Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Morgondagens ledare i skola och förskola, 7,5 hp

Engelskt namn: School Leaders of Tomorrow

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ST046

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-24

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teorier och forskning om chefs- och ledarskap samt skolans organisation och uppdrag. Den syftar till att utveckla förståelsen för och analysera skolledarens och övriga ledares vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de organisatoriska förutsättningarna för rollen. Den behandlar ledarens pedagogiska uppdrag och roll att leda, organisera, planera och styra verksamheten. Ett viktigt inslag är perspektiv på hur det systematiska kvalitetsarbetet i form av analys och utvärdering av förskolans och skolans måluppfyllelse samt skolutveckling kan säkerställa barns och elevers utveckling och lärande. Betydelsen av etik samt ledarens kommunikation i en lärande organisation framhålls.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • Förstå skolans organisation och uppdrag ur såväl ett historiskt som ett kontextuellt perspektiv.
  • Ha grundläggande förståelse i juridiska frågor med anknytning till förskolans och skolans uppdrag.
  • Förstå processen kring att följa upp, analysera och utvärdera förskolans och skolans måluppfyllelse.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • Beskriva olika perspektiv på ledarskap, pedagogiskt ledarskap och kompetenser som är av betydelse för uppdraget. 
  • Reflektera över värdegrundsaspekter och diskutera etiska perspektiv och ställningstaganden.
  • Visa förmåga att beskriva och analysera interaktion och kommunikation som är av betydelse för skolledarens uppdrag att leda och styra verksamheten.

Behörighetskrav

Utbildningen är en uppdragsutbildning för legitimerade lärare som har intresse av att ha ledaruppdrag inom förskola och skola och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar för ett ledaruppdrag. Anmälan görs via Skolverket.

Undervisningens upplägg

Arbetsformerna under kursträffarna varierar mellan föreläsningar, övningar och seminarier där litteratur och hemuppgifter bearbetas såväl muntligt som skriftligt. Mellan kursträffarna arbetar deltagarna med litteratur, hemuppgifter. Kursen bygger därför också delvis på självstudier. Utbildningen bygger dessutom på arbete i lärgrupper vilket kräver förberedelse och aktivitet.
 
Deltagarna genomför därför verksamhetsnära studier i form av intervjuer, auskultationer, observationer och skuggning. Resultaten analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och deltagarnas erfarenheter.

Examination

Examination sker fortlöpande genom bedömning av kursdeltagarnas muntliga och skriftliga redovisningar av litteratur samt genomförda verksamhetsnära studier inklusive avslutande PM. Närvaro krävs vid alla kurstillfällen och den är även obligatorisk under de andra inslagen i kursen. För godkänt betyg krävs betyget godkänd på alla examinerande och obligatoriska inslag i kursen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap, utveckling, lärande : [grundbok för rektorer och förskolechefer]
Jarl Maria, Nihlfors Elisabet
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 488 s. :
ISBN: 9789127147065
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att leda mot skolans mål : vägval och möjligheter
Johansson Olof, Svedberg Lars
3 uppl. : Malmö : Gleerups : [2020] : 320 sidor :
ISBN: 9789151101613
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593517
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för vuxenutbildningen (Reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
2017 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
ISBN: 9789138327197
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valbar litteratur kan tillkomma.