Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science in Industrial Engineering and Management

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och tillsvidare

Programkod: TYCIE

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-776-09

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-11

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/.
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Med utgångspunkt från en gedigen matematisk och ekonomisk bas har programmet som mål att utbilda studenter till drivna civilingenjörer som i en global ekonomi kan starta, utveckla och styra konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter. Stor vikt läggs vid att civilingenjören skall kunna modellera, simulera, styra och optimera industriella processer och affärer.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen i industriell ekonomi skall studenten

 • visa goda baskunskaper i matematik, matematisk statistik och datavetenskap med dess tillämpningar,
 • visa goda baskunskaper i företagsekonomi,
 • visa grundläggande kunskaper i fysik och nationalekonomi,
 • visa kunskap vad avser ledarskap, organisation och projektledning,
 • visa verklighetsnära kompetens vad avser affärsprocesser och god insikt i processen innovation/entreprenörskap/företagande,
 • visa fördjupade kunskaper inom något eller några av ämnena matematik, matematisk statistik, fysik, datavetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi samt inom organisation och projektledning,

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen i industriell ekonomi skall studenten
 • visa vilja och förmåga att utföra en arbetsuppgift inom specificerade, ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga ramar,
 • visa tillägnat sig de ingenjörsfärdigheter som uppfyller arbetslivets krav och behov,
 • visa förmåga att med aktuella metoder och verktyg modellera, simulera, styra och optimera problem som behandlar industriella processer och affärer,
 • visa förmåga att löpande tillgodogöra sig vetenskapliga publikationer inom det valda specialiseringsområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten
 • visa förståelse för arbetslivets villkor samt vara medveten om sin roll som förnyare av näringslivet,
 • visa insikt om hur förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas inom näringslivet,
 • visa erfarenhet av att arbeta i projekt.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.
https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen i industriell ekonomi vid Umeå universitet syftar till att skapa civilingenjörer som i en global ekonomi kan starta, utveckla och styra konkurrenskraftiga företag, industriella verksamheter och processer i vilka produktion av tjänst är central. Den syftar i synnerhet till att möta behovet av civilingenjörer som har spetskompetens vad avser det affärsmässiga förverkligandet av industri och industriella processer där graden av informationsteknologi är hög. Teknikområdet industriell ekonomi är den teknik som behövs för matematisk modellering, inbegripet simulering, optimering och statistisk analys inom finansiella och industriella tillämpningar.

Studenten ges möjligheten att uppnå hög förtrogenhet med matematik, generella verktyg för beräkning, dataarkitektur, informationsteknologi och programmering i ekonomiska och matematiska mjukvaror snarare än mer traditionell teknik.
Vikten av processen innovation/entreprenörskap/företagande och vikten av att skapa civilingenjörer som har god kunskap om affärsprocesser betonas i utbildningen. Den betonar även att ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft. Ramverk och verktyg vad avser planering och ledning av projekt är ett tema genom utbildningen. Vidare ska utbildningen ge studenten god förtrogenhet med ekonomisk teori och företagsekonomiska verktyg inom finansiering, marknadsföring och organisation.
Utbildningen bygger på insikten att i en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt viktigare verktyg vid beslutsfattande, värdering av risker och möjligheter samt att modellering, simulering, styrning och optimering av industriella processer och affärer är av stor vikt så väl kommersiellt som från perspektivet av resurshushållning och hållbar utveckling.
Ingenjörsmässiga färdigheter tränas på ett genomtänkt sätt. Färdigheter och ämneskunskaper integreras i kurserna och det finns en progression i studenternas lärande. Kurserna binds samman med tydliga röda trådar på ett genomtänkt sätt.

