Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Arkitektprogrammet, 300 hp

Engelskt namn: Architecture Program

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och tillsvidare

Programkod: TYARK

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-734-15

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-04-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-02

Behörighetskrav

Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Naturkunskap B kan ersättas av Kemi A och Fysik A (Biologi A krävs inte). Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a/1b1+1b2 (Biologi 1 krävs inte). (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en arkitektexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Arkitektexamen översätts på engelska till Master of Architecture.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Arkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.
Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt, Högskoleförordning (1993:100) bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För arkitektexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och visa insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa

Färdighet och förmåga

För arkitektexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter innanför givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område,
 • visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med andra grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För arkitektexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön,
 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och god gestaltning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för aktuell examen

För arkitektexamen skall studenten

 • visa förståelse för vilka resurs- och verksamhetsmässiga omständigheter som påverkar arkitektens yrkesutövning,
 • visa förmåga att kunna omvärdera arkitektoniska konventioner,
 • visa förmåga att reflektera över arkitektens och arkitekturens roll i ett föränderligt globalt perspektiv,
 • visa konstnärligt avancerad förmåga att gestalta samt ha väl utvecklad förmåga att använda kreativa arbetsprocesser,
 • kunna reflektera över samtidsbaserade frågor i arkitektens designprocess, så som hållbarhet,

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Arkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng, 30 av dessa ska utgöras av ett examensarbete och utöver examensarbetet ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Utbildningen ska till sin struktur huvudsakligen vara projektbaserad med tematiska projekt och med integrerade kurser som kan vara koncentrerade i tid eller löpa över längre tid och läsas på delfart. Hela utbildningen ges på engelska. 
 
Dokumentation
Alla studenter ska dokumentera samtliga arkitekturprojekt i "arkitektonisk syntes" och sammanställa dessa i en arbetsportfölj.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
 
Utbildningen omfattar nedanstående kurser, redovisade årskursvis. Kurserna redovisas inte i tidsordning inom ett studieår. Ordningen kan komma att variera från år till år beroende på hur den projektbaserade undervisningsformen tillämpas.
Nedanstående kurser är markerade med G för grundnivå och A för avancerad nivå.
 
Arkitektursyntes
Arkitekturprojekt 1:1 (G) 15hp, 5AR131 
Arkitekturprojekt 1:2 (G) 15hp, 5AR135
Arkitekturprojekt 2:1 (G) 15hp, 5AR210
Arkitekturprojekt 2:2 (G) 15hp, 5AR211
Arkitekturprojekt 3:1 (G) 15hp, 5AR300 
Arkitekturprojekt 3:2 (G) 5hp, 5AR304 
Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering (A), 20 hp, 5AR420
Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning (A), 20 hp, 5AR423
Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp (A), 5AR525

Examensarbete, grundnivå, Konstnärlig kandidatexamen i arkitektur (G) 15hp, 5AR306.
Examensarbete, avancerad nivå, Arkitektexamen (A) 30hp, 5AR522

Arkitekturteori och historia
Arkitekturteori 1:1 (G) 6hp, 5AR134 
Arkitekturteori 1:2 (G) 6hp, 5AR137 
Arkitekturteori 2:1 (G) 6hp, 5AR201 
Arkitekturteori 2:2 (G) 2hp, 5AR208 
Arkitekturteori 3:1 (G) 8hp, 5AR303
Arkitekturteori 3:2 (G) 10hp, 5AR305
Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia (A), 5 hp, 5AR422:
Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete (A), 5 hp, 5AR527
Arkitekturhistoria 1:1 (G) 6hp, 5AR132
Arkitekturhistoria 1:2 (G) 6hp, 5AR138 
Arkitekturhistoria 2:1 (G) 6hp, 5AR202 
Arkitekturhistoria 2:2 (G) 3hp, 5AR206 
Arkitekturhistoria 3 (G) 4hp, 5AR302
 
Arkitekturteknologi
Arkitekturteknik 1:1 (G) 3hp, 5AR133
Arkitekturteknik 1:2 (G) 3hp, 5AR136
Arkitekturteknik 2:1 (G) 3hp, 5AR203
Arkitekturteknik 2:2 (G) 4hp, 5AR205 
Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan (A), 5 hp, 5AR421
Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning (A), 5 hp, 5AR424
Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete (A), 5 hp, 5AR526
 
Samhällsplanering / Företagskunskap
Samhällsplanering 1 (G) 6hp, 5AR207 
Samhällsplanering 2 (G) 3hp, 5AR301
Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen (A), 5 hp, 5AR425
 

Programöversikt
 

  Arkitektursyntes Teori/Historia/Teknik 
Åk 1 ht ARKITEKTURPROJEKT 1:1 (15hp) Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp) 
Arkitekturteori 1:1 (6 hp) 
Arkitekturteknik 1:1 (3 hp)
Åk 1 vt ARKITEKTURPROJEKT 1:2 (15hp) Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp)
Arkitekturteori 1:2 (6 hp) 
Arkitekturteknik 1:2 (3 hp) 
Åk 2 ht ARKITEKTURPROJEKT 2:1 (15hp) Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp) 
Arkitekturteori 2:1 (6 hp) 
Arkitekturteknik 2:1 (3 hp) 
Åk 2 vt ARKITEKTURPROJEKT 2:2 (15hp) Samhällsplanering 1 (6hp) 
Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp) 
Arkitekturteori 2:2 (2 hp) 
Arkitekturteknik 2:2 (4 hp) 
Åk 3 ht ARKITEKTURPROJEKT 3:1 (15 hp) Samhällsplanering 2 (3 hp) 
Arkitekturhistoria 3 (4 hp) 
Arkitekturteori 3:1 (8 hp)
Åk 3 vt ARKITEKTURPROJEKT 3:2 (5hp)

