"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering Physics

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYCFT

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: 514-1938-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Sjukhusfysik

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk fysik (Engineering Physics).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
 • visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • ha goda baskunskaper och färdigheter i matematik, fysik och datavetenskap med dess tillämpningar,
 • ha fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik
 • ha förmåga att löpande tillgodogöra sig teknisk-vetenskapliga publikationer inom det valda profilområdet,
 • ha förståelse för vikten av erfarenhetskunskap och arbetslivsanknytning för den kompletta ingenjörskompetensen,
 • visa grundläggande kunskap om hur man styr och säkerställer kvaliteten i olika organisationer,
 • visa kunskap om hur man arbetar i projekt samt kunskap om projektledarens roll och villkor.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa vilja och förmåga att utföra en arbetsuppgift inom specificerade, ekonomiska, tidsmässiga och miljömässiga ramar,
 • visa förmåga att kunna utveckla en arbetsuppgift,
 • ha tillägnat sig de ingenjörsfärdigheter som uppfyller arbetslivets krav och behov,
 • visa förmåga att behandla ett problem inom ett brett teknikområde med hjälp av modellering och simulering med aktuella metoder och verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten

 • visa förståelse för arbetslivets villkor samt vara medveten om sin roll som förnyare av näringslivet,
 • visa insikt om hur förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas inom näringslivet,
 • ha erfarenhet av att arbeta i projekt både inom högskolan och näringslivet,
 • ha erfarenhet av hur man arbetar med kvalitet inom högskolan och näringslivet.

Krav för examen
I examen ska ingå kurser från vart och ett av nedan angivna områdena. Poängtalet ska minst summera till nedan angivna minimigränser.

Obligatoriska kurser inom:

 • Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg            67,5 hp
  - varav minst 12 hp ska utgöras av obligatoriska kurser inom datavetenskap
 • Statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling                     12 hp
 • Fysikalisk teori med tillämpningar                                                            60 hp

Valbara kurser inom:

 • Allmänna ingenjörsområdet                                                                   52,5 hp

Valbara profilkurser inom:

 • Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik      45 hp

Examensarbete inom:

 • Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik      30 hp

Inom ramen för kursfordringarna ovan eller inom det fria kursutbudet måste följande inslag finnas:

 • Projektkurser och projektledning 22,5 hp
  - minst 15 hp skall utgöras av projektkurser/projektmoment varav minst ett projekt ska utgöras av en sammanhängande kurs eller ett moment omfattande minst 7,5 hp.
  - minst 7,5 hp skall utgöras av kurser/moment i projektledning.
  ​- minst 7,5 hp skall utgöras av ett behovsbaserat projektarbete (eller tydligt identifierbara mindre projekt) i nära samarbete med samhälle/näringsliv.
 • Kurs/moment i teknik för hållbar utveckling 7,5 hp
 • Kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete), sammanlagt minst 60 hp

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida, se
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Allmänt

Krav för civilingenjörsexamen i Teknisk fysik vid Umeå universitet anges i examensbeskrivningen. Detta dokument (utbildningsplanen) beskriver programmet generellt, dess fördjupningsprofiler samt vilka kurser som per automatik får räknas in i examen. För de studenter som önskar tillgodoräkna sig kurser som inhämtats på annat sätt inom eller utom landet görs en bedömning av den programansvarige, efter ansökan från den studerande om tillgodoräkning.

En civilingenjör i teknisk fysik är utbildad att utveckla dagens teknik och skapa morgondagens. Utbildningen är bred och studenten lär sig använda sina fysikkunskaper till avancerad problemlösning inom forskning, produkt- och systemutveckling inom såväl universitet/högskolor som näringsliv/samhälle. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet är speciellt baserat på två teknikområden: 1) "Modellering och simulering" (MoSi) och 2) "Mätteknik" (Mät).

