"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Morgondagens ledare i skola och förskola, 7,5 hp

Engelskt namn: School Leaders of Tomorrow

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 6ST046

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande teorier och forskning om chefs- och ledarskap samt skolans organisation och uppdrag. Den syftar till att utveckla förståelsen för och analysera skolledarens och övriga ledares vardagliga praktik och därmed få en uppfattning om de organisatoriska förutsättningarna för rollen. Den behandlar ledarens pedagogiska uppdrag och roll att leda, organisera, planera och styra verksamheten. Ett viktigt inslag är perspektiv på hur det systematiska kvalitetsarbetet i form av analys och utvärdering av förskolans och skolans måluppfyllelse samt skolutveckling kan säkerställa barns och elevers utveckling och lärande. Betydelsen av etik samt ledarens kommunikation i en lärande organisation framhålls.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • Förstå skolans organisation och uppdrag historiskt, nationellt, lokalt, samt ur ett huvudmannaperspektiv.
  • Ha grundläggande förståelse för styrdokumentens betydelse för förskolans och skolans uppdrag.
  • Förstå processen kring att följa upp, analysera och utvärdera förskolans och skolans måluppfyllelse.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • Beskriva olika perspektiv på ledarskap, pedagogiskt ledarskap och kompetenser som är av betydelse för uppdraget. 
  • Reflektera över värdegrundsaspekter och diskutera etiska perspektiv och ställningstaganden.
  • Reflektera över rektors betydelse för undervisning, lärande och omsorg.
  • Visa förmåga att beskriva och analysera interaktion och kommunikation som är av betydelse för skolledarens uppdrag att leda och styra verksamheten.

Behörighetskrav

Utbildningen är en uppdragsutbildning för legitimerade lärare som har intresse av att ha ledaruppdrag inom förskola och skola och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar för ett ledaruppdrag. Anmälan görs via Skolverket.

Undervisningens upplägg

Kursen består av fem obligatoriska träffar. Både fysiska och digitala träffar förekommer. Arbetsformerna under kursträffarna varierar mellan föreläsningar, övningar och seminarier där litteratur och hemuppgifter bearbetas såväl muntligt som skriftligt. Mellan kursträffarna arbetar deltagarna med litteratur och hemuppgifter. Kursen bygger därför också delvis på självstudier. Utbildningen bygger dessutom på arbete i studiegrupper vilket kräver förberedelse och aktivitet.
 
Deltagarna genomför verksamhetsnära studier i form av auskultationer. Resultaten från de verksamhetsnära studierna analyseras i relation till kurslitteratur, föreläsningar och deltagarnas erfarenheter.

Examination

Kursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter, ett examinerande litteraturseminarium, samt ett PM med tillhörande presentation.  En två-gradig betygsskala tillämpas på samtliga examinerande uppgifter, Underkänd (U) och Godkänd (G). För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt betyg på samtliga examinerande uppgifter. 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges. 
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig, anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs kontinuerliga utvärderingar.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder
Jarl Maria, Larsson Hans Albin
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 241 sidor :
ISBN: 9789127825222
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att leda mot skolans mål : vägval och möjligheter
Johansson Olof, Svedberg Lars
3 uppl. : Malmö : Gleerups : [2020] : 320 sidor :
ISBN: 9789151101613
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordholm Daniel
Rektorers identitet : en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 132 sidor :
ISBN: 9789144140742
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att ställa frågor och söka svar : samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Första upplagan, första tryckningen : [Stockholm] : Skolverket : 2020 : 177 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175593517
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Valbar litteratur kan tillkomma.

Relevanta rättskällor och aktuella läroplaner, myndighetsmaterial, rapporter, officiell statistik samt valbar litteratur tillkommer.