Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Engelskt namn: Biomedical Laboratory Science Programme, Laboratory Medicine

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: VYBIA

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 3.1.3-1158-21

Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Beslutad av: medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2011-04-15

Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2021-08-24

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en biomedicinsk analytikerexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Biomedicinsk analytikerexamen översätts på engelska till Degree of Bacholor in Biomedical Laboratory Science. Examen utfärdas med inriktningarna laboratoriemedicin respektive klinisk fysiologi (Laboratory Medicine, Clinical Physiology). 

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap (Biomedical Laboratory Science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar kunskap inom medicin, naturvetenskap, statistik och teknik. Huvudområdet, vilket utgörs av både teori och praktisk tillämpning, präglas av en vetenskaplig grundsyn. Tyngdpunkten ligger på den metodik som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp för att kunna utvärdera kroppslig funktion. Kvalitetssäkring och utveckling av analys- och undersökningsprocesser är en central del inom huvudområdet.

Programmet består av gemensamma kurser samt 74 hp specifika för inriktning, Laboratoriemedicin respektive Klinisk fysiologi. Båda inriktningar innehåller obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Hälso- och vaccinationsprogram
De studerande erbjuds att genomgå ett hälso- och vaccinationsprogram under utbildningen.  Regioner kan ställa krav på att studenter har fullgott skydd mot, och inte är bärare av, vissa smittor. Om studenter väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kan inte Medicinska fakulteten, Umeå universitet garantera plats för VFU. https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/Utbildning/VFU/vaccination/ 

VFU-placering 
Verksamhetsförlagd utbildning kan förläggas till annan ort främst inom Norra sjukvårdsregionen. 

Plagiatpolicy 
Umeå universitet har en plagiatpolicy som finns tillgänglig universitetets hemsida.

Övergångsregler
Denna utbildningsplan ersätter planen från 2018-01-07.

Regelsamling för grundutbildning vid Umeå universitet
Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet återfinns på följande adress: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva