Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Educational Leadership for Preschool Principals

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 6ST040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

I kursen behandlas olika aspekter av uppdraget för rektorer i förskolan. Centrala utgångspunkter och angreppssätt för fortbildningen är relationen mellan chefskap, pedagogiskt ledarskap, organisering och förändringsarbete. I kursen ingår fördjupning av kunskap i relation till relevant policy gällande krav på rektor som chef och ledare i förskolan. Rektors styrning och ledning med fokus på rektors pedagogiska ledarskap och organisering för samverkan och kollegialt lärande fokuseras samt i relation till systematiskt kvalitetsarbete. Särskild vikt läggs vid analys av den egna verksamheten i relation till rektors chef och pedagogiskt ledarskap utifrån ett förändringsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende kunskap och förståelse kunna:
Visa fördjupad kunskap om styrdokumentens krav på rektor som pedagogisk ledare och chef samt visa förståelse för hur dessa kan omsättas i en ledningspraktik 

Färdigheter och förmåga
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende färdigheter och förmåga kunna:
Identifiera och analysera hur ledning och organisering för samverkan och kollegialt lärande bidrar till barns utveckling och lärande.
Formulera och kommunicera strategier för utvecklings- och förändringsarbete utifrån en analys av den egna verksamheten, där verksamhetens inre organisation utgör centrala aspekter. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska kursdeltagaren avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
Analysera och kritiskt granska hur förskolans kvalitet följs upp, utvärderas och utvecklas för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av personer som har anställning som rektor eller biträdande rektor i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovanstående behörighetskrav, har genomgått det nationella rektorsprogrammet (30 hp) och därefter arbetat minst halvtid i minst ett år. Språkkrav är svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Fler än rektorer kan gå
Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära analysuppgifter vilka ska dokumenteras skriftligt. Under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare.

Examination

För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G ska kursdeltagaren aktivt delta vid de fyra internaten samt individuellt författa en skriftlig rapport i vilken kursdeltagaren analyserar någon aspekt av rektors ledarskap. Till varje träff genomför deltagarna individuella verksamhetsnära uppgifter som dokumenteras skriftligt och utgör underlag för det slutliga skriftliga dokumentet. Vid frånvaro ska deltagaren genomföra ersättningsuppgifter som motsvarar närvaron och deltagandet vid internat och andra anvisade möten.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar t.ex. i form av kursråd.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reformimplementering i förskolepraktik: Ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag
Eriksson Anita, Svensson Ann-Katrin, Beach Dennis
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 4(2), 59-75 : 2018 :
Obligatorisk

Håkansson Jan
Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work
Educational Management Administration & Leadership, 47(2), 241-258 : 2019 :
Obligatorisk

Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Katz Steven, Ain Dack Lisa
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 138 sidor :
ISBN: 9789127819740
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Per Larssons kapitel Kollegialt lärande och konsten att navigera bland begreppen.

Ledning i förskola : villkor och uttryck
Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 190 sidor :
ISBN: 9789140697363
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisning och sambedömning. Förskollärares och chefers skriftliga bedömningar.
Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Palla Linda, Stensson Catrin
Malmö universitet : 2019 :
Obligatorisk

Att förändra organisatoriska förutsättningar: Erfarenheter av att införa funktionellt delat ledarskap i skola och förskola.
Döös Marianne, Wilhelmson Lena
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25 : 2019 :

Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare
Jonsson Agneta, Williams Pia, Pramling Samuelsson Ingrid
Forskning om undervisning och lärande, 5(1) : 2017 :
Läsanvisning: 90-109

A study of preschool directors' perspectives on leadership and organization
Lunneblad Johannes, Garvis Susanne
Early Child Development and Care. Routledge Taylor & Francis Group. : 2017 :

Berättelser. Vänbok till Héctor Pérez Prieto.
Löfdahl Hultman Annica, Olin-Scheller Christina, Tanner Marie
Forskningsrapport. Karlstad University Studies : 2018 :
Läsanvisning: Annica Löfdahl Hultman, Ebba Hildén och Andreas Bergs kapitel I "larmrapportens" skugga - om undervisning och kvalitet i förskolan.

Challenges in working with pedagogical quality in preschool – a meta-interpretation synthesis of empirical studies
Svärdemo Åberg Eva, Insulander Eva
Early Child Development and Care, 189:2. Routledge Taylor & Francis Group : 2019 :
Läsanvisning: 328-338