Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ett flerspråkighetsperspektiv på berättande i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: A Multilingual Perspective on Narratives in Pre-School and School Years 1-6

Denna kursplan gäller: 2021-05-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SV083

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-04

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska aspekter av flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling med särskild inriktning mot utveckling av skolspråk. I fokus står metoder för utveckling av elevers läsning, deltagande i textsamtal och egna skrivande utifrån berättande texter. Den grammatiska, fonologiska och lexikala utvecklingen belyses utifrån ett tvärspråkligt perspektiv. Didaktiska modeller som integrerar elevernas flerspråkighet i undervisningen studeras. Bedömning av flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling behandlas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
* redogöra för några teoretiska och didaktiska aspekter på flerspråkiga elevers läsutveckling 
* redogöra för utveckling av skolspråk med fokus på berättande texter
* redogöra för elevers grammatiska, fonologiska och lexikala utveckling utifrån ett tvärspråkligt perspektiv

Färdighet och förmåga
* planera undervisningsinslag som tillämpar metoder för att utveckla elevers arbete med berättande texter i läsning, textsamtal och skrivande
* i planering av undervisning tillämpa bedömning av elevers läs- och skrivutveckling
* värdera modeller utifrån hur väl de integrerar elevers flerspråkighet i undervisningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Schemalagda ej obligatoriska träffar som genomförs via internet kan ingå; i övrigt är studietiden flexibel. Tillgång till dator krävs för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se
https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument .

Examination

Kursen examineras genom en läslogg (1,5 hp), en muntlig presentation (1,5 hp) samt en skriftlig inlämningsuppgift (4,5 hp).

Vid examination av läslogg och muntlig presentation används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av den skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 18

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Axelsson Monica, Jönsson Karin
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 217 s. :
ISBN: 9789147117192
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ingemansson Mary
Lärande genom skönlitteratur : djupläsning, förståelse, kunskap
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 288 sidor :
ISBN: 9789144136172
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolverket: Bygga Svenska i årskurs 1-3.
Institutionen för språkstudier :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Skolverket: Bygga Svenska i årskurs 4-6
Institutionen för språkstudier :
Tillgänglig online
Obligatorisk

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
ISBN: 9789144119755
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ljung Egeland, Birgitta. Berättande och berättelser om flerspråkighet

Walldén Robert
Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk : språk, texter och samtal
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 235 sidor :
ISBN: 9789144137872
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-3, 5, 8-9

Multilingualism as policy and practices in elementary school [Elektronisk resurs] : Powerful tools for inclusion of newly arrived pupils
Wedin Åsa, Wessman Annelie
2017 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-24988
Obligatorisk