"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska för ämneslärare, kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: German for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 1

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6TY022

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-10-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk grammatik ur ett kontrastivt perspektiv, modern tyskspråkig litteratur samt de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Vidare ingår träning i informationssökning och bruk av hjälpmedel. Analys och diskussion av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv samt muntliga och skriftliga övningar är centrala delar av kursen.

Kursen är indelad i fyra områden om vardera 7,5 högskolepoäng som i sin tur är indelade i delkurser.

Område I: Den moderna tyskans struktur
1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Studier av olika nivåer i det språkliga systemet med tillhörande terminologi. Analys av texter ur språkvetenskapligt perspektiv.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Studier av tysk syntax och morfologi ur ett kontrastivt perspektiv. Övning i att använda och kritiskt betrakta grammatikbeskrivningar.

Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Träning i att analysera litterära texter, söka information och en enklare analys enligt litteraturvetenskapliga principer.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Läsning och analys av modern skönlitteratur av vilka huvuddelen behandlar temat "Literatur in der Gegenwart". Därigenom belyses också samhällets värdegrund i går och i dag liksom historiskt skilda villkor för människans existens, till exempel vad gäller mänskliga rättigheter och genus. Introduktion i tysk litteraturhistoria från omkring år 1900 till idag.

Område III: Kultur och muntlig framställning
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Studier av de tyskspråkiga ländernas historia och deras politiska, geografiska, kulturella och övriga samhällsförhållanden. Träning i informationssökning och kritisk granskning av källor.
6. Uttal, 1 hp
Genomgång av ljudbildning, ordaccent och intonation i tyskt standardspråk samt av skillnader mellan varandra närstående svenska och tyska fonetiska företeelser kopplade till praktiska övningar. Träning i att observera och reflektera över eget och andras uttal.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att uttrycka sig i tal på tyska i olika kommunikationssituationer. I kursen ingår träning av både produktiva och interaktiva former av muntlig kommunikation.

Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Studier av ordförråd och fraseologi.
9. Textproduktion, 3 hp
Analys av textsorter och texters struktur samt träning av den egna förmågan att planera, producera och revidera skrivna texter av olika slag på tyska och att ge respons på medstuderandes texter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Träning i att på god tyska sammanfatta tyska texter med allmänt innehåll. Analys av svenska texter som utgångspunkt för översättning samt övning i att översätta svensk normalprosa till tyska.

Förväntade studieresultat

Område I: Den moderna tyskans struktur 
För betyget Godkänd ska den studerande 
Kunskap och förståelse 

 • utifrån sats- och textexempel kunna beskriva systematiska morfologiska och syntaktiska skillnader mellan svenska och tyska; 
 • i någon grad kunna förklara grammatiska fenomen samt jämföra och kommentera grammatikbeskrivningar; 

Färdighet och förmåga 

 • kunna analysera satser och kortare texter på olika språkliga nivåer; 
 • kunna använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av texter; 
 • uppvisa god behärskning av tyskans morfologi och grundläggande syntax. 

Område II: Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för några epoktypiska drag i modern tyskspråkig litteratur och utifrån detta inplacera lästa texter i sitt litteraturhistoriska sammanhang;

Färdighet och förmåga 

 • analysera enklare texter ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi; 
 • hitta för en given uppgift relevant litteraturvetenskaplig information om författare och litteraturhistoria främst i skriftliga källor och presentera denna.

Område III: Kultur och muntlig framställning 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse  

 • redogöra för grundläggande fakta om de tyskspråkiga länderna;  
 • förklara och diskutera skillnader mellan Tyskland och Sverige i första hand när det gäller det politiska systemet och utbildningssystemet;  
 • redogöra för tyskans grundläggande uttals- och intonationsregler;  

Färdighet och förmåga 

 • med viss handledning genomföra en individuell fördjupningsuppgift med anknytning till ett av kursens teman och presentera resultatet muntligt och skriftligt;  
 • läsa upp såväl oförberedd som förberedd tysk text utan förståelsehämmande brytning;  
 • tyda fonetisk transkription av tyska ord och fraser;  
 • muntligt beskriva, berätta, referera och sammanfatta ett i förväg känt kommunikationsinnehåll på tyska utan förståelsehämmande språkfel;  
 • delta aktivt i samtal om kända och okända ämnen på tyska och därvid argumentativt framföra och bemöta åsikter;  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 • kunna delta i samtal på ett respektfullt sätt.   

