Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Biomedicine Programme

Denna utbildningsplan gäller: HT10 och fram till HT22 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: MGBIO

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-1007-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: Grundutbildningsrådet, 2006-11-06

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2021-05-06

Behörighetskrav

Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en medicine kandidatexamen med biomedicin som huvudområde in enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar

 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lag (2006:173) (SFS nr: 1992:1434 uppdaterad t.o.m SFS 2006:173)


 

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 •  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 
Färdighet och förmåga
 • För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 
Självständigt arbete
För kandidatexamen och yrkesexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen

Lokala mål för aktuell examen

För kandidatexamen i biomedicin skall den studerande:

Kunskap och Förståelse

 • behärska grundläggande biomedicinska begrepp och experimentella metoder i kemi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi, fysiologi, immunologi och mikrobiologi. Vidare ha tillräckliga kunskaper i sjukdomslära och diagnostiska metoder för att kunna samverka med läkare och forskare inom klinisk verksamhet.
 • besitta tillräcklig ämneskunskap inom biomedicinska ämnen för fortsatta fördjupade studier.
Färdighet och Förmåga
 • behärska grundläggande experimentella metoder i kemi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi, fysiologi, immunologi och mikrobiologi.
 • ha tillägnat sig grundläggande förmåga att utforma experiment från en given frågeställning som tillåter kritisk granskning samt kunna utvärdera resultaten.
 • ha tillägnat sig ett professionellt biomedicinskt arbetssätt, vilket innebär att behärska rutiner för dokumentation av data och resultat.
 • kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur.
Värderingsförmåga och Förhållningssätt
 • kunna reflektera över etiska aspekter och beakta redlighet i biomedicinsk verksamhet.
 • kunna presentera resultat och vetenskaplig litteratur muntligt eller skriftligt.
 • ha erfarenhet av att sammanställa resultat i den vetenskapliga uppsatsens form.
 • vara förberedd för yrkesverksamhet inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsverksamhet där biomedicinska kunskaper förutsätts 

Examinationsformer

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom skriftliga och/eller praktiska prov och muntlig examination. Examination skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.
Inom varje ämne finns undervisningsmoment vilka är obligatoriska. Obligatoriska moment är examinerande och förutsätter studenternas aktiva medverkan. Sådana kan vara laborationer, demonstrationer, seminarier, gruppövningar och delförhör. Närmare anvisningar rörande obligatoriska moment ges i kursplanerna. Genomgången godkänd kurs som ej tenterats,
gäller fyra terminer. Utsträckt giltighetstid kan medges efter särskild prövning.
Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie prov, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprov inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov bör meddelas senast i samband med ordinarie prov. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Antalet provtillfällen är begränsat till totalt fem. Efter tre underkända tentamina erbjuds studenten att delta i schemalagd undervisning vid nästa kurs.
Under förutsättning att studenten följer universitetets regler för tentamensskrivningar och inte överskrider eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen får en student inte nekas att delta i prov. Detta gäller även då det finns obligatoriska utbildningsmoment som skall ha fullgjorts innan momentet/kursen godkänns. För att godkännas krävs dock att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller befrias från det.
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs har rätt att hos programrådet begära byte av examinator.
Student kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt. En ändring får inte innebära att ett betyg sänks.
Studievägledning skall erbjudas en student som underkänts upprepade gånger i en eller flera kurser.
(Högskoleförordningen 6 kap §§ 10-11,
Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet)

Betyg

Vid sammantagen bedömning skall hänsyn tas till studentens kunskaper och förmåga till självständig och kritisk bedömning samt till förmåga att självständigt lösa problem. Betyg sätts på genomgången kurs. Betyget bestäms av programrådet särskilt utsedd examinator. Som betyg används i regel något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd (HF 6 kap §§10-11). Avvikelser från betygsskalan meddelas i kursplanen. Plussning det vill säga att höja ett redan godkänt betyg är inte tillåtet.

Tillgodoräknande

En student kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkeserfarenhet. Ansökan om detta görs hos Umeå universitet Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
 
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. Överklagandet skall vara skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslut som begärs. För sent inkomna överklagande kommer att avvisas.
 

Allmänt

Utbildningen organiseras som ett utbildningsprogram och omfattar 180 högskolepoäng varav en betydande del utgörs av experimentella studier. Programmet genomförs som heltidsstudier. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de baskurser som ges inom ramen för programmet. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.
 
Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, laborationer, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Vissa utbildningsmoment är datorbaserade.
 
Arbetsformer som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt eftersträvas, där teoretiska och experimentella moment integreras. De teoretiska studierna bidrar till ämneskunskap under det att de experimentella momenten ger praktisk färdighet samt ger kännedom om grundläggande biomedicinska metoder och redskap för att värdera erhållna resultat.
 
Under utbildningen får studenten handledning av forskare och andra yrkesverksamma personer med olika kompetensområden. Genomgående skall kursinnehållet bygga på vetenskaplig kunskap. Under hela studietiden är studierna. Den dagliga undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer, demonstrationer, seminarier, grupparbeten och gruppdiskussioner.
 