De kompetenser som är särskilt viktiga för våra studenter att skaffa sig inför det kommande yrkeslivet utgörs av

 • kompetens att snabbt analysera, strukturera och lösa komplexa problem
 • gedigen ämneskompetens inom matematik, matematisk statistik, informationsteknologi och de ekonomiska ämnena
 • kompetens att modellera, simulera, styra och optimera industriella processer och finansiella produkter
 • kompetens vad avser affärsprocesser, innovation och entreprenörskap
 • kompetens vad avser ledarskap och projektledning
 • kompetens att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • social kompetens
 • interkulturell kompetens

Krav för civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi vid Umeå universitet
I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser från vart och ett av nedan angivna områden. Poängantalet för kurserna inom vart och ett av dessa områden/grupper skall minst summera till angivna minimigränser.

Matematik 60 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng operationsanalys och minst 15 högskolepoäng inom området matematisk statistik

Datavetenskap  22,5 högskolepoäng

Fysik 7,5 högskolepoäng

Ekonomi  45 högskolepoäng,
varav minst 7,5 högskolepoäng inom området ekonomisk historia
och minst 7,5 högskolepoäng inom området nationalekonomi
och minst 7,5 högskolepoäng inom området entreprenörskap och affärsutveckling,
och minst 7,5 högskolepoäng inom området finansiering och kalkylering,
och minst 7,5 högskolepoäng inom området marknadsföring,
och minst 7,5 högskolepoäng inom området projektledning och organisation.

Allmänna ingenjörskurser  37,5 högskolepoäng,
varav minst 7,5 högskolepoäng industridesign
och minst 7,5 högskolepoäng ledarskap i arbetslivet
och minst 7,5 högskolepoäng kvalitets- och produktionsteknik

Valbara kurser inom en specialisering  60 högskolepoäng,
varav 30 högskolepoäng Financial management på avancerad nivå
och 30 högskolepoäng inom en vald specialisering

Examensarbete, 30 högskolepoäng, på avancerad nivå inom något av industriell ekonomiutbildningens specialiseringsområden,

Inom ramen för kursfordringarna ovan eller inom det fria kursutbudet måste följande inslag finnas:

Projektkurser och projektledning 22,5 högskolepoäng
 • minst 15 högskolepoäng skall utgöras av projektkurser/projektmoment varav minst ett projekt ska utgöras av en sammanhängande kurs eller ett moment omfattande minst 7,5 högskolepoäng.
 • minst 7,5 högskolepoäng skall utgöras av kurser/moment i projektledning.

Kurs/moment i teknik för hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng

Kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete), sammanlagt minst 75 högskolepoäng

Definition: Med allmänna ingenjörskurser avses här kurser inom områdena språk, juridik, medicin, design och miljö. Andra ämnesområden än ovanstående kan i särskilda fall godkännas av den programansvarige.

Definition: En projektledningskurs (eller projektledningsmoment i en kurs) syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt med tillämpning i akademiska, industriella och administrativa sammanhang. I utbildningen finns inslag av gruppdynamik och situationsanpassad ledarskap samt tillämpningsövningar där teorier och modeller illustreras. Tillämpningsprojekt behöver inte vara relaterade till studentens teknikområde.

Definition: En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:
 • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare
 • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap
 • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation
 • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet
 • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik
 • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag. I undantagsfall kan examinator för kurser (i samråd med programansvarig) bevilja undantag från detta villkor.

För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 högskolepoäng ska
 • 4-ca 8 studenter ingå i projektgruppen eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på ett företag,
 • projektgruppens sammansättning inte vara självvald av studenterna.
Dessutom bör det bland projektkurser, eller moment, finnas projekt med:
 • projektgrupper bestående av studenter från olika bakgrund, tex olika utbildningsprogram
 • rollbyten inkluderande överlämning av ansvar
 • förändrade förutsättningar under projektets gång
 • projektgrupper med storlek 4-ca 8 studenter

För att med automatik få räknas i examen inom minimikraven måste en kurs ingå i en civilingenjörsutbildning vid ett svenskt universitet/högskola. Studenter som önskar tillgodoräkna kurser som inhämtats på annat sätt från högskola eller universitet inom eller utom landet, ansöker om prövning hos programansvarig i varje enskilt fall. Om en student önskar tillgodoräkna sig kurser görs en prövning så att kurser inte överlappar varandra innehållsmässigt.

