Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Svenskans grammatik i tvärspråklig belysning, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, Swedish Grammar in a Cross-Linguistic Perspective

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6SV086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-18

Innehåll

I kursen behandlas svenskans grammatiska struktur i ett jämförande och funktionellt perspektiv med tyngdpunkt på sådana drag i svenska som erbjuder svårigheter för andraspråksinlärare. Vidare genomförs övningar i analys av andraspråksinlärares språkproduktion ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv. Därtill diskuteras grammatikundervisningens roll inom ämnet svenska som andraspråk. 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande 
Kunskap och förståelse 
  • med adekvat terminologi kunna redogöra för svenskans grammatiska struktur i ett jämförande perspektiv;   
  • uppvisa ändamålsenliga kunskaper om svenskans grammatik i ett didaktiskt perspektiv;   
Färdighet och förmåga 
  • kunna analysera inlärarspråk ur ett grammatiskt och didaktiskt perspektiv; 
  • kunna ge didaktiska rekommendationer till stöd för andraspråksinlärare i deras grammatiska utveckling; 
  • kunna reflektera över och problematisera grammatikens roll och funktion i undervisning i svenska som andraspråk; 
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av ett muntligt litteraturseminarium, en gruppredovisning och en salstentamen. Litteraturseminariet samt gruppredovisningen bedöms med någon av betygsgraderna Godkänd (G) eller Underkänd (U); salstentamen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd och bestämmer betyget för kursen. 
 
Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
 
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.   
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Bolander Maria
Funktionell svensk grammatik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 236 s. :
ISBN: 91-47-05232-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Källström Roger
Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 221 s. :
ISBN: 978-91-44-05573-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolverket
Kursplaner för svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet
www.skolverket.se :
Obligatorisk

Enström Ingegerd
Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning
2. uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2016 : 191 s. :
ISBN: 9789173828888
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Form i fokus : Del B Övningsbok i svensk grammatik.
Fasth Cecilia, Kannermark Anita
Andra upplagan : Lund : Folkuniversitetets förlag : [2017] : 251 sidor :
ISBN: 9789174347067
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lövestam Sara
Grammatikundervisning : för sfi och sva
Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & kultur : [2016] : 117 sidor :
ISBN: 9789127445642
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skönlitteratur som väljs i samråd med läraren. Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur

Flyman Mattsson Anna
Andraspråkets grammatik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 224 sidor :
ISBN: 9789144129129
Se bibliotekskatalogen Album

Flyman Mattsson Anna
Andraspråkets grammatik : övningsbok
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 144 sidor :
ISBN: 9789144129136
Se bibliotekskatalogen Album