Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: Swedish for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SV078

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-13

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-08

Innehåll

I kursen ges en introduktion till språkvetenskaplig textanalys i allmänhet och elevtextanalys i synnerhet samt till praktiska talsituationer i skolmiljöer. Därutöver ges en fördjupad förståelse för berättarkonstens epok- och genreaspekter.

Kursen består av följande delkurser:

1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)
2. Retorik i skolan (6 hp)
3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)
4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

Innehåll per delkurs:

1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)
Delkursen är en introduktion till språkvetenskaplig textanalys i allmänhet och elevtextanalys i synnerhet. I delkursen behandlas strategier för att läsa och kommentera olika typer av texter, att analysera och tolka texters budskap, struktur och uppbyggnad samt att urskilja diskurs- och genredrag i texter. Textuella och innehållsliga funktioner samt samspel med aktuella kontexter belyses i elevtexter och sakprosatexter med anknytning till både en skolkontext och till övriga samhället. Detta tränas genom praktisk tillämpning av olika textanalysmodeller. Genomgående anläggs didaktiska perspektiv på texter, exempelvis genom diskussion av hur texter uppfattas av läsare och hur texter kan varieras för att olika syften ska uppnås. I delkursen introduceras också teoretiska begrepp med anknytning till tolkning, skrivande och textutformning.

2.  Retorik i skolan (6 hp)
I delkursen behandlas praktiska talsituationer i skolmiljöer. I delkursen diskuteras och övas talande. Didaktiska perspektiv läggs på muntliga framföranden i skolämnet svenskas kontext.

3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)
Under delkursen studeras texter från medeltid och renässans med fokus på kärlekstematikens transformationer från medeltidens höviska kultur fram till vår egen tids populärkultur. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels i seminarieform och genom grupparbeten, textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.

4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)
Epok- och genreförståelsen fördjupas. Samspelet mellan ideologi, tema och genre studeras. Några av romanens genrer under 1800-talet belyses ur ett romanteoretiskt och romanhistoriskt perspektiv. Bearbetningen sker dels genom övningar i vetenskapligt arbete, dels i seminarieform och genom grupparbeten. textanalys och litteraturdidaktisk reflektion.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för delkurs 1

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för textanalytiska strategier;
 • redogöra för grundläggande textanalytiska begrepp;
 • redogöra för hur elevtexter kan utvecklas för att bättre uppnå relevanta syften;
Färdighet och förmåga
 • kritiskt granska texter utifrån form, innehåll och relation;
 • identifiera sändares uttalade och outtalade syfte i texter;
 • använda grundläggande textteoretiska begrepp för att kommentera texter;
 • tillämpa textanalytiska strategier för att urskilja exempelvis skribenters positionering, underliggande utgångspunkter och utvecklingsområden i texter och elevtexter;
 • producera situations- och mottagaranpassade texter;
 • resonera om struktur, uppbyggnad och språklig utformning i texter i förhållande till olika syften och kontexter;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt aktuell skriftspråksnorm;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på ett respektfullt och adekvat sätt formulera omdömen och kommentarer till texter.

Förväntade studieresultat för delkurs 2
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för det muntliga framträdandets struktur;
 • använda grundläggande retorisk terminologi;
Färdighet och förmåga
 • planera, genomföra och bedöma muntliga framföranden;
 • ge konstruktiv respons på anföranden;
 • diskutera de didaktiska möjligheterna för skolans talsituationer utifrån styrdokumenten;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på en grundläggande nivå värdera egna och andras muntliga anföranden.