 • Modellerings- och simuleringsteknik (MoSi): Avancerade datorberäkningar för att analysera, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera fysikaliska skeenden, tekniska produkter och processer. MoSi bygger vidare på grunder i fysik och matematik såväl som på programmeringsteknik och numeriska metoder.
 • Mätteknik (Mät): Modern mätteknik för att observera, analysera, förutsäga och utvärdera fysikaliska skeenden, tekniska produkter och processer. Mät bygger vidare på grunder i fysik och elektronik såväl som på experimentell metodik, matematik och matematisk statistik.

Utbildningsprogrammet har antagit CDIO-konceptets filosofi (www.cdio.org) och strävar efter att utbilda studenter till att få en helhetssyn på hela livscykeln för produkter och system i vid mening. Med livscykeln menas hela cykeln från idé/koncept till utveckling, produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. God kontakt med näringslivet och dess arbetsformer fås under hela utbildningen.

Inriktning och profiler
Fördjupning sker under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en profil, kombinera kurser från flera profiler eller välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, radiofysik, rymdfysik och rymdteknik. De fördefinierade profilerna är kurspaket med genomtänkt innehåll och som bygger på programmets specialområden MoSi och Mät. Förkunskapskrav för respektive kurs garanterar progression mellan fördjupningskurserna. Studenter som själva kombinerar eget kurspaket måste planera sin utbildningsväg så att förberedande kurser successivt ger ingång till mer avancerade kurser.

Teknisk fysiks profiler är:

 • Beräkningsfysik
 • Finansiell modellering
 • Fotonik
 • Nanoteknik och avancerade material
 • Robotik
 • Rymdfysik och rymdteknik
 • Sensorteknik och datorseende
 • Teoretisk fysik
 • Industriell strålningsfysik
 • Medicinsk teknik
 • Sjukhusfysik

Beräkningsfysik
Beräkningsfysik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering och som gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen, t.ex. luft- och vätskeflöden, optimering av akustik, analys av värmeflöden, analys av röntgen- och satellitbilder, simulering av vädersystem, robotik för autonoma fordon, utveckling av träningssimulatorer för t.ex. sjukvård eller skogsindustri, arbete med visualisering i VR-miljöer, utveckling av datorspel och film.

Finansiell modellering
Beslut inom den finansiella marknaden kräver analysmetoder som bygger på goda kunskaper i matematik, matematisk statistik och numeriska metoder. Profilen ger bl.a. färdigheter i att beräkna risk, hantera och analysera finansiella data, modellera och simulera samt lösa finansiella problem. Grunden för profilen finns inom fysiken där studentens modelltänk och problemlösningsförmåga tränas. Dessa förmågor är viktiga för att snabbt kunna sätta sig in i finansiella problem och erhålla resultat.
 
Fotonik
Fotonik är ett snabbt växande vetenskapsområde som utgörs av läran om ljus, speciellt dess generering, egenskaper, manipulering, detektering och tillämpningar. Profilen ger en  gedigen utbildning i hur ljus beskrivas och hur det utbreder sig, samt hur det växelverkar  med materia, allt från fria atomer och molekyler till komplexa material. Eftersom lasern  numera är en av våra viktigaste ljuskällor ingår information om hur sådana fungerar och  hur de kan användas för att mäta olika fysikaliska storheter (som avstånd, hastighet,  brytningsindex och temperatur), för detektion av gaser inom industri och   miljöövervakning, och för studier och manipulation av biologiska objekt. Profilen ger också  kunskap om hur optiska system ska designas för optimal prestanda samt praktiska  erfarenheter av ljusbaserade beröringsfria mätmetoder.

