Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Styrning, organisering och kvalitet, 10 hp

Engelskt namn: Leadership, organising and quality

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 6ST035

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-20

Innehåll

Kursen behandlar hur rektor kan leda det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet har en nära koppling till skolledarens pedagogiska ledarskap och hur rektor kan leda, organisera och fördela resurser inom ramen för den egna verksamheten. Som utgångspunkt för detta fokuseras både teoretiska och praktiska perspektiv samt modeller och metoder för att skapa en överblick av verksamhetens tillstånd samt undervisningens kvalitet och genomförande. Särskild vikt läggs vid analys och ett kontinuerligt och hållbart utvecklingsarbete. Kursen behandlar skolans styrning på flera nivåer, mål och måltolkning, metoder för uppföljning, utvärdering med ett särskilt fokus på analys. Tonvikten ligger på att kunna kvalitetssäkra organisationens pedagogiska verksamhet.

Förväntade studieresultat

  • Visa god kunskap om skolväsendets utformning, skolans och förskolans styrsystem och dess grundläggande värderingar samt rektorns/förskolechefens pedagogiska uppdrag enligt gällande författningar.
  • Visa kunskap om de vetenskapliga grunderna för uppföljnings- och utvärderingsarbete med fokus på den egna verksamheten och barns och elevers kunskapsutveckling.
  • Visa kunskap om resursfördelningssystem och dess konsekvenser inom ramen för en politiskt styrd institution och arbetsorganisation.
  • Visa god förmåga att kritiskt granska och reflektera över hur olika metoder för verksamhetsuppföljning och utvärdering kan såväl berika som begränsa den egna verksamheten.
  • Visa god förmåga att förklara och tydliggöra skolans mål samt översätta dem till konkreta handlingar.
  • Visa god förmåga att formulera och kommunicera strategier för utvecklings- och förändringsarbete utifrån en analys av den egna verksamheten, där verksamhetens inre organisation och resursfördelning utgör centrala aspekter.
  • Visa god kunskap om de förutsättningar som påverkar samtliga barns och elevers utvecklings- och lärandeprocesser samt strategier för att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.
  • Visa god förmåga att etablera en kultur där undervisningens kvalitet och barns och elevers lärande och utveckling är i centrum och där verksamhetens kvalitetsarbete är en del av dess vardag.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovanstående behörighetskrav. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete/arbete i grupp med uppgifter mellan internaten. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära uppgifter. Dessa ska dokumenteras skriftligt. Under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare. I kursen ingår även professionshandledning i grupp.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten och vid handledningstillfällena. Studenten ska delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter under kursen. Studenten ska skriftligt redogöra för en verksamhetsobservation. I kursen ingår författandet av en examinerande verksamhetsutvecklingsplan. Den ska presenteras vid ett avslutande rundabordssamtal. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 4

Leading Schools in a Data Rich World
Earl Lorna, Katz Steven
Toronto: Aporia Consulting Ltd. : 2003 :
Klicka här
Obligatorisk

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Andra upplagan : 2017 : 173 sidor :
ISBN: 9789144121130
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 29-58

Lindgren Lena
Nya utvärderingsmonstret : Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 152 s. :
ISBN: 9789144088945
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
Skolverket : 2012 :
Obligatorisk

Timperley Helen
Det professionella lärandets inneboende kraft
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 179 s. :
ISBN: 9789144088853
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kvalitetsarbete i vuxenutbildningen
Bjursell Cecilia, Chiab Christina, Falkner Carin, Ludvigsson Ann
Visby: Nomen förlag : 2014 :

Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
Ejlertsson Göran, Axelsson Jonas
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 134 s. :
ISBN: 91-44-00052-9
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Folke-Fichtelius Maria, Lundahl Christian
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 318 s. :
ISBN: 978-91-44-05681-4
Se bibliotekskatalogen Album

Policyidéer för svensk skola
Gustafsson Jan-Eric, Sörlin Sverker, Vlachos Jonas
Stockholm : SNS : 2016 : 144 s. :
ISBN: 978-91-86949-77-8
Se bibliotekskatalogen Album

Gärdenfors Peter
Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 284 s. :
ISBN: 978-91-27-12165-2 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap
Höög Jonas, Johansson Olof
Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
ISBN: 9789144102993
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 47-72

Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
Höög Jonas, Johansson Olof
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-10288-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 25-50, 115-132, 135-148, 153-171

Att leda mot skolans mål
Johansson Olof, Svedberg Lars
Andra upplagan : Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor :
ISBN: 978-91-40-69447-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 81-96, 205-224, 271-278

Förskollärarens metod och vetenskapsteori
Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
ISBN: 9789147106585
Se bibliotekskatalogen Album

Ledning i förskola
Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
Falkenberg: Gleerups : 2018 :
Läsanvisning: 151-172

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
Nihlfors Elisabeth, Johansson Olof
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 249 s. :
ISBN: 9789140687647
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 233-262

Ledning och förståelse : en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer
Sandberg Jörgen, Targama Axel
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144095981
Se bibliotekskatalogen Album

Kvalitetsarbete och analys : för lärande i skola och förskola
Scherp Hans-Åke, Scherp Gun-Britt
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 198 s. :
ISBN: 9789144106731
Se bibliotekskatalogen Album

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
Sernhede Ove, Tallberg Broman Ingegerd
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 240 s. :
ISBN: 9789147111541
Se bibliotekskatalogen Album

Trost Jan
Kvalitativa intervjuer
4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-06216-7
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap i centrum : Om rektor och förskolechef
Törnsén (red.) Monika, Ärlestig (red.) Helene
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140688361
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 17-30, 197-211

Åsén Gunnar
Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 244 s. :
ISBN: 9789147111954
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Österberg Jonas
Resultatanalys i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 137 s. :
ISBN: 9789144090931
Se bibliotekskatalogen Album