Förväntade studieresultat för delkurs 3
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på medeltidens och renässansens skönlitteratur;
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på medeltidens och renässansens skönlitteratur;
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med medeltidens och renässansens litteratur i den pedagogiska praktiken;
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att analysera och tolka texter från medeltiden och renässansen i deras epok- och genresammanhang;
 • visa förmåga att i ord och skrift genomföra vetenskaplig argumentation;
 • visa förmåga att genomföra temaanalyser och tematiska kopplingar över epok- och genregränser;
 • visa förmåga att urskilja, föreslå och bearbeta metoder för att, utifrån styrdokumenten, arbeta med den äldre litteraturen i skolan;
 • reflektera kring medeltidens och renässansens genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang och egen erfarenhet;
 • utvärdera sin egen kunskapsprocess i relation till den framtida lärarrollen.
Förväntade studieresultat för delkurs 4
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa grundläggande kunskap om epok- och genreaspekter på 1800-talets romankonst;
 • uppvisa grundläggande kunskap om litteraturhistorieskrivningens problem, dvs. hur man kan reflektera över och arbeta med ett epok- och genreperspektiv på skönlitteratur från 1800-talet;
 • uppvisa grundläggande kunskap om metoder för att arbeta med de litterära genrerna i den pedagogiska praktiken;
Färdighet och förmåga
 • analysera och tolka 1800-talstexter i deras epok- och genresammanhang;
 • i ord och skrift genomföra en vetenskaplig argumentation;
 • genomföra temaanalyser och genomföra tematiska kopplingar över epok- och genregränser;
 • diskutera didaktiska möjligheter att arbeta med 1800-talets litteratur i skolan utifrån styrdokumenten;
 • reflektera kring 1800-talets genremönster och deras funktion i det kommunikativa sammanhanget;
 • reflektera över 1800-talsromanens relevans för dagens elever;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sin egen kunskapsprocess i förhållande till vetenskapligt sammanhang, egen erfarenhet och framtida lärarroll.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Svenska för ämneslärare, kurs 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar såväl gruppvis som individuellt samt genom praktiskt inriktade didaktiska övningar. Även vetenskapligt och kreativt skrivande tränas. Processorienterat arbetssätt tillämpas genomgående.

Examination

Delkurs 1 examineras genom en muntlig gruppredovisning och tillhörande skriftlig inlämningsuppgift om 4 hp och genom en individuell inlämningsuppgift om 6 hp.
Delkurs 2 examineras genom två seminarier och en skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 3 examineras genom seminarier, grupparbeten samt skriftlig inlämningsuppgift.
Delkurs 4 examineras genom seminarier, grupparbeten samt skriftlig inlämningsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Vid bedömning av muntlig gruppredovisning och tillhörande skriftlig uppgift (4hp) i delkurs 1 används någon av betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid bedömning av övriga examinerande moment används någon av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget Väl Godkänd (VG) på helkurs krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 18 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Delkurs 1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textskapande i grundskolan : utveckla funktionella skrivpraktiker
  Bergh Nestlog Ewa, Danielsson Kristina
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 197 sidor :
  ISBN: 9789144122021
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.
  Hellspong Lennart, Ledin Per
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-37301-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Lars
  Stil : språkets svårfångade signalsystem
  Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2019] : 221 sidor :
  ISBN: 9789188419101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Funktionell textanalys
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Läses i urval och tillhandahålles av lärare

  Lundin Katarina
  Tala mera om språk : textgenomlysning med grammatiska redskap
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 158 s. :
  ISBN: 9789144104249
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordenfors Mikael
  Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 371 sidor :
  ISBN: 9789144097114
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan det tillkomma ca 100 sidor text som exemplifierar textanalytisk forskning knuten till innehållet.

  Referenslitteratur

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-47-10525-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till grammatik
  Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
  Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789144117591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 2. Retorik i skolan (6 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axelsson Ulrika
  Talängslan : förstå, utmana och förändra
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-44-06779-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5 t.o.m 10, s.73-176

  Palmér Anne
  Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 191 s. :
  ISBN: 978-91-44-05470-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Dessutom läroplaner och exempel på provuppgifter och bedömda elevuppgifter från Uppsala universitet. Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar
  Uppsala universitet :
  Elektroniskt tillgänglig
  Obligatorisk

  Delkurs 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Franzén Carin
  Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
  Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Romankonsten : essä
  Kundera Milan, Löfgren Mats
  Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
  ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Nordberg Michael
  Den dynamiska medeltiden
  3. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1996 : 429 s. :
  ISBN: 91-518-3183-X (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  Persson Magnus
  Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-04844-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Rosenqvist Claes
  Vägar in i dramatexten
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren.

  Willman Dan-Ove
  Lyrikanalysens grunder
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren.

  Ytterligare facklitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

  Skönlitteratur

  Litteraturens klassiker i urval och översättning.
  Breitholtz Lennart, Wikander Stig
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
  ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Följande delar: Medeltidens litteratur, del 1-2. Renässansens litteratur, del 1-2. Banden med texter från medeltiden och renässansen. Läses enligt lärarens anvisningar.

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-929202-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Läses enligt lärarens anvisningar.

