Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram, 90 hp

Engelskt namn: Library and Information Science - Bachelor Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT07 och tillsvidare

Programkod: SGBIB

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-1352-14

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-11-28

Reviderad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-10-07

Behörighetskrav

För att antas till programmet krävs grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng i avslutade kurser.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Library and Information Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
– Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande känna till och redogöra för:
– ämnets internationella utveckling, samt ämnets relation till olika informationsyrken
– de villkor som påverkar informationsförmedling inom kultur- och utbildningsområdet, samt känna till hur informationsförmedlande miljöer inom kultur- och utbildningsområdet fungerar
–  de villkor som påverkar informationsförmedlingen inom vetenskap och näringsliv, samt känna till hur informationsförmedlande miljöer inom vetenskap och näringsliv fungerar
– offentlig policy rörande information och kommunikation, samt förstå informationspolitikens konsekvenser för informationsförmedling.

Efter genomgången utbildning förväntas de studerande förstå och tillämpa:
– grundläggande informationsteknologi av betydelse för kunskapsorganisation och informationsförmedling
– olika system för katalogisering, klassifikation och indexering
– system för informationssökning
– metoder för informationsförmedling
– kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder samt specifika biblioteks- och informationsvetenskapliga metoder
– etiska riktlinjer för forskningsmetoder.

Den studerande förväntas kunna:
– kartlägga och analysera informationstjänster och informationsbehov
– planera och genomföra ett självständigt biblioteks- och informationsvetenskapligt forskningsarbete
– självständigt rapportera och försvara resultatet av sådant arbete.

Den studerande förväntas:
– visa förmåga att kritiskt problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.

Examinationsformer

Se aktuella kursplaner.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Negativt beslut om att tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Det övergripande målet för utbildningen är att de studerande ska utveckla förståelse för och förmåga att analysera olika former för hantering av information. Utgångspunkten är informationsförmedling och de sammanhang där information produceras, förmedlas och används. Fokus ligger på kunskaper om organisation, sökning och nyttjande av information. Utbildningen förbereder för arbete med informations- och kulturförmedling. Huvudämnet för utbildningen är biblioteks- och informationsvetenskap, där informationens funktion och betydelse för människor och organisationer i informations- och kommunikationssamhället studeras. En grundläggande fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs kan förmedlas på bästa sätt.
Kurserna inom programmet läses i den ordning som visas under rubriken Studieplan. I studieplanen framgår att alla kurserna i programmet är obligatoriska. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilplikts-tjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.
 

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

2BV002

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang 30 hp

Grundnivå

Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

2BV003

Informationssystem 30 hp

Grundnivå

Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign 15 hp
Obligatorisk

 

Självständigt uppsatsarbete i biblioteks- och informationsvetenskap 15 hp
Obligatorisk