Sjukhusfysik och Medicinsk teknik
Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningen blir allt mer avancerad. Sverige har tydligt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar såsom pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. De två profilerna baseras på fysik och teknik med människan i centrum. Inslag av kemi, biologi, miljö och medicin ingår. Det är ett tydligt fokus på praktiska tillämpningar och utbildningen ges i nära samarbete med sjukvården. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation som utfärdas av socialstyrelsen. Unikt för Umeå universitet är att studenten kan kombinera en sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Nanoteknik och avancerade material 
Denna profil ger en grundläggande förståelse för hur diverse avancerade material kan tillämpas som superkondensatorer, organisk elektronik, solceller, och supraledare. Profilen innefattar också en fördjupning i olika typer av nanostrukturerade material, såsom fullerener, kolnanorör, grafen, kvantprickar. Denna fördjupning är av både teoretisk och experimentell karaktär och ett fokus ligger på att starkt integrera dessa kunskaper. Frågeställningar såsom, "hur bulkmaterial ändrar sina egenskaper när deras storlek närmar sig nanometerområdet", "hur elektrontransport sker i nanomaterial" och hur gränsskikt mellan olika nanomaterial kan påverka deras fysikalisk/kemiska egenskaper" är centrala i profilen. Flera kurser behandlar också diverse experimentella tekniker som används för att förstå och karakärisera dessa material, samt tekniker såsom litografi, tunnfilmsframställning och våtkemiska metoder som används för att framställa olika typer av nanostrukturer.

Robotik
Inom robotiken används fysik, matematik och datavetenskap tillsammans för att skapa komplexa reglertekniska system som kan innehålla allt från mekaniska komponenter till datorsystem med artificiell intelligens. Robotar har länge funnits inom stora industriföretag men blir allt vanligare i mindre företag och även i samhället. För att kunna skapa nästa generations robotsystem innehåller profilen kurser utvalda för att ge både praktisk erfarenhet av robotteknik och teoretisk kunskap för att förstå och styra komplexa tekniska system. Profilen går utmärkt att kombinera med andra profiler på Teknisk fysik i Umeå, t.ex. Sensorteknik och dataanalys, Beräkningsfysik eller Nanoteknik och avancerade material.

Rymdfysik och rymdteknik
Mer än 99% av vårt synliga universum utgörs av plasma, vilket är en gas som i huvudsak består av joner och elektroner. Inom rymdfysiken studerar man plasmafenomen i universum, i första hand inom vårt solsystem. Det kan gälla t.ex. solens egenskaper, solvindens roll för planeters atmosfärsförlust, kometers egenskaper, rymdväder och norrsken. Samhällets infrastruktur kan skadas allvarligt av rymdväderseffekter t.ex. genom att skada kommunikationssystem eller samhällets eldistribution. Det vi lär oss om fysiken i vårt solsystem kan även appliceras på andra planetsystem i universum, t.ex. för att skapa en bättre förståelse om vilka exoplaneter som skulle kunna vara beboeliga. Rymdteknik spelar en stor roll i vårt vardagliga samhälle, t.ex. inom kommunikation, navigation, försvaret och övervakning av miljö och klimat, och avancerad teknik som ursprungligen varit avsedd för rymdmissioner har ofta visat sig vara mycket användbar även på jorden. Exempel på detta är olika sorters elektronik men även t.ex. materialet tempur, frystorkad mat, solceller och tekniker för vattenrening. Rymdindustrin är stor i Sverige och utomlands. Profilen behandlar rymdfysikaliska fenomen och vi analyserar autentiskt data från den europeiska och den amerikanska rymdstyrelsen (ESA och NASA). Profilen tar även upp egenskaper hos satellitinstrument, hur man bygger en rymdsond och hur man arbetar i stora multinationella rymdprogram.

Sensorteknik och datorseende
Sensorer och olika mättekniker används inom vitt skilda områden för att samla in data och utvärdera den genom någon form av analys. Vad analysen är beror på området, t.ex. inom energisystem görs mätning av flöden och temperatur, inom medicin kan det vara detektion av cancerceller i mikroskopibilder eller analys av blodflöden i kroppen. Om man jobbar med satellit- och miljöövervakning analyserar man ofta bilder från kameror, radardata och värmekameror. Inom en del industrier vill man kanske automatisera inspektion och kvalitetskontroll av produkter med hjälp av bildanalys. Profilen ger goda kunskaper i 3D-rekonstruktion och mönsterigenkänning, artificiell intelligens och neurala nätverk, samt ger goda kunskaper i att planera experiment och att konstruera olika mätsystem samt att hantera och analysera erhållet mätdata för att dra slutsatser.