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Don Quijote av la Mancha
  Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Den gudomliga komedin
  Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2003 : 116 s. :
  ISBN: 91-7324-969-6 : 54:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att granska och diskutera : epikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
  ISBN: 91-44-04402-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  Watt Ian, Carnochan W.B.
  2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
  ISBN: 0-520-23069-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Skönlitteratur

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Almqvist Carl Jonas Love
  Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010459-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Almqvist Carl Jonas Love
  Det går an
  Pocketutg. : Värmdö : Klassikerförlaget Steniq : 2011 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-88680-21-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stolthet och fördom
  Austen Jane, Sundström Gun-Britt
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 473 s. :
  ISBN: 978-91-0-012578-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pappa Goriot
  Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Benedictsson Victoria
  Pengar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-08839-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Famillen H***
  Bremer Fredrika, Arping Åsa
  [Ny utg.] : Stockholm : Svenska vitterhetssamf. (SVS) : 2000 : xxvi, 242 s. :
  ISBN: 91-7230-094-9 (inb.) ; 292:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jane Eyre
  Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
  ISBN: 978-91-7429-234-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lysande utsikter
  Dickens Charles, Werkmäster Johan
  Stockholm : LL-förlaget : 2011 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7053-357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brott och straff
  Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
  ISBN: 978-91-7429-088-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11491-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den unge Werthers lidanden
  Goethe Johann Wolfgang von, Parland Ralf
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2011 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-1-303499-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anne på Grönkulla
  Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
  ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frankenstein eller den moderne Prometeus
  Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
  Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dracula
  Stoker Bram, Hämäläinen Maila
  1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
  ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strindberg August
  Röda rummet
  [Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Delkurs 1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.
  Hellspong Lennart, Ledin Per
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-37301-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Lars
  Stil : språkets svårfångade signalsystem
  Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2019] : 221 sidor :
  ISBN: 9789188419101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Funktionell textanalys
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  Lundin Katarina
  Tala mera om språk : textgenomlysning med grammatiska redskap
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 158 s. :
  ISBN: 9789144104249
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordenfors Mikael
  Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 371 sidor :
  ISBN: 9789144097114
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan det tillkomma ca 100 sidor text som exemplifierar textanalytisk forskning knuten till innehållet.

  Referenslitteratur

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-47-10525-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till grammatik
  Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
  Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789144117591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 2. Retorik i skolan (6 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axelsson Ulrika
  Talängslan : förstå, utmana och förändra
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-44-06779-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5 t.o.m 10, s.73-176

  Palmér Anne
  Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 191 s. :
  ISBN: 978-91-44-05470-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Dessutom läroplaner och exempel på provuppgifter och bedömda elevuppgifter från Uppsala universitet. Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar
  Uppsala universitet :
  Elektroniskt tillgänglig
  Obligatorisk

  Delkurs 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Franzén Carin
  Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
  Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Romankonsten : essä
  Kundera Milan, Löfgren Mats
  Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
  ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Nordberg Michael
  Den dynamiska medeltiden
  3. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1996 : 429 s. :
  ISBN: 91-518-3183-X (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  Persson Magnus
  Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-04844-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Rosenqvist Claes
  Vägar in i dramatexten
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren.

  Willman Dan-Ove
  Lyrikanalysens grunder
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren.

  Ytterligare facklitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

  Skönlitteratur

  Litteraturens klassiker i urval och översättning.
  Breitholtz Lennart, Wikander Stig
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
  ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Följande delar: Medeltidens litteratur, del 1-2. Renässansens litteratur, del 1-2. Banden med texter från medeltiden och renässansen. Läses enligt lärarens anvisningar.

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-929202-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Läses enligt lärarens anvisningar.

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Don Quijote av la Mancha
  Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Den gudomliga komedin
  Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2003 : 116 s. :
  ISBN: 91-7324-969-6 : 54:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att granska och diskutera : epikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
  ISBN: 91-44-04402-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  Watt Ian, Carnochan W.B.
  2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
  ISBN: 0-520-23069-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Skönlitteratur

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Almqvist Carl Jonas Love
  Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010459-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Almqvist Carl Jonas Love
  Det går an
  Pocketutg. : Värmdö : Klassikerförlaget Steniq : 2011 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-88680-21-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stolthet och fördom
  Austen Jane, Sundström Gun-Britt
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 473 s. :
  ISBN: 978-91-0-012578-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pappa Goriot
  Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Benedictsson Victoria
  Pengar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-08839-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Famillen H***
  Bremer Fredrika, Arping Åsa
  [Ny utg.] : Stockholm : Svenska vitterhetssamf. (SVS) : 2000 : xxvi, 242 s. :
  ISBN: 91-7230-094-9 (inb.) ; 292:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jane Eyre
  Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
  ISBN: 978-91-7429-234-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lysande utsikter
  Dickens Charles, Werkmäster Johan
  Stockholm : LL-förlaget : 2011 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7053-357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brott och straff
  Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
  ISBN: 978-91-7429-088-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11491-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den unge Werthers lidanden
  Goethe Johann Wolfgang von, Parland Ralf
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2011 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-1-303499-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anne på Grönkulla
  Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
  ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frankenstein eller den moderne Prometeus
  Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
  Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dracula
  Stoker Bram, Hämäläinen Maila
  1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
  ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strindberg August
  Röda rummet
  [Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 30

