"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Midwifery

Denna utbildningsplan gäller: HT21 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYBAR

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: 3.1.3-1706-20

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS), 2022-03-24

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen

Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en barnmorskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Barnmorskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Midwifery.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa (Midwifery Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål enligt högskoleförordningen för barnmorskeexamen
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse:

För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga:

För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examensarbete:

För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete).

Nationella mål enligt högskoleförordningen för magisterexamen
De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Kunskap och förståelse:

För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examensarbete:

För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För barnmorskeexamen ska studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse för barnmorskans centrala roll i det preventiva folkhälsoarbetet i glesbygd som i tätort

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av
utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 90 högskolepoäng, varav cirka hälften utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmets VFU genomförs huvudsakligen inom avtalsområden i norra regionen. Under VFU på förlossningsavdelning ska studenten övervaka och handlägga minst 100 förlossningsfall samt under handledning biträda vid förlossning i hälften av dessa. Programmet ges delvis nätbaserat med regelbundna träffar på campus, Umeå universitet.

Progression i kursernas innehåll och svårighetsgrad sker genom programmet. Initialt förmedlas kunskaper som underlättar förståelse för människors, speciellt kvinnors/familjens, situation i samhället. Genomgående bygger kursinnehållet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genus-, etik-, transkulturella och intersektionella aspekter belyses fortlöpande genom utbildningen. Vägledning i yrkesrollen, benämnd yrkesmässig handledning, pågår fortlöpande under utbildningen. Systematisk utvärdering av kurser och dess innehåll och genomförande utförs av studenter tillsammans med kursansvarig och examinator för fortlöpande kvalitetsutveckling. Studenten har möjlighet att förlägga del av verksamhetsförlagd utbildning i annat land, då utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

Undervisningsformerna utgår från studerandeaktivt lärande och casemetodik. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, färdighetsträning, seminarier och föreläsningar. Arbete i grupp är den grundläggande arbetsformen inom studerandeaktivt lärande. Föreläsningar, seminarier, fältstudier, olika typer av färdighetsträning och VFU integreras i kurserna.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Under rubriken Studieplan framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses men den inbördes ordningen på kurserna kan vissa terminer variera inom respektive termin.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå Universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida

Övrigt

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2021 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.

Samvetsfrågor
Utbildningen innehåller obligatoriska moment som exempelvis  preventivmedel, abort, blodtransfusion och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd barnmorskeexamen krävs inhämtande av sådana kunskaper och ett accepterande att delta i all verksamhet som ingår i barnmorskans kompetensområde.

Fusk och plagiat
Information om fusk och plagiat finns på Umeå universitets hemsida.