"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Apotekarprogrammet, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science in Pharmacy

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: NGAPO

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-144-14

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget program kan studenten efter ansökan erhålla en apotekarexamen och/eller en masterexamen i farmaci i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Apotekarexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Pharmacy. Masterexamen i farmaci översätts på engelska till Degree of Master in Pharmaceutical Science.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

För apotekarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som apotekare.

Kunskap och förståelse

För apotekarexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om läkemedlens sammansättning, framställning, funktion och användning,
 • visa fördjupad kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,
 • visa kunskap om utveckling, prövning och användning av läkemedel i ett nationellt och internationellt perspektiv och
 • visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga

För apotekarexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kvalificerade läkemedelsrelaterade frågeställningar samt utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt att analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och
 • visa förmåga att i nationella och internationella sammanhang muntligt och skriftligt informera om och diskutera läkemedels utveckling, nya fakta och företeelser och frågeställningar med olika grupper och därigenom bidra till utvecklingen av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För apotekarexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete och, 
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
 
För apotekarexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • förvärva breddning alternativt fördjupning genom valbara kurser

Färdighet och förmåga

För apotekarexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • visa fördjupad kunskap i muntlig/skriftlig framställning, informationssökning, samarbete och kommunikation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För apotekarexamen vid Umeå universitet skall studenten utöver de nationella målen

 • visa ett fördjupat kritiskt tänkande och vetenskapligt arbetssätt

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, examensarbetet och vissa valbara kurser. Studenterna samlas för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment i virtuella mötesrum. Fysiska träffar för framförallt laborativ verksamhet sker i Umeå. Träffar i Umeå anordnas två till fem gånger per termin.

Apotekarutbildningen vid Umeå universitet är uppbyggd som en 3 + 2 utbildning vilket innebär att studenter har möjlighet att läsa fem år för att ta ut en apotekarexamen alternativt avsluta sin utbildning efter 180 hp och ta ut en receptarieexamen och/eller farmacie kandidatexamen.

För receptarier med en 180 hp receptarieexamen finns möjlighet att ta ut en apotekarexamen genom att läsa de obligatoriska kurserna inom masterprogrammet i farmaci (inkluderande Examensarbete i farmaci 30 hp) samt kursen Tillämpad apoteksfarmaci II 24 hp. Observera att för att vara behörig till masterprogrammet i farmaci och därmed ha möjlighet att ta ut en apotekarexamen utifrån examensbeskrivning för apotekarexamen krävs receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen.

Vid Umeå universitet finns också möjlighet att ta ut en masterexamen i farmaci. Studenter på apotekarprogrammet som väljer att inte göra sin apotekspraktik utan istället läser valbara kurser kan erhålla en masterexamen i farmaci (Master of Pharmaceutical Science).

Utbildningen inleds med en introduktionskurs som introducerar studenten till den kommande yrkesrollen, ger studenten en inblick i, och intresse för, det farmaceutiska vetenskapsområdet, samt underbygger ett vetenskapligt tankesätt, förmåga att söka information och att kommunicera. Dessutom ges studenten en introduktion i användning av de vanligaste datorprogrammen samt i funktionen av den nätplattform som används för att skapa det nätburna undervisningsmaterialet.

Efter introduktionskursen följer en kurs i statistik för att ge studenterna en bra bas i grundläggande statistik och biostatistik. Efter detta följer en kurs i farmaceutisk kemi som ger fundamentala kunskaper i kemi och elementär laboratorievana. Resten av året ägnas åt biomedicinska vetenskaper som cellbiologi, genetik, mikrobiologi, virologi, immunologi, fysiologi, sjukdomslära och toxikologi.

Det andra året inleds med farmakologi, som ger basala kunskaper om olika läkemedelssubstanser och hur dessa påverkar människokroppen under tillstånd av sjukdom och hälsa. Nästföljande kurser behandlar läkemedel ur ett kemiskt perspektiv såsom samband mellan struktur och aktivitet samt beredning och produktion av läkemedel. Termin 4 inleds med två kurser som ger kunskaper om hur kroppen hanterar läkemedelssubstanser, behandlingsstrategier, interaktioner och biverkningar av läkemedel. Det andra året avslutas med en kurs som tar upp kliniska läkemedelsstudier, etik och hur man skall värdera information kring läkemedel samt läkemedelsanvändningen i ett samhällsperspektiv.

Utbildningens tredje år inleds med en kurs som tar upp värdering och användning av naturprodukter som läkemedel. Sedan följer en kurs som behandlar den juridik som är viktig att känna till i yrket. Därefter studeras egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation. Kursutbudet kompletteras sedan med en eller flera valbara kurser samt en första praktikperiod ute på apotek. Studenter som väljer att ta ut en receptarieexamen utför ett examensarbete på 15 hp under år tre. För studenter som läser vidare till apotekarexamen kan detta examensarbete ersättas med 15 hp valbara kurser.
 