Område IV: Ordförråd och skriftlig färdighet 
För betyget Godkänd ska den studerande  
Färdighet och förmåga  

 • både kunna förstå och själv producera centrala delar av tyskans grundläggande ord- och frasförråd; 
 • kunna producera en text på tyska som uppfyller textsortspecifika krav och är språkligt någorlunda korrekt; 
 • kunna analysera svenska sakprosatexter ur ett grammatiskt och ordförrådsmässigt perspektiv och beskriva var skillnader finns jämfört med tyskan; 
 • kunna sammanfatta tysk text på någorlunda korrekt tyska. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Tyska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Tyska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Lektionsundervisning.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Lektionsundervisning.
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Introduktion i användning av bibliotekets resurser samt obligatoriska seminarier kring litteraturvetenskapliga grundbegrepp och deras tillämpning vid litteraturanalys.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Obligatoriska seminarier kring lästa texter. Föreläsningar i litteraturhistoria.
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av mindre referatuppgifter.
6. Uttal, 1 hp
Uttalsövningar med teoretiska inslag.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. strukturerade presentationer och diskussioner.
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Lektionsundervisning.
9. Textproduktion, 3 hp
Seminarier kring textsorter och textproduktion samt läsning och kommentar av andras texter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Lektionsundervisning.

Examination

Examinationen består av:
1. Introduktion i språkvetenskap, 1,5 hp
Bedömning av inlämningsuppgifter.
2. Tysk grammatik, 6 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.
3. Introduktion i litteraturvetenskap, 1,5 hp
Fortlöpande examination samt en muntlig och en skriftlig uppgift.
4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp
Fortlöpande examination samt muntligt prov i litteraturhistoria vilket också omfattar en sammanfattande diskussion av seminarietexterna.
5. Tysk realia och kultur, 4,5 hp
Nätbaserade prov samt projektarbete som presenteras skriftligt och muntligt.
6. Uttal, 1 hp
Muntligt prov efter kursens slut.
7. Muntlig framställning, 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt avslutande muntligt prov.
8. Ordförråd och fraseologi, 1,5 hp
Två inlämningsuppgifter.
9. Textproduktion, 3 hp
Två inlämningsuppgifter.
10. Referat och översättning, 3 hp
Två inlämningsuppgifter samt skriftligt prov i referat.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.

Varje prov bedöms med något av betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Delkurserna 1: Introduktion i språkvetenskap, 8: Ordförråd och fraseologi samt 9: Textproduktion bedöms med något av betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 16,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 3

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:
  Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.
  Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.

  1. Introduktion i språkvetenskap

  Introduktion i språkvetenskap för Tyska A. Kompendium (c:a 60 s), hämtas från kursens lärplattform.

  2. Tysk grammatik

  Den tyska grammatiken
  Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
  5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
  ISBN: 9789152327180
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfridsson Ingela
  Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (c:a 100 s.), hämtas på kursens lärplattform.

  Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]
  Dinsel Sabine, Geiger Susanne
  1. Aufl. : Ismaning : Hueber : 2009 : 296 S. :
  ISBN: 978-3-19-101721-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: För självstudier

  3. Introduktion i litteraturvetenskap

  Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet.
  En av texterna ur 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.

  4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

  Andersch Alfred
  Sansibar oder der letzte Grund : Roman
  [Ny utg.] : Zürich : Diogenes : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 3-257-23601-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiese Benno von
  Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson
  Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg : 1962 : 333 s. :
  ISBN: 3-596-20500-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ur denna läses följande texter: Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte. Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen. Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch. Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.

  Dürrenmatt Friedrich
  Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980
  Zürich : Diogenes : 1980 : 93 s. :
  ISBN: 3-257-20837-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ende Michael
  Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman
  Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann : cop. 1993 : 304 s. :
  ISBN: 3-522-16857-7 (kart.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Die Wand : Roman
  Haushofer Marlen, Ullrich Gisela
  1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett : 2001 : 268 s. :
  ISBN: 3-12-351960-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jelinek Elfriede
  Die Liebhaberinnen : Roman
  Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1990 : 156 s. :
  ISBN: 3-499-12467-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kafka Franz
  Die Verwandlung. Erzählung
  Zürich : Diogenes : 2006 : 112 :
  ISBN: 978-3-257-23545-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rusch Claudia
  Meine freie deutsche Jugend
  2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer : 2003 : 156 s. :
  ISBN: 3-10-066058-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schlink Bernhard
  Der Vorleser : Roman
  [Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 3-257-06065-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bronsky Alina
  Scherbenpark : Roman
  1. Aufl. : Köln : Kiepenheuer & Witsch : 2009 : 288 s. :
  ISBN: 9783462041507
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), tillhändahålls på inst. resp. hämtas från Internet. (I detta ingår bl.a. Brecht, Bertolt: Der Augsburger Kreidekreis. och Frisch, Max: Der andorranische Jude).

  Litteraturhistoria:

  Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Fulltext i DIVA 2009, 327 s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-5844

  5. Tysk realia och kultur

  Material som hämtas från Internet.
  Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

  6. Uttal

  Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  7. Muntlig framställning

  Stencilerat material, hämtas från kursens lärplattform.