Nedanstående kurser får räknas in i examen inom respektive kategori. Tredje kolumnen anger hur många högskolepoäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5 hp 5TF080 Övrigt huvudområde

Projektledning
Projektledning och organisation 7,5 hp 7,5 hp 5FE175 Företagsekonomi

Projektkurs
Introduktion till industriell ekonomi* 7,5 hp 1,5 hp 5MA195 Övrigt huvudområde
Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5 hp 4,5 hp 5TN030 Övrigt huvudområde
Projektkurs för ingenjörer 7,5 hp 7,5 hp 5TN029 Övrigt huvudområde
Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet 7,5 hp 7,5 hp 5FY135 Övrigt huvudområde
* För de studenter som läst Öppen ingång räknas 1,5 hp projekt från kursen Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5 hp.

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Utbudet anges områdesvis i bokstavsordning.

Allmänna ingenjörskurser
Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp 5MA195 Övrigt huvudområde
Inledande ingenjörskurs, öppen ingång 7,5 hp 5TN027   Övrigt huvudområde
Industridesign för industriell ekonomi 7,5 hp 5ID097 Industridesign
Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5 hp 5TN030 Övrigt huvudområde
Organisation och ledarskap i arbetslivet 7,5 hp 2SO120 Sociologi
Strategier och verktyg för kvalitetsarbete 7,5 hp 5TN028 Övrigt huvudområde
5TN22 kan räknas som en kurs i kvalitets­ och produktionsteknik.

Datavetenskap
Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 hp 5DV157 Datavetenskap
Programmeringsteknik med Python och Matlab 7,5 hp 5DV176 Datavetenskap
Datastrukturer och algoritmer (C) 7,5 hp 5DV149 Datavetenskap
Datastrukturer och algoritmer (Python) 7,5 hp 5DV150 Datavetenskap

Ekonomi
Ekonomisk teori och marknadsorganisation 7,5hp 2NE052 Nationalekonomi
Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5hp 2FE176 Entreprenörskap och affärsutveckling
Finansiering och kalkylering 7,5hp 2FE174 Finansiering och kalkylering
Industriell utveckling och ekonomisk förändring 7,5hp 2EH032 Ekonomisk historia
Marknadsföring 7,5hp 2FE158 Marknadsföring
Projektledning och organisation 7,5hp 2FE175 Projektledning och organisation

Fysik
Mekanik och energifysik 7,5 hp 5FY121 Fysik

Matematik
Endimensionell analys 1 7,5hp 5MA153 Matematik
Endimensionell analys 2 7,5hp 5MA154 Matematik
Flervariabelanalys och differential-ekvationer 7,5hp 5MA044 Matematik
Linjär algebra 7,5hp 5MA160 Matematik
Linjär programmering 7,5hp 5MA158 Matematik
Kontinuerlig optimering 7,5hp 5MA171 Matematik
Statistik för teknologer 7,5hp 5MS069 Matematisk statistik
Stokastiska processer och simulering 7,5hp 5MS049 Matematisk statistik

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Nedanstående kurser får räknas in i examen inom respektive kategori.

Datavetenskap
Applikationsprogrammering i Python 7,5 hp 5DA000 Datavetenskap
Introduktion till databashantering 7,5 hp 5DV202 DatavetenskapKurser och valbara kurser inom en specialisering
I examen ska ingå minst 90 högskolepoäng inom vald specialisering. Våra specialiseringar är Risk management, Optimering och logistik samt Data science . Varje specialisering består av kurser omfattande 30 högskolepoäng med inriktning på ämnesområdet för vald specialisering, 30 högskolepoäng inom Financial management samt 30 högskolepoäng valbara kurser.

