"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska B, Språkdidaktik - fokus tyska, 7,5 hp

Engelskt namn: German B, Teaching and Learning of German

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 6TY026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-04

Innehåll

Modul 1 Att undervisa i tyska, 4.5 hp
Studier av teorier om språkinlärning och en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetas förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling.

Modul 2 Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
Träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa med fokus på germanistiska och språkdidaktiska teman.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till;
*    kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;
*    kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen;

Färdighet och förmåga
*    kunna analysera vetenskapliga texter ur strukturellt, språkligt och innehållsligt perspektiv;
*    kunna sammanfatta tyskspråkiga vetenskapliga artiklar;
*    kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
*    kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal, i samtal och i skrift på tyska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
*    utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i tyska;
*    kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kunna reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning;
*    utifrån förvärvade språkdidaktiska och ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
*    i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1 Att undervisa i tyska, 4.5 hp
Föreläsningar och obligatoriska seminarier med redovisning av examinerande uppgifter.

Modul 2 Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
Seminarier kring vetenskapliga texter.

Examination

All examination genomförs individuellt.

Modul 1 Att undervisa i tyska, 4.5 hp
Bedömning av muntliga uppgifter inom undervisningens ram samt av en skriftlig uppgift.

Modul 2 Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
Inlämningsuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Redovisning av mindre uppgifter samt inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Den skriftliga uppgiften i modul 1 bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på lägst 4,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 32

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  Sjätte upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 259 sidor :
  ISBN: 9789151104140
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Målspråket i klassrummet : en handbok för lärare i moderna språk
  Hellqvist Birgitta, Manuguerra Nicolas
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2021] : 131 sidor :
  ISBN: 9789127459601
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Deutsch lernen und lehren II. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. Läromedel för ungdomsskolan. Ett urval vetenskapliga artiklar.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Tornberg Ulrika
  Språkdidaktik
  5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
  ISBN: 9789140691507
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Deutsch lernen und lehren II. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. Läromedel för ungdomsskolan. Ett urval vetenskapliga artiklar.