  8. Ordförråd och fraseologi

  Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  9. Textproduktion

  Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 10 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  10. Referat och översättning

  Referat- och översättning. Übungen für die A-Stufe. Kompendium, hämtas från kursens lärplattform. ca 15 s :

 • Giltig från: 2024 vecka 2

  För alla områden är dessa ordböcker nödvändiga:
  Norstedts tysk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.
  Norstedts svensk-tyska ordbok. Stockholm: Norstedts, senaste upplagan.

  1. Introduktion i språkvetenskap

  Introduktion i språkvetenskap för Tyska A. Kompendium (c:a 60 s), hämtas från kursens lärplattform.

  2. Tysk grammatik

  Den tyska grammatiken
  Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
  5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
  ISBN: 9789152327180
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfridsson Ingela
  Geheimnisse der deutschen Grammatik. Ein Lehrmaterial für die A-Stufe
  Institutionen för språkstudier : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (c:a 100 s.), hämtas på kursens lärplattform.

  Grosses Übungsbuch Deutsch : Grammatik ; [Niveau A2 - B2]
  Dinsel Sabine, Geiger Susanne
  1. Aufl. : Ismaning : Hueber : 2009 : 296 S. :
  ISBN: 978-3-19-101721-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: För självstudier

  3. Introduktion i litteraturvetenskap

  Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl (c:a 15 s.), tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från Internet.
  En av texterna ur 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria.

  4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria

  Andersch Alfred
  Sansibar oder der letzte Grund : Roman
  [Ny utg.] : Zürich : Diogenes : 2006 : 178 s. :
  ISBN: 3-257-23601-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wiese Benno von
  Deutschland erzählt.n Bd [1],p Von Arthur Schnitzler bis Uwe Johnson
  Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Vlg : 1962 : 333 s. :
  ISBN: 3-596-20500-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ur denna läses följande texter: Aichinger, Ilse: Spiegelgeschichte. Böll, Heinrich: Es wird etwas geschehen. Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch. Kaschnitz, Marie-Luise: Das dicke Kind.

  Dürrenmatt Friedrich
  Die Physiker : eine Komödie in zwei Akten : Neufassung 1980
  Zürich : Diogenes : 1980 : 93 s. :
  ISBN: 3-257-20837-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ende Michael
  Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte : ein Märchen-Roman
  Schulausgabe mit Materialien : Stuttgart ;a Wien : Thienemann : cop. 1993 : 304 s. :
  ISBN: 3-522-16857-7 (kart.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Die Wand : Roman
  Haushofer Marlen, Ullrich Gisela
  1. Aufl., 12. Dr. : Stuttgart : Klett : 2001 : 268 s. :
  ISBN: 3-12-351960-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jelinek Elfriede
  Die Liebhaberinnen : Roman
  Neuausg. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt : 1990 : 156 s. :
  ISBN: 3-499-12467-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kafka Franz
  Die Verwandlung. Erzählung
  Zürich : Diogenes : 2006 : 112 :
  ISBN: 978-3-257-23545-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Müller Hertha
  Jedes Wort weiss etwas vom Teufelskreis (Nobelpristal)
  . : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Hämtas på: http://www.svenskaakademien.se/web/Nobelvorlesung_2009_sv.aspx.

  Rusch Claudia
  Meine freie deutsche Jugend
  2. Aufl. : Frankfurt am Main : Fischer : 2003 : 156 s. :
  ISBN: 3-10-066058-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schlink Bernhard
  Der Vorleser : Roman
  [Neu Aufl.] : Zürich : Diogenes : 1997 : 206 s. :
  ISBN: 3-257-06065-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gedichte und kurze Prosatexte in Auswahl. Kompendium (c:a 15 s.), tillhändahålls på inst. resp. hämtas från Internet. (I detta ingår bl.a. Brecht, Bertolt: Der Augsburger Kreidekreis. och Frisch, Max: Der andorranische Jude).

  Litteraturhistoria:

  Packalén, Sture: Literatur und Leben. Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000. Fulltext i DIVA 2009, 327 s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-5844

  5. Tysk realia och kultur

  Material som hämtas från Internet.
  Litteratur till projektarbete väljs i samråd med lärare.

  6. Uttal

  Ausspracheübungen. Kompendium (c:a 10 s.), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform. Thorén, Anna 2007: Deutsche Phonologie für das erste Semester. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  7. Muntlig framställning

  Stencilerat material, hämtas från kursens lärplattform.

  8. Ordförråd och fraseologi

  Wortschatz- und Phraseologieübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 35 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  9. Textproduktion

  Schreibübungen für die A-Stufe. Kompendium (c:a 10 s.), hämtas från kursens lärplattform.

  10. Referat och översättning

  Referat- och översättning. Übungen für die A-Stufe. Kompendium, hämtas från kursens lärplattform. ca 15 s :