Målet med kurser i Financial management (2FE144) är att ge studenten kunskaper om olika modeller och ramverk för bland annat företagsvärdering, kassflödesanalyser och finansiering samt att studenten ska uppnå en god förtrogenhet med relevanta verktyg inom dessa områden. Dessa kurser kan utgöras av corporate finance, investeringsanalys, avancerad finansiell analys, kassaflödesanalys och risk management eller andra valbara kurser inom ekonomiområdet.

De valbara kurserna ger studenten ytterligare fördjupade kunskaper i bland annat matematik, matematisk statistik och företagsekonomi. Studier inom specialiseringen sker i huvudsak under programmets fjärde och femte år.

Nedan följer en beskrivning av de ämnesområden som definierar specialiseringarna.

Risk management
Den finansiella sektorn och den finansiella industrin producerar, marknadsför och säljer idag produkter som har en betydande komplexitet. Denna komplexitet har skapat ett stort behov av modellering, matematiska verktyg och informationsteknologi. Kommersiella banker, försäkringsbolag, fondbolag, energibolag samt många större företag, som alltmer exponerar sig mot dessa produkter, är i stort behov av prissättningsmodeller och av modeller och system för risk management. Ytterst syftar risk management till att hjälpa en verksamhet eller ett företag att uppnå sina finansiella mål med ett begränsat risktagande samt till att medvetandegöra företagsledningen om de faktiska riskerna. Specialiseringen risk management utnyttjar den ekonomiska och matematiska basen som alla industriella ekonomer har och bygger vidare med kurser i finansiell matematik, försäkringsmatematik, stokastiska differentialekvationer samt Monte Carlo metoder. Specialiseringen ger en bred och djup förståelse för modellering av finansiella problem samt hur dessa kan lösas med matematiska tekniker och programvaror. Den naturliga arbetsmarknaden för de studenter som har följer denna specialisering består av kvalificerade jobb som riskexperter, analytiker eller projektledare inom banker, försäkringsbolag, fondbolag, energibolag eller större företag.
 
Financial management 30hp 2FE144 Företagsekonomi
Finansiell matematik 7,5hp 5MA175 Matematik
Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar 7,5hp 5MA178 Matematik
Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning 15hp 5MA179 Matematik


Optimering och logistik
Specialiseringen fokuserar på användningen av matematiska metoder, såsom modellering, simulering och optimering, för att fatta bättre beslut samt för att effektivisera processer i företag och organisationer. Viktiga exempel inkluderar optimering av logistik och transportsystem, planering av produktion baserat på prognoser av efterfrågan, samt effektivisering av tillverkningsprocesser. Detta syftar till att effektivisera de faktorer i en industriell process som inte skapar värde för kunden, t.ex. lean production. Typiskt är tillvägagångssättet att problemet eller processen först beskrivs i termer av matematisk modell som ofta delvis bygger på historiska data, därefter simuleras processen och olika scenarion studeras, slutligen används optimeringsmetoder för att finna en optimal lösning. Genom den snabbt ökande tillgången på beräkningskraft samt att historiska data i allt större utsträckning finns tillgängliga ökar efterfrågan på kunskaper inom området. I specialiseringen ingår bl.a. kurser i operationsanalys, kontinuerlig och diskret optimering, spelteori, samt logistik. Arbetsmarknaden är bred och utgörs av företag inom såväl handel, tjänst, som produktion.
 
Financial management 30hp 2FE144 Företagsekonomi
Supply Chain Management I för civilingenjörer 7,5hp 2FE190 Företagsekonomi
Supply Chain Management II 7,5hp 2FE198 Företagsekonomi
Heltalsprogrammering 7,5hp 5MA177 Matematik
Diskret modellering 7,5hp 5MA174 Matematik


