"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, Textil 1a, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2019-01-13

Engelskt namn: Sloyd, Textile 1a

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6TX014

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2016-02-23

Innehåll

Skolämnet slöjd, 15 högskolepoäng (The School Subject, Textile) Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Slöjdens arbetsprocess behandlas genom introduktion av processens delar från idé till färdigt resultat, med förståelse för ett helhetsperspektiv som målsättning. Estetisk kommunikation och hantverksmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Med stöd av styrdokument studeras och analyseras estetiska aspekter av slöjd, formgivning och kreativitet samt genusperspektiv på slöjd. I textilt hantverk behandlas utforskande arbete med ull; fiber, garn, tyg och arbetet relateras till hållbar utveckling. Genom tillämpning av didaktiska metoder, tematiskt och undersökande arbete skapas förutsättningar att utveckla den studerandes personliga uttryckssätt i relation till kommande pedagogiska verksamhet. IKT tillämpas som medel för kommunikation och dokumentation.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande Kunskap och förståelse - visa kunskap om och i kursens ingående hantverk. - visa förståelse för och redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser. - göra motiverade val av material och metod i relation till kreativitet och hållbar utveckling och miljö. - visa förståelse för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, historiskt och nutida sammanhang. - visa på medvetenhet om innebörden av slöjdens kommunikativa möjligheter. - kunna diskutera och problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle. - förstå helhetsbegreppet, med avseende på arbetsprocessen, och dess betydelse för individuell utveckling. Färdighet och förmåga - visa förmåga till olika sätt att beskriva, använda och utvärdera arbetsprocesser i slöjd, i olika lärandesammanhang och med hjälp av olika medier. - använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. - dokumentera och utvärdera det egna arbetet med arbetsprocesser i slöjd, i digital portfolioform. Detta i relation till det egna lärandet under kursen och till ämneslärarexamens krav. - kunna hantera kunskaperna i kursens ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter på hantverk. - kunna problematisera slöjdämnet utifrån grundläggande genusteorier. - kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar. - kunna kommunicera med ett för ämnet fackmässigt språk. Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha förmåga att värdera egna och andras ämneskunskaper i förhållande och i relation till ämnesområdet slöjd. - visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att identifiera utvecklingsområden och söka ny kunskap. - genom portfolio tydliggöra sin egen kunskapsbildning. - ha vetskap om var och hur ny kunskap om och i slöjd söks och erövras.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i textilslöjd efter grundskolenivå alternativt godkänt behörighetsprov.

160 timmar slöjdrelaterade verksamhet kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Egen tjänstgöring som slöjdlärare räknas inte som behörighetsgrundande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 31

  Grön design
  Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats
  Stockholm : Naturskyddsföreningen : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 91-558-2008-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Do Redo : konsten att slakta en tröja
  Lindén Ivarsson Anna-Stina, Brieditis Katarina, Evans Katarina
  Stockholm : Alfabeta/Anamma : 2004 : 95, [1] s. :
  ISBN: 91-501-0461-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kokko Sirpa
  Learning practices of femininity through gendered craft education in Finland
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Bender and Education, Vol.21, No.6, pp. 721-34 (nedladdningsbar)

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Paetau Sjöberg Gunilla
  Tova : gammal teknik på nytt sätt
  4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tema: Den svårfångade reflektionen
  Pedagogiska magasinet 2007:1 : 2007 :
  Obligatorisk

  Skolverket. Lgr 11
  www.skolverket.se : 2010 :
  Obligatorisk

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öqvist Anna
  Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2009 : 198 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86233-03-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (nedladdningsbar)

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Skolverket : 2011 :
  Skolverkets hemsida
  Obligatorisk

  Artikelkompendium. Institutionen för estetiska ämnen

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  Grön design
  Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats
  Stockholm : Naturskyddsföreningen : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 91-558-2008-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Do Redo : konsten att slakta en tröja
  Lindén Ivarsson Anna-Stina, Brieditis Katarina, Evans Katarina
  Stockholm : Alfabeta/Anamma : 2004 : 95, [1] s. :
  ISBN: 91-501-0461-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kokko Sirpa
  Learning practices of femininity through gendered craft education in Finland
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Bender and Education, Vol.21, No.6, pp. 721-34 (nedladdningsbar)

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Paetau Sjöberg Gunilla
  Tova : gammal teknik på nytt sätt
  4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tema: Den svårfångade reflektionen
  Pedagogiska magasinet 2007:1 : 2007 :
  Obligatorisk

  Skolverket. Lgr 11
  www.skolverket.se : 2010 :
  Obligatorisk

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öqvist Anna
  Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2009 : 198 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86233-03-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (nedladdningsbar)

  Artikelkompendium. Institutionen för estetiska ämnen