Teoretisk fysik
Profilen ger en fördjupning inom fundamental teoretisk fysik. Här behandlas de olika typer av växelverkningar som finns i naturen, både på klassisk och kvantmekanisk nivå. För att kunna beskriva naturen på atomär nivå räcker inte den klassiska fysiken, utan en kvantmekanisk beskrivning krävs. Inom profilen ges fördjupade kunskaper om olika metoder inom kvantmekanik, med vilka mer komplexa frågeställningar kan behandlas. Från kvantmekaniken gås vidare mot kvantfältteorin, där även fälten kvantiseras så att, t.ex., partiklar kan skapas och förintas. Detta appliceras sedan på bl.a. elektromagnetism och svag växelverkan. I allmän relativitetsteori studeras bl.a. svarta hål och gravitationsvågor, vilka är vågor som fortplantas som krusningar i rum och tid. Avancerade metoder för att studera dessa ytterst små krusningar har utvecklats, och är nu så förfinade att vi till och med kan bestämma deras ursprung, t.ex. två kolliderande svarta hål. I profilen ingår också plasmafysik, d.v.s. läran om hur joniserade gaser växelverkar med elektromagnetiska fält. Ekvationerna som styr plasmor, och även fältekvationerna i allmän relativitetsteori, är icke-linjära. Detta ger upphov till olika typer av fenomen som behandlas i en kurs i icke-linjär fysik. Vidare behandlas också astrofysikaliska fenomen, exempelvis fysiken hos stjärnor och deras livscykel, och kosmologi, d.v.s. läran om universums storskaliga struktur och utveckling.

Industriell strålningsfysik
I denna profil blandas sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av viktigaste kurserna i dessa profiler med ett komplement av statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

Teknisk fysik motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens tre första år ger en bred bas för fortsatt fördjupning. Den normala studievägen är angiven nedan. Notera dock att avvikelser kan förekomma speciellt för studenter som läser Sjukhusfysik.
 

  Ht: Läsperiod 1 Ht: Läsperiod 2 Vt: Läsperiod 3 Vt: Läsperiod 4
År 1 Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik,
7,5hp
Program-
merings
teknik
med C
och Matlab
7,5hp
Endim
analys 1
7,5hp
Endim
analys 2 7,5hp
Linjär
algebra
7,5hp
Fler-
variabel-analys
7,5hp
Klassisk mekanik
9hp
Statistik för tekniska
fysiker 6hp
År 2 Fysikens matematiska metoder
15hp
Fysikaliska modellers matematik
10,5hp
Modern
fysik
4,5hp
Vågfysik och optik 6hp Analytisk mekanik 6hp
Teknisk beräknings-
vetenskap I 4,5hp
Elektromagnetismens grunder 6hp Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5hp
År 3 Kvantmekanik 1 6hp Termodynamik 6hp  Statistisk fysik
4,5hp
Fasta tillståndets fysik 7,5hp Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 15hp
Elektro-
dynamik 6hp
Fysikalisk mätteknik 7,5hp Aktuella forskningsområden i fysik 3hp
Teknisk beräkningsvetenskap II 4,5hp
År 4 Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp
År 5 Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp Examensarbete 30hp


För examen krävs bl.a. kurser inom projektledning, projektarbete (s.k. "projektkurser"), hållbar utveckling och allmänna ingenjörsområdet. Nedan följer definitioner av dessa områden.

Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:

 • arbetet har ett väldefinierat mål och en tydlig beställare,
 • arbetet syftar till att förbättra befintlig eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap,
 • arbetet görs i en tillfälligt skapad projektorganisation,
 • projektgruppens sammansättning bör inte vara självvald av studenterna,
 • arbetet görs inom givna ramar avseende tid, resurs/kostnad och kvalitet/funktionalitet,
 • roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik,
 • arbetet utförs i grupper om minst 3 studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektorganisation på företaget/organisationen.
 • Ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp bör finnas med.