  Delkurs 1. Textanalys och elevers skrivande (10 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vägar genom texten : handbok i brukstextanalys.
  Hellspong Lennart, Ledin Per
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 303 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-37301-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Lars
  Stil : språkets svårfångade signalsystem
  Första upplagan : [Stockholm] : Morfem : [2019] : 221 sidor :
  ISBN: 9789188419101
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Funktionell textanalys
  Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lundin Katarina
  Tala mera om språk : textgenomlysning med grammatiska redskap
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 158 s. :
  ISBN: 9789144104249
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom kan det tillkomma ca 100 sidor text som exemplifierar textanalytisk forskning knuten till innehållet.

  Referenslitteratur

  Bolander Maria
  Funktionell svensk grammatik
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-47-10525-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nycklar till grammatik
  Josefsson Gunlög, Lundin Katarina
  Upplaga 1 : 2018 : 158 sidor :
  ISBN: 9789144117591
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 2. Retorik i skolan (6 hp)

  Ask Sofia
  Språkämnet svenska : ämnesdidaktik för svensklärare
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 129 s. :
  ISBN: 978-91-44-05936-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Axelsson Ulrika
  Talängslan : förstå, utmana och förändra
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-44-06779-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 5 t.o.m 10, s.73-176

  Palmér Anne
  Muntligt i klassrummet : om tal, samtal och bedömning
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 191 s. :
  ISBN: 978-91-44-05470-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Dessutom läroplaner och exempel på provuppgifter och bedömda elevuppgifter från Uppsala universitet. Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar
  Uppsala universitet :
  Elektroniskt tillgänglig
  Obligatorisk

  Delkurs 3. Tema kärlek och arvet från medeltiden (6 hp)

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Elleström Lars
  Lyrikanalys : en introduktion
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 179 s. :
  ISBN: 91-44-00805-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Franzén Carin
  Jag gav honom inte min kärlek : om hövisk kärlek som kvinnlig strategi
  Stockholm : Ersatz : 2012 : 174 s. :
  ISBN: 978-91-86437-43-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Romankonsten : essä
  Kundera Milan, Löfgren Mats
  Stockholm : Bonnier : 1988 : 157, [1] s. :
  ISBN: 91-0-047412-6 (inb.) ; 118:90
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Nordberg Michael
  Den dynamiska medeltiden
  3. uppl. : Stockholm : Rabén Prisma : 1996 : 429 s. :
  ISBN: 91-518-3183-X (inb.) ; 350:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  Persson Magnus
  Varför läsa litteratur? : om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 300 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-44-04844-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Rosenqvist Claes
  Vägar in i dramatexten
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av läraren.

  Willman Dan-Ove
  Lyrikanalysens grunder
  Stencil :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av läraren.

  Ytterligare facklitteratur tillkommer enligt lärares anvisning.

  Skönlitteratur

  Litteraturens klassiker i urval och översättning.
  Breitholtz Lennart, Wikander Stig
  2. uppl. : Stockholm : AWE/Geber : 1981 : 276 s. :
  ISBN: 91-20-06796-8 (inb.) ; 46:50
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga) Följande delar: Medeltidens litteratur, del 1-2. Renässansens litteratur, del 1-2. Banden med texter från medeltiden och renässansen. Läses enligt lärarens anvisningar.

  Olsson Bernt
  Svensk litteratur. : 1 Från runorna till 1730
  Stockholm : Norstedt i samarbete med Svenska vitterhetssamf. : 1993 : 463 s. :
  ISBN: 91-1-929202-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare utgåva) Läses enligt lärarens anvisningar.

