"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Biomedicine Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: MGBIO

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-1007-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Grundutbildningsrådet, 2006-11-06

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2021-05-07

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en medicine kandidatexamen med biomedicin som huvudområde i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, (se universitetets hemsida).
Medicine kandidatexamen med biomedicin som huvudområde översätts på engelska till Degree of Bachelor of Medical Science (180 credits), Main Field of Study: Biomedical Sciences.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

För kandidatexamen i biomedicin skall den studerande:

Kunskap och Förståelse

  • Behärska grundläggande biomedicinska begrepp och experimentella metoder i kemi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi, fysiologi, immunologi, epidemiologi och mikrobiologi. Vidare ha tillräckliga kunskaper i sjukdomslära och diagnostiska metoder för att kunna samverka med läkare och forskare inom klinisk verksamhet och inom kliniska prövningar.
  • Besitta tillräcklig ämneskunskap inom biomedicinska ämnen för fortsatta fördjupade studier.

Färdighet och Förmåga

  • Behärska grundläggande experimentella metoder i kemi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi, fysiologi, immunologi, epidemiologi och mikrobiologi.
  • Ha tillägnat sig grundläggande förmåga att utforma experiment från en given frågeställning som tillåter kritisk granskning samt kunna utvärdera resultaten.
  • Ha tillägnat sig ett professionellt biomedicinskt arbetssätt, vilket innebär att behärska rutiner för dokumentation av data och resultat.
  • Kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur.

Värderingsförmåga och Förhållningssätt

  • Kunna reflektera över etiska aspekter och beakta redlighet i biomedicinsk verksamhet.
  • Kunna presentera resultat och vetenskaplig litteratur muntligt och skriftligt.
  • Ha erfarenhet av att sammanställa resultat i den vetenskapliga uppsatsens form.
  • Vara förberedd för yrkesverksamhet inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsverksamhet där biomedicinska kunskaper förutsätts

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 180 högskolepoäng varav en betydande del utgörs av experimentella studier. Programmet genomförs som heltidsstudier. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, laborationer, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Vissa utbildningsmoment är datorbaserade. Undervisning i form av praktiskt professionell träning (PPT) som är förankrad inom kurser fördelad över hela programmet bidrar till förberedelsen för yrkesverksamheten inom olika samhällssektorer.
 
Arbetsformer som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt eftersträvas, där teoretiska och experimentella moment integreras. De teoretiska studierna bidrar till ämneskunskap under det att de experimentella momenten ger praktisk färdighet samt ger kännedom om grundläggande biomedicinska metoder och redskap för att värdera erhållna resultat.
 
Under utbildningen får studenten handledning av forskare och andra yrkesverksamma personer med olika kompetensområden. Genomgående bygger kursinnehållet på vetenskaplig kunskap. Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer, demonstrationer, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner.
 
Kurserna innehåller examinerande moment som förutsätter studentens aktiva medverkan. Examinerande moment kan vara skriftliga eller muntliga tentamina, laborationer, grupparbeten, seminarier, och skriftliga rapporter. Formerna för examinerande moment och bedömningen av dessa framgår av kursplanerna.
 
I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Information
Denna utbildningsplan ersätter en tidigare (fastställd 2006-11-06). Studenter som påbörjat studier på den tidigare utbildningsplanen har rätt att slutföra sin utbildning enligt de äldre reglerna under två år efter att nya utbildningsplanen börjat gälla

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

Grundläggande anatomi och embryologi  8 hp
Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik 7 hp
Grundläggande kemi 15 hp

Termin 2

Biomedicinsk kemi 30 hp

Termin 3

Mikrobiologi och basal molekylärbiologi  15 hp
Basal och molekylär genetik 15 hp

Termin 4

Cellbiologi 15 hp
Organs struktur och funktion 15 hp

Termin 5

Immunologi 9 hp
Mikrobiell patogenes, symtom och diagnostik 6 hp
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling 7,5 hp
Molekylär epidemiologi 7,5 hp

Termin 6

Sjukdomslära, symptom och diagnostik 15 hp
Examensarbete 15 hp