Definition av projektarbete i nära samarbete med näringslivet. Kurs eller moment inom detta område följer den generella definitionen (ovan), men beställaren ska representera näringsliv eller samhälle (dock ej akademien). Med samhälle/näringsliv avses privata företag såväl som kommunala, regionala och statliga organisationer. Med nära samarbete avses projekt som genomförs i praktiken utanför campus på företaget/organisationen eller som genomförs på campus men där studenten har en tydlig samverkan och kommunikation med företaget/organisationen utanför campus.

Definition av projektledning. En kurs eller moment i projektledning syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt.

Definition av hållbar utveckling.
Kurs, eller moment i kurs, som behandlar olika former av teknik för hållbar utveckling inom

 • social hållbarhet,
 • ekonomisk hållbarhet,
 • ekologisk hållbarhet.

Definition av allmän ingenjörskurs.
Allmänna ingenjörskurser är kurser som breddar studentens civilingenjörskompetens. Inom begreppet Allmänna ingenjörskurser finns både kurser av teknisk och icke-teknisk karaktär och med breddning avses att studenten väljer kurser från olika områden. Exempel på kurser av icke-teknisk karaktär finns bl.a. inom projektledning, hållbar utveckling, språk och ekonomi (maximalt 7.5hp språk samt 7.5hp ekonomi tillåts) Allmänna ingenjörskurser med teknisk karaktär finns inom teknikområdets två delar MoSi (t.ex. datorstrukturer, objektorienterad programmering och systemnära programmering) och Mät (t.ex. kretsteknik, hållfasthetslära, kvalitetsteknik, reglersystem och transformmetoder). Kurser med teknisk karaktär finns även inom andra områden som anses vara viktiga för den framtida yrkesrollen som civilingenjör (t.ex. certifiering såväl som praktik i strålningsfysik och projektarbete i samverkan med näringslivet). Allmänna ingenjörskurser är i allmänhet på grundnivå.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att studenten på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt inom totala tidsramen av 20 arbetsveckor. Under examensarbetet får studenten i praktiskt arbete tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Även om arbetet kan vara en del i ett större projekt ska det utföras individuellt. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör/forskare. Det självständiga arbetet kan med fördel förläggas till industrin. Examensarbetet utgör dock en del av universitetsstudierna, och examineras därför av programledningen utsedd lärare/forskare. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitet och industri. Examensarbetet ska ge en fördjupning inom något av teknisk fysikutbildningens profilområden och vars bas utgörs av en eller flera ämnesområden, t.ex.: datavetenskap, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, rymdfysik, rymdteknik eller strålningsfysik. För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.

Teknisk fysiks programkurser
Nedanstående kurser får räknas in i examen inom respektive kategori i en examen från Teknisk fysik. Utbudet anges nedan inom respektive område i bokstavsordning (inte nödvändigtvis i den ordning kurserna bör läsas).

1. Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan. För vissa av nedanstående kurser finns dock förkunskapskrav som måste uppfyllas för att få läsa kursen och som styr i vilken ordning vissa kurser kan läsas.

1.1 Obligatoriska kurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg
5MA153    Endimensionell analys 1, 7,5 hp
5MA154    Endimensionell analys 2, 7,5 hp
5MA164    Flervariabelanalys, 7,5 hp
5FY031     Fysikaliska modellers matematik, 10,5 hp
5MA122    Fysikens matematiska metoder, 15 hp
5MA160    Linjär algebra, 7,5 hp
5DV157    Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp
5DV154    Teknisk beräkningsvetenskap I, 4,5 hp

Kurserna 5DV157 och 5DV154 krävs för kravet om minst 12 hp obligatoriska kurser inom datavetenskap.

1.2 Obligatoriska kurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling
5FY190    Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp och/eller 3RA048 Mätmetoder och strålningsdetektorer, 7,5 hp
5MS080   Statistik för tekniska fysiker, 6 hp

Notera att Statistik för tekniska fysiker, 6 hp, är förkunskapskrav för övriga kurser ovan.

