"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Engelskt namn: Theories, Models and Methods for Career Counselling and Application in Practicum

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SY046

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-15

Innehåll

Den studerande ska i praktiskt arbete inom det obligatoriska skolväsendet pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter avseende studie- och yrkesvägledarens arbete. Kursen fördjupar kunskaper om färdigheter, modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning samt etiska principer för vägledning. Bemötande av elever, tillägnande av ett relevant yrkesspråk och professionellt förhållningssätt för vägledning behandlas. I kursen planeras och genomförs lektioner där studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse ingår. Vidare ingår att granska den lokala styrningen av studie- och yrkesvägledningsverksamheten och studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja övriga personalens arbete med studie- och yrkesorienterande uppgifter.

Modul 1
Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp  

(Theories, Models and Methods in Career Counselling)

Modulen innebär en förberedelse inför det praktiska arbetet i skolväsendet med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning. I modulen fördjupas studier av modeller och metoder för vägledning samt tillämpning i form av laborationer med individuell feedback av samtalsfärdigheter. Med hjälp av relevant litteratur och aktuellforskning analyseras olika vägledningsprocesser och relationen mellan vägledare och vägledd i samtal. I modulen fördjupas det professionella förhållningssättet samt etiska principer för vägledning.

Modul 2
Vägledning och dess praktiska tillämpning i skolan, 12,5 hp  

(Applied Career Counselling in School)

Modulen innebär en förberedelse inför det praktiska arbetet i skolväsendet med utgångspunkt i styrdokument och aktuellforskning. Kursens andra modul fokuserar på praktisk tillämpning i autentiska miljöer avseende studie- och yrkesvägledning, dels genom individuella vägledningssamtal, dels genom undervisning utifrån karriärteorier. Vidare studeras skolans arbete för att möta elever i behov av anpassningar och särskilt stöd samt skolans arbete för jämställdhet. I modulen ingår även att undersöka hur studie- och yrkesvägledningsverksamheten organiseras på praktikplatsen samt studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja den övriga personalens arbete med studie- och yrkesorienterande uppgifter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Modul 1
Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp  
(Theories, Models and Methods in Career Counselling)

Kunskap och förståelse

  • visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden

Färdighet och förmåga

  • tillämpa olika teorier, modeller och metoder för vägledning utifrån individers och grupper behov

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • dentifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Modul 2
Vägledning och dess praktiska tillämpning i skolan, 12,5 hp  
(Applied Career Counselling in School)

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt
  • visa kunskap om hur studie-och yrkesvägledare kan utgöra stöd i skolans arbete för elevers måluppfyllelse
  • visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden

Färdighet och förmåga

  • samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete
  • att inom sitt verksamhetsområde undersöka studie- och yrkesvägledares möjligheter och begränsningar att stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesorienterande insatser
  • skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse för verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp

Undervisningens upplägg

I modul 1 bedrivs undervisningen i form av föreläsningar, seminarier samt laborativ vägledningsträning under handledning. Under den laborativa vägledningsträningen spelas samtalen in och analyseras.

I modul 2 genomförs en handledd praktik där inspelning av autentiska samtal med elever utgör en del av uppgifter under praktik. Övriga uppgifter under praktik består i att kartlägga och analysera praktikplatsen ur olika perspektiv.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Den studerande ska visa förmåga att analysera inspelade samtal ur färdighetsmässiga, metodiska och teoretiska aspekter med stöd i relevant litteratur och aktuell forskning. Vidare ska den studerande skriftligt redovisa kartläggning och analys av sin praktikplats.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygssatta. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Modul 1 bedöms på en tvågradig skala godkänd (G) eller underkänd (U). Modul 2 bedöms på en tregradig skala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Examinationsuppgifter betygsätts enligt betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Seminarier betygsätts enligt skalan godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom betyget väl godkänd (VG) på inlämnade examinationsuppgifter.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Ansvarig handledare inom de frivilliga skolformerna skall uppfylla utbildningsvillkoret enligt skollagen 2 kap 30§ första stycket samt har en anställning som studie- och yrkesvägledare på minst 50% av en heltidstjänst.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från att kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Kurslitteratur

Amundson Norman E.
Active engagement : the being and doing of career counselling
Anniversary edition : [Richmond, Canada] : Ergon Communications : 2018 : 371 sidor :
ISBN: 9789198454000
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Zunker Vernon G.
Career counseling : a holistic approach
Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
ISBN: 9781305087286
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Etiska riktlinjer
Sveriges vägledarförening : 2017 :
https://www.vagledarforeningen.se/deklaration/
Obligatorisk

Wallberg Helena
Lektionsdesign : en handbok
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 160 sidor :
ISBN: 9789177411215
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande
Rollnick Stephen, Kaplan Sebastian G., Rutschman Rickard
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
ISBN: 9789144119175
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Egan Gerard
The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
ISBN: 9781285065786 (international ed.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Arbete med studie- och yrkesvägledning
Stockholm : Skolverket : 2013 : 57 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
ISBN: 9789175590769
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrigt

Artiklar och publikationer tillkommer, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.