Data science
Tonvikten i specialiseringen ligger på att modellera system innehållande stokastiska komponenter, och att dra slutsatser från observationer (data) från sådana system. Kunskaper kring detta är speciellt viktiga inom bl.a. försäkringsbranschen, bankväsendet samt process-, läkemedels- och andra industrier där forskning, produktutveckling eller tillverkning sker. Kombinationen av goda kunskaper i matematik, ekonomi, teknik och matematisk statistik ger förståelse för såväl de tekniska som ekonomiska processerna och därmed goda möjligheter till en övergripande roll i ett företag. I specialiseringen ingår kurser som bl.a. behandlar kvalitetssystem, statistisk processtyrning, tillförlitlighetsteori, datorintensiva statistiska metoder, multivariat dataanalys, riskteori/försäkringsmatematik, optimering/operationsanalys och stokastiska processer/tidsserieanalys. Specialiseringen ger behörighet till forskarstudier i ämnena statistik och matematisk statistik. Arbetsmarknaden för Data science är bred och utgörs i synnerhet av branscher där behandlingen av stora datamängder är viktig. Det senare fallet i stora delar av processindustrin, läkemedelsindustrin samt inom finansbranschen.
 
Financial management 30hp 2FE144 Företagsekonomi
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering 15hp 5MS071 Matematisk statistik
Multivariat dataanalys 7,5hp 5MS056 Matematisk statistik
Big data och analys av högdimensionella data 7,5hp 5MS062 Matematisk statistik


Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Kursernas placering i tiden framgår av nedanstående blockdiagram. Avvikelser och variationer kan dock förekomma från år till år.
 
År 1 Ht Introduktion till
industriell ekonomi
Programmerings-
teknik med Python
och Matlab
Endimensionell
analys 1
Endimensionell
analys 2
Vt Marknads-
föring
Ekonomisk teori
och marknads-
organisation
Linjär algebra
Industriell utveckling
och ekonomisk
förändring
År 2 Ht Flervariabelanalys och differential-
ekvationer 
 
Organisation och
ledarskap i arbetslivet
Statistik för teknologer  Stokastiska processer och simulering
Vt Datastrukturer och algoritmer Linjärprogrammering
Industridesign Ingenjörens roll
i arbetslivet
År 3 Ht Strategier och verktyg för kvalitetsarbete Finansiering
och kalkyl-
ering
Mekanik och
energifysik
Kontinuerlig optimering
Vt Entreprenörskap
och affärs-
utveckling
Projektledning
och organisation
Valbara/fria kurser

Risk management
År 4 Ht
Financial management (30 hp)
Vt Valbara/fria kurser Finansiell matematik Monte Carlo
metoder för
finansiella tillämpningar
År 5 Ht Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning
Valbara/fria kurser
Vt Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering

Optimering och Logistik
År 4 Ht Financial management (30 hp)
Vt Valbara/fria kurser Heltalsprogrammering
Supply Chain Management I
för civilingenjörer
År 5 Ht Valbara/fria kurser Diskret modellering Supply Chain
Management II
Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering

Data science
År 4 Ht Financial management (30 hp)
Vt Valbara/fria kurser Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
År 5 Ht Multivariat dataanalys Big data och analys av högdimensionella data
Valbara/fria kurser
Vt Examensarbete/självständigt arbete inom vald specialisering


Examensarbete/självständigt arbete
Syftet med examensarbetet är att studenten i praktiskt arbete får möjlighet att tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör i industriell ekonomi.
Examensarbetet inom civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Målet med examensarbetet är att studenten på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt inom totala tidsramen av 20 arbetsveckor. Examensarbetet ska ge en fördjupning inom något av industriell ekonomiutbildningens specialiseringsområden. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås ska alltid utses.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Val av språk görs i samråd mellan universitetets examinator/handledare och det företag/institution där det självständiga arbetet utförs. Då rapporten skrivs på svenska skall ett särskilt blad bifogas med såväl titel som sammanfattning översatt till engelska. Omvänt gäller om arbetet skrivs på engelska.

Rapporten ska redovisas muntligt vid ett offentligt seminarium. Både den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen ska granskas av en annan student, en opponent, som inte deltagit i arbetet med rapporten.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.