EXAMENSARBETE,
GRUNDNIVÅ, KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN I
ARKITEKTUR (15 hp)
Arkitekturteori 3:2 (10 hp)
Åk 4-5
 
Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering , 20 hp, 

Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning , 20 hp, 

Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp  
 

Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, 5 hp,

Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia 5 hp,

Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, 5 hp

Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen , 5hp 

Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete, 5 hp

Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete  5 hp, 
Åk 5 vt EXAMENSARBETE,
AVANCERAD NIVÅ,
ARKITEKTEXAMEN (30 hp
 


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet utförs i slutet av utbildningen och kan påbörjas när förkunskapskraven enligt kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen, gestaltande och skriftligen redovisa resultatet av arbetet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning. Uppgiften utförs individuellt, men kan göras två och två efter särskild ansökan under förutsättning att de individuella prestationerna framgår. En examinator vid universitetet bedömer om ett projektförslag uppfyller kraven för att kunna anses vara ett examensprojekt och utser en lämplig handledare vid universitetet. Examinatorn ansvarar också för bedömningen. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet. Rapporten, titel och sammanfattning skrivs normalt på engelska med ett särskilt blad där titel och sammanfattning skrivs på svenska. För examensarbetet erhålls betyg U eller G.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Uppflyttningsregler
 
Grundnivå
 
Till årskurs 1 vårterminen på Arkitektutbildningen:
Det första höstprojektet skall vara godkänt, eller bedömts kunna bli godkänt efter komplettering innan vårterminen påbörjas.
 
Till årskurs 2 på Arkitektutbildningen:
Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 1 ska vara godkända före höstterminens start.
 
Till årskurs 2 vårterminen på Arkitektutbildningen:
Höstprojektet (Arkitekturprojekt 2:1, 15 hp) skall vara godkänt, eller bedömts kunna bli godkänt efter komplettering innan vårterminen påbörjas.
 
Till årskurs 3 på Arkitektutbildningen:
Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 1-2 ska vara godkända före höstterminens start.
 
Till årskurs 3 vårterminen på Arkitektutbildningen:
Höstprojektet skall vara godkänt, eller bedömts kunna bli godkänt efter komplettering innan vårterminen påbörjas.
 
 
Avancerad nivå
 
Till årskurs 4 på Arkitektutbildningen:
Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 1-3 ska vara godkända.
 
Till årskurs 5 på Arkitektutbildningen:
Samtliga obligatoriska utbildningsmoment i årskurs 1-4 ska vara godkända.
För den som ansöker om att påbörja examensarbetet skall alla obligatoriska utbildningsmoment fram
till examensarbetet vara godkända (270 högskolepoäng inför en 300 högskolepoäng Arkitektexamen).
 
Vid uppflyttning till nästa årskurs inom Arkitektutbildningens avancerade nivå gäller följande datum
för eventuella kompletteringar:
 
för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till höstterminen krävs att
eventuella kompletteringar redovisas före terminsstart.
 
för att bli uppflyttad till nästa årskurs eller få påbörja examensarbetet till vårterminen krävs att
eventuella kompletteringar redovisas före terminsstart.
 
 
Kompletteringsregler
 
Basnivå
 
Komplettering av projektrester:
Det ingår i projektuppgifterna att arbetet skall utföras inom given tidsram.
En student som inte blivit godkänd i ett projekt ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta, samt ett sista datum för inlämnande av kompletteringen. Rester i läsårets sista projekt måste kompletteras under den påföljande sommaren och lämnas in senast den 15 augusti. Efter denna tidpunkt kan projektet inte längre kompletteras.
 
Komplettering av kursrester:
En student som inte blivit godkänd på en obligatorisk kurs skall få ett skriftligt besked av
examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination om vad som ska kompletteras för att kursen skall bli godkännas samt ett sista datum för inlämnande av kompletteringen. Kursrester måste vara kompletterade senast den 15 augusti för att studenten skall flyttas upp till högre årskurs.
 
Viktigt vid rester inom projekt och kurser:
 
Projekt: Studenten får delta i nästa projekt, men resten måste vara kompletterad och inlämnad senast då det påföljande projektet skall lämnas in.
Om studenten tar studieuppehåll skall rester i höstprojekt kompletteras och lämnas in senast
den 1 juni samma läsår, och 15 augusti för vårprojekt. Efter denna tidpunkt kan projektet inte längre kompletteras.
 
Kurser: Om studenten tar studieuppehåll skall kursrester kompletteras och lämnas in senast den 15 augusti för att studenten skall flyttas upp till högre årskurs. Om studenten skall återkomma till
en vårtermin är sista datum 15 december.
 
 
Avancerad nivå
 
Komplettering av projekt:
En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas. Det ingår i projektuppgifterna att arbetet skall utföras inom given tidsram därför krävs att kompletteringen av arkitekturprojekten redovisas till examinator senast:
15 maj för komplettering från höstterminen samma läsår.
15 augusti för komplettering från föregående vårtermin.
Denna möjlighet till komplettering av arkitekturprojekt kan inte förlängas eller upprepas.
Examination sker inom 15 arbetsdagar efter dessa datum.
 
Komplettering av kurser:
En student som inte blivit godkänd ska få ett skriftligt besked av examinator, senast 15 arbetsdagar efter kursens examination. Studenten ska då informeras om möjligheten till komplettering för godkännande och ges en tydlig instruktion om vad kompletteringen ska omfatta. En tid- och projektplan för komplettering ska upprättas.