Tønder Anna
  Lund : Studentlitteratur : 2012 : 136 s. :
  ISBN: 978-91-44-08334-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En spagettiröra av röster : [om en förskolas förändringsarbete]
  Göthson Harold, Kennedy Birgitta
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 198 s. :
  ISBN: 9789147115082
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engquist Anders
  Samtalsmetodik för alla professioner
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 134 s. :
  ISBN: 9789144108940
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hjörne Eva
  Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
  I Cecilia Löfberg (Red.) Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi. FoU skriftserie nr 8. Specialpedagogiska skolmyndigheten : 2018 :
  Obligatorisk

  Elevhälsa som främjar lärande : om professionellt samarbete i retorik och praktik
  Hylander Ingrid, Guvå Gunilla
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2017] : 273 sidor :
  ISBN: 9789144110127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Organisationsförändringar och förändringsledarskap
  Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
  ISBN: 9789144129273
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola
  Jarl Maria, Blossing Ulf, Andersson Klas
  Första upplagan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 180 sidor :
  ISBN: 9789127818798
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Pedagogisk utvärdering som styrning: en historia från präster till PISA
  Karlsson Vestman Ove, Andersson Inger M.
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 168 s : 2007 :
  Obligatorisk

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
  ISBN: 9789144101675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kvalitetsarbete i praktiken
  Stockholm : Skolverket : 2015 : 22 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591476
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap, utveckling, lärande : [grundbok för rektorer och förskolechefer]
  Jarl Maria, Nihlfors Elisabet
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 488 s. :
  ISBN: 9789127147065
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (kap 8-9, 13-14)

  Löfqvist Åsa
  Projekt som strategi för skolutveckling : en fjärils färdväg, men ingen dagslända...
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2015 : 142 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99496
  ISBN: 9789176012178
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=3593
  Obligatorisk

  Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
  Höög Jonas, Johansson Olof
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-10288-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap
  Sveningsson Stefan, Alvesson Mats
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789147094929
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Söderström Anna-Karin
  Förskolans ledarskap : för barnens skull
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 142 sidor :
  ISBN: 9789144117010
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tema: Skolutveckling och ledarskap
  Pedagogisk forskning i Sverige. Nr 3-4, årgång 18 : 2013 :
  Obligatorisk

  Ärlestig Helene
  Communication between principals and teachers in successful schools
  Umeå : Pedagogiska institutionen : 2008 : 87 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-1927
  ISBN: 978-91-7264-671-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (artikel 1 och 2, 31 sidor)

  Därutöver tillkommer vetenskapliga artiklar och valbar litteratur.