Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Engelskt namn: Graduate Programme in Midwifery

Denna utbildningsplan gäller: VT20 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: VYBAR

Högskolepoäng: 90

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Fakultetsnämnden, 2012-08-24

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2019-12-19

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen

Yrkesexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en barnmorskeexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Barnmorskeexamen översätts på engelska till Postgraduate Diploma in Midwifery.

Magisterexamen
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan även erhålla en medicine magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor. Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 credits). Examen utfärdas i huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa (Midwifery Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning och breddning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Nationella mål i högskoleförordningen för barnmorskeexamen
För barnmorskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse:

För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga:

För barnmorskeexamen ska studenten
 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och 
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För barnmorskeexamen ska studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Examensarbete:

För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete).

Nationella mål för magisterexamen

Kunskap och förståelse:

För magisterexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga:

För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examensarbete (självständigt arbete):

För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål för aktuell examen

För barnmorskeexamen ska studenten kunna

 • analysera, prioritera, bedöma och hantera komplexa situationer inom barnmorskans kompetensområde utifrån ett genus- och livscykelperspektiv
 • visa kunskap och förståelse gällande barnmorskans arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa och som innefattar en central roll i det preventiva folkhälsoarbetet i glesbygd liksom i tätort

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga, muntliga och praktiska prov som genomförs web-baserat eller på plats. Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna för respektive kurs anges i kursplanen. För ytterligare information se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå fastställd av rektor samt vad som anges i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Allmänt

Utbildningsprogrammet omfattar 90 högskolepoäng, varav cirka halva tiden är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna kan komma att förläggas utanför studieorten. Under VFU på förlossningsavdelning ska studenten övervaka och handlägga cirka 100 förlossningsfall samt under handledning biträda vid förlossning i hälften av dessa. Programmet ges delvis nätburet. Kurserna läses i den ordning som framgår av programöversikten.

Kursernas innehåll och svårighetsgrad bygger på varandra. Initialt ska kunskaper förmedlas som underlättar förståelse för människors, speciellt kvinnors/familjens situation i samhället. Genomgående ska kursinnehållet bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genus-, etik- och transkulturella aspekter ska fortlöpande belysas i utbildningen. Vägledning i yrkesrollen, benämnd yrkesmässig handledning pågår fortlöpande under utbildningen. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kurs- och terminsansvariga lärare systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Studenten har möjlighet att förlägga del av utbildningen i annat land, då utlandsstudier ses som en betydelsefull erfarenhet i den kommande yrkesfunktionen.

Undervisningsformerna utgår från modellen för studerandeaktivt lärande och casemetodik. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Arbetet i grupp är den grundläggande arbetsformen inom studerandeaktivt lärande. Föreläsningar, seminarier, fältstudier och olika typer av färdighetsträning och VFU integreras i kurserna.

Programöversikt (baskurser)
Reproduktiv och perinatal hälsa 7,5 hp.
Gynekologisk och sexuell hälsa 7,5 hp  (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst I 7,5 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst II 15 hp (inkl. VFU)
Kvinno- och familjehälsa II 15 hp (inkl. VFU)
Förlossningskonst III, 15 hp (inkl. VFU)
Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa 15 hp

Examensarbete (självständigt arbete)
Ett examensarbetearbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i utbildningen. Examensarbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten ska utifrån samlad empirisk kunskap som förvärvats t ex genom verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök, intervjuer och observationer fördjupa sina kunskaper inom specialistområdet. Teoretisk och empirisk kunskap ska integreras och vikt bör läggas vid att belysa patient- och närståendeperspektiv, etiska och samhälleliga aspekter liksom den förvärvade kunskapens betydelse för barnmorskans funktion som ledare i vårdarbetet. Studenten ska tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för barnmorskan och för fortsatta studier på avancerad nivå. Arbetet, som ska ha god vetenskaplig grund, kan utmynna i en vetenskaplig artikel, ett förbättringsarbete, en systematisk litteraturgenomgång, en uppsats, eller ett informations- eller utbildningsmaterial.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked. Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.

Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Avrådan

Kursresultaten ska fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och studievägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, ska det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, studievägledare i samråd med studenten i fråga.

Övrigt


Tröskelkrav
Tröskelkrav, dvs. de ev. särskilda behörighetskrav som måste vara uppfyllda för att få tillträde till viss kurs, anges i kursplanen.

Samvetsfrågor
Utbildningen kan innehålla moment om t.ex. preventivmedel, abort, blodtransfusion och dylikt. Vissa studenter kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur inför sådana moment. För godkänd barnmorskeexamen krävs inhämtande av kunskaper och ett accepterande att delta i all verksamhet som ingår i barnmorskans kompetensområde.

Fusk och plagiat
Att fuska är ett regelbrott som Umeå Universitet ser allvarligt på och som kan leda till disciplinära åtgärder. För mer information se Handläggningsordning för disciplinärenden.

Övergångsbestämmelser
Denna utbildningsplan gäller från och med vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som följt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll återupptar studierna enligt denna utbildningsplan.