Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och lärande, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Working Life and Learning

Denna kursplan gäller: 2008-09-08 och tillsvidare

Kurskod: 6SY014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-04-11

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-16

Innehåll

Kursen behandlar företagsamhet, kreativitet och lärande utifrån ett medarbetarskap i arbets- och näringsliv. Kunskapssyn och lärande relateras till samhälls- och omvärldsförändringar och vägledarens roll i elevens lärande problematiseras. Arbetslivet behandlas utifrån ett lärandeperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: • redogöra för kunskapssyn och lärande över tid och relatera det till vägledarens yrkesroll och metod • beskriva och värdera lärandet kring närings- och arbetsliv utifrån olika didaktiska traditioner • diskutera och värdera lärprocessernas betydelse för engagemang och delaktighet på arbetsplatser • kunna initiera och leda en lärande verksamhet med ungdomar • redogöra för vilka faktorer som behövs för att en arbetsplats skall vara attraktiv för ungdom och vuxna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, egna studier, medarbetarskap, metodövningar och fältprojekt kopplade till ungdom

Examination

Examination sker skriftligt och muntligt. Fältprojekten redovisas skriftligt och muntligt. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända och att obligatoriska delar är genomförda. För betyget väl godkänt läggs särskild vikt vid förmågan att integrera näringslivet i lärandeprocesser samt att kritiskt granska skolans arbete med arbetslivet. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande vetenskapliga förändringar. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om byte av examinator görs hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Tillgodoräknande av moment/del av kurs beslutas av betygssättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildning www.umu.se/blankett/SA.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.