1.3 Obligatoriska kurser inom fysikalisk teori med tillämpningar
5FY001    Analytisk mekanik, 6 hp eller 3RA026 Kärnfysik, 7,5 hp
5FY186    Elektrodynamik, 6 hp
5FY127    Elektromagnetismens grunder, 6 hp
5FY209    Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp
5FY041    Klassisk mekanik A, 9 hp
5FY156    Kvantmekanik 1, 6 hp eller FY157 Kvantmekanikens grunder, 7,5 hp
5FY205    Modern fysik, 4,5 hp
5FY208    Statistisk fysik, 4,5 hp
5FY083    Termodynamik, 6 hp
5FY091    Vågfysik och optik B, 6 hp

1.4 Obligatoriska kurser inom allmänna ingenjörsområdet
5TN030    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp
5FY206    Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik, 7,5 hp eller 5TN023 Inledande ingenjörskurs, öppen ingång, 7,5 hp

1.5 Examensarbete
5FY123    Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp

2. Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

2.1 Valbara kurser inom allmänna ingenjörsområdet
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.

1EN066    Engelska A, Academic writing, 7,5 hp
5EL204    Analog kretsteknik, 6 hp
5DV124    Artificell intelligens - grunderna, 7,5 hp
5DV149    Datastrukturer och algoritmer (C), 7,5 hp
5FY220    Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer, 15 hp
5EL005    Digital kretsteknik, 4,5 hp
1EN010    Engelska för studerande på högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp
5FY199    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 3 hp
5FY200    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 4,5 hp
5FY201    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 6 hp
5FY202    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 7,5 hp
5FY203    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 15 hp
3RA045   Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv,  3,5 hp
3RA050   Hållbar utveckling och strålningsmiljö, 7,5 hp
RA001     Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt, 10,5 hp
2FE017    Industriell ekonomi A, 7,5 hp
5TN023    Inledande ingenjörskurs, öppen ingång, 7,5 hp
5FY126    Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp
3RA036    Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, 12,5 hp
5FY161    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3 hp
5FY162    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4,5 hp
5FY163    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp
5FY164    Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7,5 hp
5MS001    Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp
3RA026    Kärnfysik, 7,5 hp
5FY218    Laborativ problemlösning i fysik, 2 hp
5MA158    Linjärprogrammering,  7,5 hp
3RA042    Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4 hp
3RA027    Medicin för ingenjörer, 6 hp
3RA037    Medicinsk teknik, 10 hp
5EL014    Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp
5DV230   Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
3RA053   Projekt i strålningsmiljö, 3 hp
5EL223    Projektledning 1, 7,5 hp
5EL197    Reglersystem, 7,5 hp
3RA031   Riskanalys inom strålbehandling, 7,5 hp
5EL258    Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7,5 hp
5DV088    Systemnära programmering, 7,5 hp
1IH047    Teknikens idéhistoria, 7,5 hp
5TF080    Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp
5DV123   Teknisk beräkningsvetenskap II, 4,5 hp
5MA202   Transformmetoder, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp

2.2 Valbara profilkurser
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.

2.2.1 Beräkningsfysik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY167    Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY187    Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5DA003    Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp
5FY176    Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY188    Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik, 7,5 hp
5MA184    Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
5DA004    Optimering med tillämpningar, 7,5 hp

2.2.2 Finansiell modellering
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
2NE016    Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp
2NE056    Finansiell ekonomi II D21, 7,5 hp
5MA175    Finansiell matematik, 7,5 hp
5MA176    Finita elementmetoden, 7,5 hp
5FY176     Modellering och simulering, 7,5 hp
5MA178    Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar, 7,5 hp
5MS081    Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MA184    Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
5MA180    Stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp
5MS067    Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp

2.2.3 Fotonik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY213    Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY215    Avancerade lasersystem och laserteknologi, 7,5 hp
5FY197    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY196    Icke-linjär fysik, 7.5 hp
5FY192    Laserbaserade spektroskopiska tekniker, 7,5 hp
5FY175    Laserfysik, 7,5 hp
5FY194    Optisk konstruktion, 7,5 hp