Det fjärde året på utbildningen inleds med fördjupade kurser med läkemedelsinriktning i organisk kemi, analytisk kemi samt biofysikalisk kemi. Andra halvan av år fyra ägnas åt fördjupade kurser inom biomedicinsk genetik, hur läkemedel tas upp, fördelas och utsöndras ur kroppen, hur farmaceuten kan bidra till rationell läkemedelsanvändning i samarbete med sjukvården, beredning och produktion av läkemedel samt läkemedelsutveckling och godkännande av läkemedel.
 
År fem inleds med fördjupning inom ämnesområdet läkemedelsanvändningen ur ett samhällsperspektiv. Under år fem utförs också ett 30 hp examensarbete i farmaci. Som avslutning på utbildningen utförs ytterligare praktik på apotek. Under denna praktikperiod kommer studenten att få utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som förväntas av en apotekare inom exempelvis: farmaceutisk omsorg, fördjupad rådgivning, presentationsteknik, utbildning (externt och internt), arbetsplatslärande, ekonomi, ledarskap och etiska frågor.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

År 1
Introduktionskurs i farmaci     5 hp
Statistik för farmaceuter    3 hp
Farmaceutisk kemi      15 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)
Biomedicinsk vetenskap I         14,5 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)
Biomedicinsk vetenskap II     22,5 hp (Undervisning kan förekomma på engelska)

År 2
Farmakologi för farmaceuter        15 hp
Läkemedelskemi                           4,5 hp
Galenisk farmaci                           10,5 hp
Farmkokinetik                                6 hp
Farmakoterapi                                13,5 hp
Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel      10,5 hp

År 3
Naturprodukter och kosttillskott      4,5 hp
Farmaceutisk praxis med författningar      4,5 hp
Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation   6 hp
Tillämpad apoteksfarmaci     15 hp

År 4
Organisk kemi med läkemedelsinriktning   15 hp
Läkemedelsanalytisk kemi    7,5 hp
Biofysikalisk kemi med läkemedelsinriktning  7,5 hp
Biomedicinsk genetik   8 hp
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism   4,5 hp
Klinisk farmaci     7,5 hp
Läkemedelsformulering    7 hp
Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav    3 hp

År 5
Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi  6 hp
Examensarbete i farmaci    30 hp
Tillämpad apoteksfarmaci II    24 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Läkemedelsbehandling hos äldre      7,5 hp
Fördjupad farmakoterapi       7,5 hp
Extemporetillverkning av läkemedel       15 hp
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling 7,5 hp
Examensarbete i farmaci   15 hp*

*Studenter som väljer att läsa kursen Examensarbete i farmaci, 15 hp, som en av sina valbara kurser har möjlighet att ta ut en receptarieexamen efter 180 hp.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
 

År 1
Introduktions-
kurs i farmaci, 5 hp
Statistik
för farma-
ceuter,
3 hp
Farmaceutisk
kemi, 15 hp
Biomedicinsk
vetenskap I, 14,5 hp
 • Cellbiologi och genetik (7 hp)
 • Immunologi (3 hp)
 • Mikrobiologi och virologi (4,5 hp)

Biomedicinsk vetenskap II, 22,5 hp
 • Fysiologi (10,5 hp)
 • Sjukdomslära (9 hp)
 • Toxiologi (3 hp)

 

År 2
Farmakologi
för farmaceuter,
15 hp
Läkemedels-
kemi,
4,5 hp
Galenisk
farmaci,
10,5 hp
Farmako-
kinetik,
6 hp
Farma-
koterapi,
13,5  hp
Vetenskapliga
metoder för
värdering av
läkemedel,
10,5 hp

 

År 3
Naturprodukter
och kosttillskott,
4,5 hp
Farm. praxis
med författn.,
4,5 hp
Egenv. rådgv.
och läkemedels-
kommunik.,
6 hp
Valbar kurs / kurser,
15 hp
Examensarbete
i farmaci, 15 hp
Tillämpad apoteks-
farmaci, 15 hp
Tillämpad apoteks-
farmaci, 15 hp
Examensarbete
i farmaci, 15 hp

 

År 4
Organisk kemi med
läkemedelsinriktning,
15 hp
Läkemedels-
analytisk kemi,
7,5 hp
Biofysikalisk kemi
med läkemedels-
inriktning, 7,5 hp
Biomedicinsk
genetik, 8 hp
Farmako-
kinetik,
4,5 hp
Klinisk farmaci,
7,5 hp
Läkemedels-
formulering,
7 hp
Läkemedels-
utveckling och
regulatoriska krav, 3 hp

 

År 5
Läkemedels-
epidemiologi
och hälso-
ekonomi, 6 hp
Examensarbete i farmaci,
30 hp (över två terminer)
Tillämpad
apoteksfarmaci II,
24 hp
Alternativt valbara kurser 24 hp

Samläsning kan ske mellan vissa kurser vilket framgår av aktuella kurstider. Ovanstående schema är preliminärt och kan ändras år från år. Aktuellt schema återfinns på programmets hemsida.

Examensarbete/Självständigt arbete
Det självständiga arbetet (examensarbetet) inom apotekarprogrammet får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I arbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden. Resultatet av arbetet skall redovisas i en skriftlig rapport/uppsats. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom det farmaceutiska området. Examensarbetet utförs individuellt.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För tillträde till kurser inom programmet skall studenten inför kursstart uppfylla förkunskapskraven till kursen.