"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Arkitektprogrammet, 300 hp

Engelskt namn: Architecture Program

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TYARK

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-734-15

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-04-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Naturkunskap kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a eller 1b1+1b2.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en arkitektexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Arkitektexamen översätts på engelska till Master of Architecture.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Arkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.
Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

För arkitektexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som arkitekt, Högskoleförordning (1993:100) bilaga 2.

Kunskap och förståelse

För arkitektexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och visa insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa

Färdighet och förmåga

För arkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang planera, gestalta, vårda och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling,
 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter innanför givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område,
 • visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med andra grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna och därmed bidra till yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För arkitektexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön,
 • visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och god gestaltning, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för aktuell examen

För arkitektexamen skall studenten

 • visa förståelse för vilka resurs- och verksamhetsmässiga omständigheter som påverkar arkitektens yrkesutövning,
 • visa förmåga att kunna omvärdera arkitektoniska konventioner,
 • visa förmåga att reflektera över arkitektens och arkitekturens roll i ett föränderligt globalt perspektiv,
 • visa konstnärligt avancerad förmåga att gestalta samt ha väl utvecklad förmåga att använda kreativa arbetsprocesser,
 • kunna reflektera över samtidsbaserade frågor i arkitektens designprocess, så som hållbarhet,

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Arkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng, 30 av dessa ska utgöras av ett examensarbete och utöver examensarbetet ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Utbildningen ska till sin struktur huvudsakligen vara projektbaserad med tematiska projekt och med integrerade kurser som kan vara koncentrerade i tid eller löpa över längre tid och läsas på delfart. Hela utbildningen ges på engelska. 
 
Dokumentation
Alla studenter ska dokumentera samtliga arkitekturprojekt i "arkitektonisk syntes" och sammanställa dessa i en arbetsportfölj.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
 
Utbildningen omfattar nedanstående kurser, redovisade årskursvis. Kurserna redovisas inte i tidsordning inom ett studieår. Ordningen kan komma att variera från år till år beroende på hur den projektbaserade undervisningsformen tillämpas.
Nedanstående kurser är markerade med G för grundnivå och A för avancerad nivå.
 
Arkitektursyntes
Arkitekturprojekt 1:1 (G) 15hp,
Arkitekturprojekt 1:2 (G) 15hp,
Arkitekturprojekt 2:1 (G) 15hp,
Arkitekturprojekt 2:2 (G) 15hp,
Arkitekturprojekt 3:1 (G) 15hp,
Arkitekturprojekt 3:2 (G) 5hp,
Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering (A), 20 hp,
Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning (A), 20 hp,
Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp (A),

Examensarbete, grundnivå, Konstnärlig kandidatexamen i arkitektur (G) 15hp,
Examensarbete, avancerad nivå, Arkitektexamen (A) 30hp.

Arkitekturteori och historia
Arkitekturteori 1:1 (G) 6hp,
Arkitekturteori 1:2 (G) 6hp,
Arkitekturteori 2:1 (G) 6hp,
Arkitekturteori 2:2 (G) 2hp,
Arkitekturteori 3:1 (G) 8hp,
Arkitekturteori 3:2 (G) 10hp,
Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia (A), 5 hp,
Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete (A), 5 hp,
Arkitekturhistoria 1:1 (G) 6hp,
Arkitekturhistoria 1:2 (G) 6hp,
Arkitekturhistoria 2:1 (G) 6hp,
Arkitekturhistoria 2:2 (G) 3hp,
Arkitekturhistoria 3 (G) 4hp.
 
Arkitekturteknologi
Arkitekturteknik 1:1 (G) 3hp,
Arkitekturteknik 1:2 (G) 3hp,
Arkitekturteknik 2:1 (G) 3hp,
Arkitekturteknik 2:2 (G) 4hp,
Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan (A), 5 hp,
Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning (A), 5 hp,
Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete (A), 5 hp.
 
Samhällsplanering / Företagskunskap
Samhällsplanering 1 (G) 6hp,
Samhällsplanering 2 (G) 3hp,
Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen (A), 5 hp.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Studieplan

Giltig från: HT22

För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.
Samtliga kurser på programmet är obligatoriska. I programöversikten nedan ses hur synteskurserna läses parallellt med teori-, historia- och teknikkurserna.

Programöversikt
 

  Arkitektursyntes Teknik/Historia/Teknik
År 1 ht ARKITEKTURPROJEKT 1:1 (15 hp) Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp)
Arkitekturteori 1:1 (6 hp)
Arkitekturteknik 1:1 (3 hp)
År 1 vt ARKITEKTURPROJEKT 1:2 (15 hp) Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp)
Arkitekturteori 1:2 (6 hp)
Arkitekturteknik 1:2 (3 hp)
År 2 ht ARKITEKTURPROJEKT 2:1 (15 hp) Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
Arkitekturteknik 2:1 (3 hp)
År 2 vt ARKITEKTURPROJEKT 2:2 (15 hp) Samhällsplanering 1 (6hp)
Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
Arkitekturteori 2:2 (2 hp)
Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
År 3 ht ARKITEKTURPROJEKT 3:1 (15 hp) Samhällsplanering 2 (3 hp)
Arkitekturhistoria 3 (4 hp)
Arkitekturteori 3:1 (8 hp)
År 3 vt ARKITEKTURPROJEKT 3:2 (5 hp)

EXAMENSARBETE, GRUNDNIVÅ, KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I ARKITEKTUR (15 hp)
Arkitekturteori 3:2 (10 hp)

 
År 4-5 Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering, 20 hp, Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, 5 hp,

Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia 5 hp.
  Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning , 20 hp, Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, 5 h,

Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen , 5hp.
  Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete, 5 hp,

Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete 5 hp.
År 5 EXAMENSARBETE, AVANCERAD NIVÅ, ARKITEKTEXAMEN (30 hp)