"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Karriärvägledningens praktik, 15 hp

Engelskt namn: Practice in Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SY051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-07

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-15

Innehåll

I kursen fördjupas och tillämpas kunskaper och färdigheter som förvärvats under programmet. Den studerande ska tillägna sig erfarenheter av studie- och yrkesvägledningens roll och bidrag till utbildning och samhälle. Under kursen deltar studenten i karriärvägledande aktiviteter med fokus på vägledande samtal och karriärundervisning/information. Den studerande ska även reflektera över etiska frågeställningar, samt möjligheter och utmaningar i studie- och yrkesorienterande och studie- och yrkesvägledande situationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för praktikplatsens planering för den studie- och yrkesvägledande verksamheten 
 • beskriva hur studie- och yrkesvägledare stödjer övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser

Färdighet och förmåga 

 • tillämpa karriärvägledning för individer och grupper utifrån i utbildningen förvärvade kunskaper  
 • självständigt planera, genomföra och utvärdera karriärundervisning och informationsinsatser 
 • identifiera viktiga externa samverkanspartners för praktikplatsen och elever/klienter 
 • analysera studie- och yrkesvägledarens roll i arbete med personer i behov av särskilt stöd

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt
 • värdera möjligheter och utmaningar inom studie- och yrkesvägledning
 • utveckla medvetenhet om betydelsen av olika professioners samverkan för att stödja elever/klienter
 • utifrån de erfarenheter som förvärvats under kursen, reflektera över och värdera fortsatt behov av egen kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Utbildningssystem 5 hp; Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp och Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

Huvuddelen av kursen är förlagd till en studie- och yrkesvägledande verksamhet, och genomförs under handledning av en behörig studie- och yrkesvägledare.

Praktiken omfattar 8 veckor på heltid (40 timmar/vecka) och de studerande förväntas vara delaktiga i det dagliga arbetet på praktikplatsen. Under praktikperioden ska den studerande självständigt genomföra uppgifter kopplade till kursens förväntade studieresultat.  

Undervisningen utgörs av seminarier och handledd professionspraktik. 

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform. 

Studenten examineras genom följande prov:

 • Praktik
 • Ett fördjupat vägledningssamtal
 • En lektion/gruppvägledning
 • Individuell skriftlig uppgift i form av praktikrapport
 • Seminarier 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). 

Det fördjupade vägledningssamtalet och lektionen/gruppvägledningen bedöms väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Övriga examinationen bedöms godkänd (G) eller underkänd (U).

För att få betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på det fördjupade vägledningssamtalet och lektion/gruppvägledning samt godkänd (G) på övriga examinationer.  

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. 

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två.  

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet. 

Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Ansvarig handledare inom de frivilliga skolformerna skall uppfylla utbildningsvillkoret enligt skollagen 2 kap 30§ första stycket samt har en anställning som studie- och yrkesvägledare på minst 50% av en heltidstjänst.

Kursen ersätter den tidigare kursen Studie- och yrkesvägledningens praktik (6SY018) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från att kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Litteratur på kursen utgörs av litteratur från tidigare kurser.