2.2.4  Sjukhusfysik
För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation. Denna utfärdas hos Socialstyrelsen och förutsätter en sjukhusfysikerexamen som innebär en omfattande specialisering inom medicinsk strålningsfysik. En mer detaljerad beskrivning av kraven för kombinerad examen från sjukhusfysik och från teknisk fysik finns på http://www.radsci.umu.se/student/radiofysik/kombinerad-examen-i-teknisk-fysik-och-sjukhusfysik/ Notera att ett fåtal av sjukhusfysikens obligatoriska kurser har begränsat antal studieplatser och att Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10) kan krävas.

2.2.5 Medicinsk teknik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
3RA044   Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp
5FY187    Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5FY176    Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY216    Spektroskopiska tekniker för materialvetenskap, 7,5 hp
5EL281    Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp
3RA047   Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp
3RA042    Medicinsk avbildning och analys, 7,5 hp
3RA043    Magnetresonanstomografi och ultraljud, 7,5hp
5FY191    Avancerad strömningslära, 7,5 hp 
3RA040    Djup maskininlärning med tillämpningar i medicinsk bildanalys, 7,5 hp

2.2.6 Nanoteknik och avancerade material
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY213    Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY178    Avancerade material, 7,5 hp
5FY197    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY182    Nanovetenskap, 7,5 hp
5FY185    Solceller, 7,5 hp

2.2.7 Robotik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5EL246    Adaptiv reglerteknik, 7,5 hp
5EL263    Linjära reglersystem, 7,5 hp
5EL252    Mekatronik, 7,5 hp
5EL254    Modellering inom robotik, 7,5 hp
5FY176    Modellering och simulering, 7,5 hp
5EL255    Optimal reglering av linjära system, 7,5 hp
5DV190    Projektkurs i datorseende, 7,5 hp
5EL272    System och algoritmer för autonoma fordon, 7,5 hp
5EL259    Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 7,5 hp
5FY219    Satellitteknik och satellitdesign, 7,5 hp

2.2.8  Rymdfysik och rymdteknik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY167    Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY191    Avancerad strömningslära, 7,5 hp 
5FY170    Elektrodynamik II, 7,5 hp
5MS081    Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5FY184    Rymdplasmafysik, 7,5 hp
5FY183    Rymdfysik med mätteknik, 7,5 hp
5FY219    Satellitteknik och satellitdesign, 7,5 hp
5MS067   Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp

2.2.9 Sensorteknik och datorseende
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY191    Avancerad strömningslära, 7,5 hp
5FY197    Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5MS084   Statistisk inlärning med högdimensionella data, 7,5 hp
3RA044    Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp
5MS081   Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5DV194    Maskininlärning, 7,5 hp
5DV190    Projektkurs i datorseende, 7,5 hp

2.2.10 Teoretisk fysik
5FY214    Aktuella forskningsområden i fysik, 3 hp
5FY193    Allmän relativitetsteori, 7,5 hp
5FY195    Astrofysik 7,5 hp
5FY170    Elektrodynamik II, 7,5 hp
5FY196    Ickelinjär fysik, 7,5 hp
5FY179    Kvantfältteori I, 7,5 hp
5FY180    Kvantfältteori II, 7,5 hp
5FY174    Kvantmekanik 2, 7,5 hp
5FY176    Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY184    Rymdplasmafysik, 7,5 hp

2.2.11 Industriell strålningsfysik
3RA026   Kärnfysik, 7,5 hp 
3RA034   Strålningsväxelverkan, 7,5 hp
5FY176    Modellering och simulering, 7,5 hp
5MA184   Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
5FY187    Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
3RA049   Strålningsdosimetri, 15 hp
5FY191    Avancerad strömningslära, 7,5 hp 

Projektledning
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin projektledning:
5FY220    Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5EL223    Projektledning 1, 7,5 hp, 7,5 hp

