"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240 hp

Engelskt namn: Retail and Supply Chain Management Program

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: SYHAL

Högskolepoäng: 240

Diarienummer: FS 3.1.3-1768-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2013-02-12

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2021-03-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilekonomexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilekonomexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Business and Economics. Inriktning: Handel och logistik (Retail and Supply Chain Management)

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Civilekonomprogrammet leder till civilekonomexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Om utbildning på grundläggande nivå samt på avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För civilekonomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomiområdet.
Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
– visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det valda ekonomiområdet, och
– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
– visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilekonomexamen skall studenten
– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För civilekonomexamen med inriktning mot handel och logistik skall studenten
-    Vid beslutsfattande visa förståelse för handelns förutsättningar i ett nationellt och globalt perspektiv.

Färdighet och förmåga
För civilekonomexamen med inriktning mot handel och logistik skall studenten
-    Visa förmåga att kritiskt förhålla sig till information, samt systematiskt och analytiskt angripa komplexa ekonomiska frågeställningar.
-    Visa förmåga att använda affärsstöd för simulering, konsekvensanalyser och beslutsfattande
-    Visa förmåga att integrera etiska och hållbara resonemang vid analys, värdering och beslut
-    Visa förmåga att utvärdera ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av supply chain inkluderande inköp och logistik

 

Examinationsformer

Kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen, seminarier, skriftliga arbeten enskilt eller i grupp.

Betyg

På programmet tillämpas tregradig betygsskala med betygen väl godkänd, godkänd och underkänd, om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Programmet är speciellt inriktat för dig som ser en framtid inom handelns områden. Det har initierats av branschorganisationen för detalj- och partihandel, Svensk Handel, och utvecklats i samarbete med dem och deras medlemsorganisationer.
Handel och logistikprogrammet är ett ekonomprogram som ger dig en gedigen företagsekonomisk grund. Denna kompletteras med kunskaper i statistik, juridik, nationalekonomi och ekonomisk geografi, vilket sammantaget ger dig kunskaper, liksom olika verktyg för att förstå, analysera och leda verksamheter inom parti- och detaljhandel.

Utbildningen kan innehållsmässigt beskrivas i två block, köp- och säljblock. Köpblocket fokuserar framförallt varutillförsel och därigenom partihandelns problemställningar som inköp, förhandling och logistik. Säljblocket tar sin utgångspunkt i detaljhandelsföretagens problemställningar som kundbearbetning, exponering, försäljning, varumärken och butiksutformning. Övergripande för båda blocken behandlas frågor om organisationsutformning, ledarskap, ekonomisk uppföljning och val av lokalisering för handelsföretag på såväl en internationell som en lokal marknad.

Under programmet kommer du att studera hela varukedjan från inköp till konsumentens köp av varan. Du kommer under programmets olika avsnitt även att få förtrogenhet med de olika affärssystem som används inom handeln och logistikområdet. Laborationer sker löpande under utbild-ningen där affärssystem används för att analysera och välja bland annat sortiment, kundkategorier, köpsituationer, transport- och distributionsvägar.
Av programöversikten under rubriken Studieplan framgår vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara/valfria. Val av valbara/valfria kurser görs i samråd med programansvarig. Kurserna läses i den ordning som anges i studieplanen. Ordningsföljden på kurserna kan emellertid komma att ändras. Information om hur de enskilda kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna.

Praktik
Alla studenter inom programmet erbjuds möjlighet att söka en valbar programspecifik praktikkurs med ett begränsat antal platser.

Examensarbete/Självständigt arbete
För civilekonomexamen skall studenten genomföra ett självständigt examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng. Det examensarbetet skall ha en inriktning som motsvarar valt fördjupningsalternativ och sker under överinseende av utsedd handledare.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag.
Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Den studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studie-/programvägledaren.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: HT07

Termin 1

Företagsekonomi A med inriktning mot parti- och detaljhandel 30 hp

Termin 2

Företagsekonomi B med inriktning mot parti- och detaljhandel 30 hp

Termin 3

Statistik A med prognosmetodik 15 hp

Juridik A med inriktning mot parti- och detaljhandel 15 hp

Termin 4

Nationalekonomi A med inriktning mot internationell handel och resursfördelning 15 hp

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik 7,5 hp

Statistik A med inriktning mot logistik 7,5 hp

Termin 5

Ekonomisk geografi A med inriktning mot handel och lokalisering 7,5 hp

Företagsekonomi C med inriktning mot försäljning 22,5 hp

Termin 6

Valfri kurs (möjlighet att söka utlandsstudier eller praktik finns) 30 hp

Termin 7

Unika kurser inom företagsekonomi, 30 hp

Termin 8

Examensarbete, 30 hp