"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska C, Språkdidaktik i teori och praktik, 15 hp

Engelskt namn: German C, The Theory and Practice of Language Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6TY024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-10-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår fördjupade studier i språkdidaktik. Träning i att planera större undervisningsenheter och diskussioner av värdegrund, normkritik och hållbar utveckling som förhållningssätt i tyskundervisningen ingår också.

Kursen är indelad i två delkurser:

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Fördjupade studier av olika faktorer som kan stödja språkutveckling i ett främmande språk liksom av olika sätt att organisera undervisning som främjar denna. Planering av större undervisningsenheten och formativ och summativ bedömning behandlas. En röd tråd utgör diskussioner om hur förhållningssätt kopplade till värdegrund, normkritik och hållbar utveckling kan genomsyra tyskundervisning.

2: Specialarbete, 7,5 hp
Individuell fördjupning i ett språkdidaktiskt relevant ämne utifrån förvärvade kunskaper inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och språkdidaktik. Träning i att formulera syfte och frågeställningar, välja metod, analysera material och dra slutsatser samt presentera resultaten i en kortare uppsats enligt anvisningar.

Den färdiga uppsatsen ska omfatta ca 6 000 ord och uppfylla vedertagna krav vad gäller redovisning av primär- och sekundärmaterial samt språkbehandling.

Förväntade studieresultat

1. Språkdidaktik, 7,5 hp

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom området språkdidaktik;
 • på ett nyanserat sätt kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;

Färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa sina kunskaper inom ämnesområdet och om språkdidaktik vid planering av undervisning i tyska i ungdomsskolan;
 • kunna planera större undervisningsenheter och motivera sina val utifrån kurslitteraturen;
 • kunna planera undervisning där värdegrund, normkritik och hållbar utveckling utgör ett genomgående perspektiv;
 • kunna bedöma elevers produkter ur ett formativt och summativt perspektiv;

2. Specialarbete
Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för relevant forskningslitteratur inom ett valt område;

Färdighet och förmåga

 • kunna formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar;
 • kunna analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen och kunna dra rimliga slutsatser av undersökningen;
 • kunna utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner;
 • kunna med hög grad av språklig korrekthet och enligt ämnets konventioner muntligt och skriftligt på tyska presentera och diskutera resultaten av den egna undersökningen;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv.

Behörighetskrav

Univ: 52,5 hp tyska inom intervallet 1-60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

2: Specialarbete, 7,5 hp
Seminarieövningar inriktade på forskningsmetodik (litteratursökning, materialsamling, problemformulering, utformning av vetenskapligt manuskript) och skriftlig framställning samt handledning.

Examination

All undervisning och examination genomförs på tyska.

1: Språkdidaktik, 7,5 hp
Fortlöpande examination samt bedömning av en individuell analysuppgift.

2: Specialarbete, 7,5 hp
a) Bedömning av plan för specialarbetet (1,5 hp)
b) Bedömning av det färdiga arbetet (6 hp).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Plan för specialarbete bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 6 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

1. Språkdidaktik

Artiklar (c:a 100 sidor) hämtas från internet eller UB.

Texte zum Lese- und Hörverständnis.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kompendium (c:a 40 sidor) tillhandahålls på institutionen.

2. Specialarbete

Litteratur väljs i samråd med handledare.