Kurserna innehåller examinerande moment som förutsätter studentens aktiva medverkan. Examinerande moment kan vara laborationer, grupparbeten, och seminarier. Formerna för examinerande moment och bedömningen av dessa framgår av kursplanerna.
 
I samtliga kurser genomförs utvärderingar där studenter tillsammans med kursansvariga lärare bedriver gemensam kvalitetsutveckling.
 
Programöversikt
   
År 1
Grundläggande anatomi och embryologi  8 hp
Epidemiologi och biostatistik 7 hp
Inkluderande Praktisk professionell träning (PPT)
Grundläggande kemi 15 hp
Inkluderande PPT
Biomedicinsk kemi 30 hp
Inkluderande PPT
 

År 2
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi  15 hp
Inkluderande PPT
Basal och molekylär genetik 15 hp
Inkluderande PPT
Cellbiologi 15 hp
Inkluderande PPT
Organs struktur och funktion 15 hp
Inkluderande PPT
            
År 3
Sjukdomslära, symptom och diagnostik 30 hp
Inkluderande PPT
Immunologi 9 hp
Mikrobiell patogenes, symtom och diagnostik 6 hp
Inkluderande PPT
Examensarbete 15 hp

Examensarbete/självständigt arbete
I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det självständiga arbetet är centralt för att bekräfta att studenten uppnått kraven för examen. Studenten skall utifrån biomedicinsk frågeställning grundad på aktuellt kunskapsläge ha självständigt utfört experimentella moment, sammanställt resultat och kritiskt diskuterat dem. Studenten skall tillämpa och vidareutveckla inhämtade kunskaper med den grad av självständighet som krävs för att påbörja studier på avancerad nivå. Arbetet skall dokumenteras i form av en vetenskapligt utformad presentation.
För praktik kopplad till examensarbete/projektarbete gäller att ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen
 
Behörighet och urval
Tillträdesnivå Grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap 5§ samt områdesbehörighet A11 eller 11 enligt nedan:
Matematik D
Fysik A
Kemi B
Biologi B
 
Urval
Enligt gällande antagningsordning för grundutbildning. www.umu.se/studentcentrum

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen
hos Studentcentrum/Antagning efter att studenten fått ett positivt antagningsbesked.
Det är möjligt att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Regler för studieuppehåll och studieavbrott finns beskrivna i Högskoleförordningen (1993:100), Antagningsordningen vid Umeå universitet och Regelverket för studieadministration. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod. Skäl för att garanteras studieplats efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Närmare information om eventuella utbildningsspecifika regler lämnas av ansvarig institution.
Högskolans beslut om ett beviljat studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Om den aktuella utbildnings- eller kursplanen antas ha blivit förändrad vid den tidpunkt när studierna ska återupptas efter ett studieuppehåll, kan studenten erbjudas plats på en motsvarande utbildning. Detta ska då anges i beslutet om studieuppehåll. För studenter som betalar studieavgifter, har uppehållstillstånd för studier eller som beviljats stipendier kan dessa påverkas av ett studieuppehåll.

Student som inte beviljats studieuppehåll enligt ansökan har rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

 

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av universitetet. Studieavbrott innebär att studenten inte är garanterad plats vid anmälan om återupptagande av studier. Studieavbrottet kan vara självvalt av studenten eller orsakat av att studenten inte uppnår behörighetskrav för senare kurser.

Återupptagande av studier
Anmälan om återupptagande av studier ska göras före 15 april inför hösttermin respektive 15 oktober inför vårtermin enligt Regelverket för studieadministration på grund- och avancerad nivå (http://www.student.umu.se/digitalAssets/184/184596_fs-1.1-340-16-regler-fr-studieadministration-p-grund--och-avancerad-niv.pdf).​ 

Den som avbrutit programutbildningen där hon/han en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna ska, efter ansökan om antagning till senare del på program, erbjudas plats på denna under förutsättning att där finns ledig studieplats samt att hon/han uppfyller ställda förkunskapskrav.
 

Avrådan

Kursresultaten skall fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student, lärare och programvägledare. Om tveksamhet föreligger om en students förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. Avrådan kan också gälla studenter som har betänkligheter mot etiska konsekvenser av experimentella metoder. Denna avrådan bör göras så tidigt som möjligt och göras av lärare, programvägledare i samråd med studenten i fråga.
 

Övrigt

Vaccinationsprogram
Inför studier på termin 5 ska studenten uppvisa genomförd PPD prövning och att positivt resultat erhållits.
 
Plagiatpolicy
Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: Fusk och plagiat, Umeå universitet.
 
Disciplinära åtgärder
Grunderna för disciplinära åtgärder återfinns i Högskolelagen 4 kap 5§ samt i Högskoleförordningen 10 kap 1-2§§ och 14§ samt Umeå universitets regelsamling. http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/index.htm