Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk A, Andraspråksutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, Second Language Development

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6SV094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-27

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande språkvetenskapliga och didaktiska teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning. Styrdokumenten i svenska som andraspråk studeras. Metoder för ett språkutvecklande arbetssätt som kan tillämpas i alla skolans ämnen behandlas.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande: 

Kunskap och förståelse 
  • visa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter av andraspråksutveckling   
  • visa grundläggande kunskaper om genreteori och språkutvecklande arbetssätt
Färdighet och förmåga 
  • kunna tillämpa och diskutera mål och riktlinjer i styrdokument för ämnet svenska som andraspråk  
  • kunna planera lektioner utifrån ett språkutvecklande arbetssätt  
  • kunna reflektera över de språkliga krav som skolan ställer på elever och hur undervisning kan stödja utveckling av språkliga färdigheter  
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • kunna reflektera över och diskutera faktorer som påverkar andraspråksutveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Examination sker genom bedömning av en läslogg, ett muntligt litteraturseminarium, en muntlig redovisning och en salstentamen. Vid bedömning av läslogg, seminarium och muntlig redovisning används betygen Godkänd eller Underkänd; vid bedömning av salstentamen används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.