Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk B, 30 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language B

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV063

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-05-05

Innehåll

Delkurs 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7,5 hp)
Reading and Writing Development of Multilingual Learners (7,5 credits)

Delkursen behandlar teoretiska och didaktiska aspekter på flerspråkiga elevers läs-, skriv- och kunskapsutveckling. Läsförståelse och skrivande behandlas i relation till olika texttyper, både skönlitterära och fackspråkliga, utifrån aktuell forskning och styrdokument. Fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt. Genreteori introduceras. I delkursen studeras också villkoren för ännu inte funktionellt litteratas språkutveckling i den svenska skolan. 

Delkurs 2. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp)
Assessing Second Language Development (7,5 credits)

Inom delkursen analyserar studenterna utifrån interimspråksteorin olika diagnostiska verktyg och övar sig på att använda dessa analyser när de dokumenterar, bedömer och kommunicerar elevers skriv- och läsutveckling samt upprättar individuella utvecklingsplaner. Olika typer av språktest presenteras och diskuteras.

Delkurs 3. Flerspråkighet (7,5 hp)
Multilingualism (7,5 credits)

I delkursen fördjupas kunskaper om de sociolingvistiska processer som ligger bakom de flerspråkiga elevernas språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen. Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Därvid betonas hur attityder till flerspråkighet och etnicitet kan påverka den flerspråkiga utvecklingen.

Delkurs 4. Läromedelsanalys (7,5 hp)
Teaching material analysis (7.5 credits)

I delkursen analyseras läromedel i ämnet svenska som andraspråk utifrån olika perspektiv inom ett utvalt område. Utifrån kunskaper förvärvade inom ämnet svenska som andraspråk och utifrån nationell och internationell forskning inom området genomför studenterna analyser av valda läromedel. Delkursen innehåller också träning i rapportskrivande och kamratrespons.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande 

Kunskap och förståelse 
 • kunna redogöra för typiska drag i andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 
 • uppvisa grundläggande kunskaper om läs- och skrivsvårigheter i förhållande till flerspråkighet 
 • visa kunskap om och förståelse för språkutvecklande arbetssätt 
 • uppvisa grundläggande kunskaper om genreteori 
 • kunna redogöra för och diskutera faktorer som påverkar ännu inte funktionellt litteratas språkutveckling 

Färdighet och förmåga 
 • kunna utarbeta förslag på lektionsplaneringar som främjar läs- och skrivutveckling samt diskutera och värdera egna och andras lektionsplaneringar 
 • kunna värdera undervisningsmaterial utifrån språk och innehåll 
 • kunna tillämpa grundläggande genreteoretiska begrepp på autentiskt textmaterial 
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm samt visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • kunna diskutera förhållningssätt och attityder till inlärare som ännu inte är funktionellt litterata 

Delkurs 2. Bedömning av andraspråksutveckling (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för synen på bedömning i styrdokument för svenska som andraspråk på olika nivåer
 • redogöra för typiska utvecklingsgångar i enlighet med performansanalys och processbarhetsteori.
 • förklara syftet bakom olika typer av bedömning
Färdighet och förmåga
 • tillämpa bedömning på autentiskt muntligt och skriftligt material producerat av olika åldersgrupper och inom olika genrer.
 • identifiera lexikala, syntaktiska, morfologiska och fonologiska avvikelser och ge förslag på didaktiska åtgärder.
 • bedöma om språkliga avvikelser är en del av interimspråksutvecklingen eller ej.
 • kommunicera bedömningen av elevernas språkutveckling på ett utvecklande sätt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska bedömningsmetoder i läromedel och värdera dessa utifrån validitet, reliabilitet och autencitet.
 • visa insikt i ett sociopolitiskt perspektiv på språktestning.

Delkurs 3. Flerspråkighet (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa fördjupade kunskaper om de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom de flerspråkiga elevernas språkutveckling
 • redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och undervisningsperspektiv.
Färdighet och förmåga
 • reflektera över och problematisera hur attityder till flerspråkighet, etnicitet och olika språkliga varieteter manifesteras på individ- och samhällsnivå
 • förklara och använda grundläggande begrepp och teorier om flerspråkighet.
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera vad som påverkar den flerspråkiga utvecklingen i samhället, i skolan och hos individen och hur den påverkas.

Delkurs 4. Läromedelsanalys (7,5 hp)
För betyget Godkänd ska den studerande
 
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för teoretiska begrepp som används inom läromedelsanalys
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera läromedel med hjälp av teorier och metoder inom nationell och internationell forskning
 • kunna presentera sin analys i form av en skriftlig rapport som följer normer för en vetenskaplig uppsats
 • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk
 • muntligt kunna presentera sina resultat
 • kunna diskutera egna och andras texter på ett konstruktivt sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmåga att värdera och didaktiskt förhålla sig till teoretiska kunskaper i relation till det framtida läraryrket.

Behörighetskrav

Univ: Minst 22,5 hp inom intervallet 1-30 hp i svenska som andraspråk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Delkurs 1 Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling
Examinationen sker i form av litteraturseminarier (3 hp) samt skriftligt prov (4,5 hp) 

Litteraturseminarier bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd; skriftligt prov bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

Delkurs 2 Bedömning av andraspråksutveckling
Skriftligt prov (salskrivning), muntligt prov samt litteraturseminarier.