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Don Quijote av la Mancha
  Cervantes Saavedra Miguel de, Lidforss Edvard
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : [8] s., s. 17-437, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07813-2 ; 84:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Den gudomliga komedin
  Dante Alighieri , Björkeson Ingvar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 522, [1], 7, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11468-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  En midsommarnattsdröm
  Shakespeare William, Eriksson Göran O.
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2003 : 116 s. :
  ISBN: 91-7324-969-6 : 54:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Delkurs 4. Romanens genrer: Exemplet 1800-talet (8 hp)

  Det dialogiska ordet
  Bachtin Michail, Öberg Johan
  2. uppl. : Gråbo : Anthropos : 1991 : [2], 291 s. :
  ISBN: 91-85722-09-X ; 190:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att arbeta med skönlitteratur i skolan : praktik och teori
  Brodow Bengt, Rininsland Kristina
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 267 s. :
  ISBN: 91-44-03812-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Epikanalys : en introduktion
  Holmberg Claes-Göran, Ohlsson Anders
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 148 s. :
  ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att granska och diskutera : epikanalyser
  Jonsson Bibi, Sjöberg Birthe
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 160 s. :
  ISBN: 91-44-04402-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kåreland Lena
  Läsa bör man-? : den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 238 s. :
  ISBN: 978-91-47-09395-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lundgren, Ulla & Kåreland, Lena; Del III. Blivande lärare tolkar skönlitterära texter, s. 168-220.

  Molloy Gunilla
  Reflekterande läsning och skrivning
  2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 358 s., [4] pl.-s. :
  ISBN: 978-91-44-03831-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Litteraturens historia i Sverige
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  5., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Norstedt : 2009 : 640 s. :
  http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/13022680_O_2.jpg
  ISBN: 978-91-1-302268-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturens historia i världen
  Olsson Bernt, Algulin Ingemar
  Stockholm : Norstedt : 1990 : [2], 630 s. :
  ISBN: 91-1-883862-6 (inb.) ; 390:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Eller senare upplaga)

  The rise of the novel : studies in Defoe, Richardson and Fielding
  Watt Ian, Carnochan W.B.
  2. American ed. : Berkeley : Univ. of Calif. Press : 2001, c1957 : 339 s. :
  ISBN: 0-520-23069-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt lärarens anvisningar.

  Skönlitteratur

  Ett pensum valt bland följande verk:

  Almqvist Carl Jonas Love
  Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara : berättelse om händelser näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord : romaunt i tolv böcker
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier : 2004 : 312, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010459-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Almqvist Carl Jonas Love
  Det går an
  Pocketutg. : Värmdö : Klassikerförlaget Steniq : 2011 : 103 s. :
  ISBN: 978-91-88680-21-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stolthet och fördom
  Austen Jane, Sundström Gun-Britt
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 473 s. :
  ISBN: 978-91-0-012578-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pappa Goriot
  Balzac Honoré de, Nordlund Gunilla
  3. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1995 : 298, [1] s. :
  ISBN: 91-27-05577-9 ; 57:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Benedictsson Victoria
  Pengar
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 211, [1] s. :
  ISBN: 978-91-27-08839-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Famillen H***
  Bremer Fredrika, Arping Åsa
  [Ny utg.] : Stockholm : Svenska vitterhetssamf. (SVS) : 2000 : xxvi, 242 s. :
  ISBN: 91-7230-094-9 (inb.) ; 292:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jane Eyre
  Brontë Charlotte, Sundström Gun-Britt
  [Ny utg.] : Stockholm : Bonnier pocket : 2011 : 545 s. :
  ISBN: 978-91-7429-234-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lysande utsikter
  Dickens Charles, Werkmäster Johan
  Stockholm : LL-förlaget : 2011 : 205 s. :
  ISBN: 978-91-7053-357-0 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brott och straff
  Dostojevskij Fjodor, Björkegren Hans
  Stockholm : Bonnier : 2011 : 646 s. :
  ISBN: 978-91-7429-088-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  2. utg. : Stockholm : Natur och Kultur : 2006 : 329, [1] s. :
  ISBN: 91-27-11491-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den unge Werthers lidanden
  Goethe Johann Wolfgang von, Parland Ralf
  [Ny utg.] : Stockholm : Norstedt : 2011 : 199 s. :
  ISBN: 978-91-1-303499-7 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anne på Grönkulla
  Montgomery L. M., Jensen Karin, Westman Christina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 342, [7] s. :
  ISBN: 91-29-65878-0 (inb.) : 143:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frankenstein eller den moderne Prometeus
  Shelley Mary Wollstonecraft, Winberg Måns
  Lund : Bakhåll : 2008 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-7742-277-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dracula
  Stoker Bram, Hämäläinen Maila
  1. utg. : Umeå : h:ström-Text & kultur : 2008 : 575 s. :
  ISBN: 978-91-7327-018-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strindberg August
  Röda rummet
  [Ny utg.] : Nacka : Klassikerförl. STENIQ : 1997 : 271, [1] s. :
  ISBN: 91-88680-42-8 ; 41:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Centrala styrdokument

  Läroplaner och kursplaner kan laddas hem eller beställas från www.skolverket.se

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32594-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album