Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Styrning, organisering och kvalitet, 10 hp

Engelskt namn: Leadership, organising and quality

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ST045

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-24

Innehåll

Kursen behandlar hur rektor kan leda det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet har en nära koppling till skolledarens pedagogiska ledarskap och hur rektor kan leda, organisera och fördela resurser inom ramen för den egna verksamheten. Som utgångspunkt för detta fokuseras både teoretiska och praktiska perspektiv samt modeller och metoder för att skapa en överblick av verksamhetens tillstånd samt undervisningens kvalitet och genomförande. Särskild vikt läggs vid analys och ett kontinuerligt och hållbart utvecklingsarbete. Kursen behandlar skolans styrning, mål och måltolkning, metoder för uppföljning, utvärdering med ett särskilt fokus på analys. Tonvikten ligger på att kunna kvalitetssäkra organisationens pedagogiska verksamhet.

Förväntade studieresultat

  • förståelse för skolväsendets utformning, skolans och förskolans styrsystem och dess grundläggande värderingar samt rektors pedagogiska uppdrag enligt gällande författningar.
  • förklara och värdera olika principer för resursfördelning och dess konsekvenser inom ramen för en politiskt styrd institution och arbetsorganisation.
  • kritiskt granska och reflektera över hur olika metoder för verksamhetsuppföljning och utvärdering kan såväl berika som begränsa den egna verksamheten.
  • förklara och tydliggöra skolans mål samt översätta dem till konkreta handlingar.
  • formulera och kommunicera strategier för utvecklings- och förändringsarbete utifrån en analys av den egna verksamheten, där verksamhetens inre organisation och resursfördelning utgör centrala aspekter.
  • identifiera förutsättningar som påverkar samtliga barns och elevers utvecklings- och lärandeprocesser samt organisera för att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.
  • etablera en kultur där undervisningens kvalitet och barns och elevers lärande och utveckling är i centrum och där verksamhetens kvalitetsarbete är en del av dess vardag.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i det svenska skolväsendet. Ansökan görs av skolhuvudman där sökande är anställd. För tillträde till kursen gäller att de sökande innehar tjänst enligt ovanstående behörighetskrav. Om samtliga anmälda till Rektorsprogrammet inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen prioritera att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand (SFS 2011:183).

Undervisningens upplägg

Kursen består av fyra internat samt individuellt arbete/arbete i grupp med uppgifter mellan internaten. Under internaten blandas föreläsningar, seminarier och övningar. De senare genomförs enskilt och/eller i grupp. Mellan internaten förväntas deltagaren arbeta med hemuppgifter i form av läsning och bearbetning av litteratur samt med verksamhetsnära uppgifter. Dessa ska dokumenteras skriftligt. Under internaten bearbetas hemuppgifterna ytterligare. I kursen ingår även professionshandledning i grupp. Digitala inslag förekommer.

Examination

Studenten ska närvara vid de fyra internaten och vid handledningstillfällena. Studenten ska delta aktivt i alla undervisningsaktiviteter under kursen. Studenten ska skriftligt redogöra för en verksamhetsobservation. I kursen ingår författandet av en examinerande verksamhetsutvecklingsdeklaration. Den ska presenteras vid ett avslutande rundabordssamtal. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. 

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Ansökan skickas till administrationen på Centrum för skolledarutveckling. I ansökan ska anges vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

En deltagare i befattningsutbildningen får enligt 8 § förordning (2011:183) tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som ingår i befattningsutbildningen för rektorer, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar t.ex. i form av kursråd.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Ahlström Björn
Med hänsyn till både tid och rum - systematiskt kvalitetsarbete i fyra dimensioner
Ingår i:
Att leda skolor med stöd i forskning
[Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor : sid. 297-322 :
Obligatorisk

Leading Schools in a Data Rich World
Earl Lorna, Katz Steven
Toronto: Aporia Consulting Ltd. : 2003 :
Klicka här
Obligatorisk

Förändringsledarskapets fallgropar
Edqvist Elisabeth, Kolam Kerstin
Ingår i:
Att leda skolor med stöd i forskning
[Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor : sid. 323-355 :
Obligatorisk

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Andra upplagan : 2017 : 173 sidor :
ISBN: 9789144121130
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hortlund Torbjörn
Utveckling och lärande med stöd av data
Ingår i:
Att leda mot skolans mål
Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor : sid. 227-246 :
Obligatorisk

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 29-58

Lindgren Lena
Nya utvärderingsmonstret : Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 152 s. :
ISBN: 9789144088945
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Systematiskt kvalitetsarbete : för skolväsendet
Andra upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2015 : 52 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591568
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Det professionella lärandets inneboende kraft
Timperley Helen, Sjösten Lisa
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 230 sidor :
ISBN: 9789144133904
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ärlestig Helene
Om rektorer och utmaningen i att leda lärares arbete med bedömning och betygssättning
Ingår i:
Att leda skolor med stöd i forskning
[Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor : sid. 265-297 :
Obligatorisk

Valbar litteratur tillkommer i anslutning till uppgifter i kursen.