Delkurs 3 Flerspråkighet
Salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift och muntligt litteraturseminarium.

Delkurs 4 Läromedelsanalys
Bedömning av skriftlig rapport samt av kamratrespons på andras text.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Om inget annat angetts under respektive delkurs används vid examination betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moduler omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Modul 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
  Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
  Obligatorisk

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa
  Rosén Jenny, Wedin Åsa
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 192-205 :
  Obligatorisk

  Rowsell Jennifer
  How to redefine literacies in a digital age
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 206-217 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.

  Modul 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

  Modul 3: Flerspråkighet, 7,5 hp

  Language and Superdiversity. Diversities vol. 13, No. 2
  Blommaert Jan, Rampton Ben
  . : 2011 :
  Länk
  Obligatorisk

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
  Wedin Åsa, Musk Nigel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-05986-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1, 2, 5, 6

  Kindenberg Björn
  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12207-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789176566879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

  En skönlitterär bok tillkommer.

  Modul 4: Läromedelsanalys, 7,5 hp

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Nilsson Björn
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
  ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar
  Carlsson Marie, Brömssen Kerstin von
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 306 s. :
  ISBN: 9789144057057
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.

  Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Modul 1: Flerspråkiga inlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

  Digitala resurser och flerspråkighet : Teori möter praktik
  Eklund Ivana, Norlund Shaswar Annika
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 81-95 :
  Obligatorisk

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Christina Hedman; Läsutveckling hos flerspråkiga elever. Christina Hedman; Flerspråkig elev - med dyslexi?

  Genrebyrån : en språkpedagogisk funktionell grammatik i kontext
  Hedeboe Bodil, Polias John
  Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2008 : 356 s. :
  ISBN: 978-91-7382-827-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norlund Shaswar Annika
  Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : en studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 387 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95745
  ISBN: 9789188466877
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 1 och kapitel 5 samt s. 310-334

  Vägar till läsförståelse : texten, läsaren och samtalet
  Reichenberg Monica, Fröhling Thomas
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 140 s. :
  ISBN: 978-91-27-72299-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi : Funktionalitet, mångfald och social rättvisa
  Rosén Jenny, Wedin Åsa
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 192-205 :
  Obligatorisk

  Rowsell Jennifer
  How to redefine literacies in a digital age
  Ingår i:
  Litteraciteter och flerspråkighet
  Stockholm : Liber : [2019] : 290 sidor : sid. 206-217 :
  Obligatorisk

  Skolverket
  Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Qarin Franker; Att utveckla literacitet i vuxen ålder: alfabetisering i en tvåspråkig kontext, s. 771-815. Eija Kuyumcu; Genrer i skolans språkutvecklande arbete, s. 605-631. Ulrika Magnusson; Skrivande på ett andraspråk, s. 633-660.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets material tillkommer.

  Modul 2: Bedömning av andraspråksutveckling, 7,5 hp

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
  Hedman Christina, Morgan Eva, Salameh Eva-Kristina, Sandell Anna, Tvingstedt Anna-Lena, Wigerfelt Berit
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 267 s. :
  ISBN: 978-91-27-42172-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eva-Kristina Salameh; Språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn.

  Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
  Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + :
  ISBN: 978-91-44-05820-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist; Bedömning i svenska som andraspråk, s. 685-723.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2010 : 320 s. :
  ISBN: 978-91-7656-662-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eija Kuyumcu; Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv.

  Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling
  Abrahamsson Tua, Bergman Pirkko
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 152 s. :
  ISBN: 9789147111749
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Language testing : the social dimension
  McNamara T. F., Roever Carsten
  Oxford : Blackwell : cop. 2006 : xv, 292 p. :
  ISBN: 978-1-4051-5543-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer. Skolverkets aktuella material om bedömning tillkommer.

  Modul 3: Flerspråkighet, 7,5 hp

  Blommaert Jan
  Citizenship, Language and Superdiversity: Towards Complexity
  Journal of Language, Identity and Education, 12:3 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 193-196.

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
  Wedin Åsa, Musk Nigel
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
  ISBN: 978-91-44-05986-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: kapitel 2, 5, 6

  Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
  Skolverket, www.skolverket.se :
  Obligatorisk

  Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
  Westergren Eva, Åhl Hans
  2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
  ISBN: 978-91-7227-519-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Monica Axelsson; Flerspråkighet och lärande, s. 547-577. Christopher Stroud; Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp, s. 313-342. Ellen Bijvoet & Kari Fraurud; "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige, s. 369-396.

  Olofsson Mikael
  Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk
  Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789176566879
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Jarmo Laino; Modersmåls erkända och negligerade roller.

  Kindenberg Björn
  Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12207-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En skönlitterär bok tillkommer.

  Modul 4: Läromedelsanalys, 7,5 hp

  Introduktion till forskningsmetodik
  Bell Judith, Nilsson Björn
  4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
  ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert (red.)
  Stockholm : Liber : 2009 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-08476-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar
  Carlsson Marie, Brömssen Kerstin von
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 306 s. :
  ISBN: 9789144057057
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2014 : 142 s. :
  ISBN: 9789173828710
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
  Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
  ISBN: 9789144070650 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Marie Carlsson; Sfi och sfi-läromedel i tid och rum - föreställningar, politik och tidsanda.

  Därutöver väljs för uppsatsen relevant litteratur i samråd med handledaren.