Projektkurs
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin projektkurs:
5FY220    Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5FY199    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY200    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY201    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 6 hp, 6 hp
5FY202    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY203    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 15 hp, 15 hp
5FY126    Informationsteori, nätverk och marknader, 7,5 hp, 2,5 hp
5TN030    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5FY161    Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY162    Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY163    Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik, 6 hp, 6 hp
5FY164    Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
RA001     Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt, 10,5 hp, 3 hp
5FY206    Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik, 7,5 hp
5TN023    Inledande ingenjörskurs, öppen ingång, 7,5 hp , 1 hp
5EL014    Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp, 5,5 hp
5DV190   Projektkurs i datorseende, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY199    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY200    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY201    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 6 hp, 6 hp
5FY202    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik k, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY203    Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik, 15 hp, 15 hp
3RA053   Projekt i strålningsmiljö, 3 hp, 3hp
3RA031   Riskanalys inom strålbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
3RA049   Strålningsdosimetri, 15 hp, 5 hp
5EL262   Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
3RA047   Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp

Projektkurs i nära samarbete med näringslivet (näringsliv/samhälle) 
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5FY220    Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5TN030    Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5DV190    Projektkurs i datorseende, 7,5 hp, 7,5 hp
3RA047    Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
3RA031    Riskanalys inom strålbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY132    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125    Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp

Hållbar utveckling
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
3RA050    Hållbar utveckling och strålningsmiljö, 7,5 hp,  7,5 hp
RA001     Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt, 10,5 hp, 7,5 hp
5TF080    Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp, 7,5 hp
 
3. Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Programöversikt
Ett aktuellt läsårsschema finns via kursplaneverktyget Röda Tråden på Teknisk fysiks hemsida www.physics.umu.se/student/tekniskfysik.

Övrigt

Kurser som inte får ingå samtidigt i en examen från Teknisk fysik
P.g.a. alltför stort överlapp mellan kurserna så får dessa kurser inte samtidigt ingå i en examen från Teknisk fysik:

 • Basfärdigheter i algebra
 • Inledande ingenjörskurs i Teknisk fysik (eller Öppen ingång)
 • Metoder och verktyg för ingenjörer

Bilaga 1: Kombinerad examen i Teknisk fysik och sjukhusfysik
Unikt är att studenter från Teknisk fysik i Umeå kan kombinera sin civilingenjörsexamen med en sjukhusfysikexamen. Förutom Teknisk fysiks examenskrav krävs då också bl.a. 120 hp kurser i medicinsk strålningsfysik. Specifika krav för sjukhusfysikexamen anges i examensbeskrivningen för denna. https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/
Här anges minimumnivå av kurser inom olika områden; obligatoriska kurser, allmänna ingenjörskurser, profilkurser, kurser inom projektledning, miljö och hållbar utveckling och projektkurser för kombinerad examen i teknisk fysik och sjukhusfysik. För att uppfylla alla krav för denna dubbla examen inom normal 5-årig studietid så bör studenterna följa en välplanerad studieväg. Blockschemat nedan och de efterföljande tabellerna är en rekommendation för att uppnå examenskraven både för civilingenjörsexamen inom teknisk fysik och för sjukhusfysikerexamen. Ett fåtal av sjukhusfysikens obligatoriska kurser har begränsat antal studieplatser. Dessa kurser är

3RA029 Nuklearmedicinsk teknik  7,5 hp
3RA030 Radioterapi  5 hp
3RA035 Tillämpad dosimetri 5 hp

Antagna på sjukhusfysikens anmälningskod har platsgaranti på ovan nämnda tre kurser. För övriga studenter gäller ordinarie urvalsregler.

 

  Ht: Läsperiod 1 Ht: Läsperiod 2 Vt: Läsperiod 3 Vt: Läsperiod 4
År 1 Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik, 7,5hp Program-
merings-
teknik
med C och
Matlab
7,5 hp
Endim
analys 1
7,5hp
Endim
analys 2
7,5hp
Linjär
algebra
7,5hp
Flervariabel
analys 7,5hp
Klassisk mekanik 9hp
Statistik för tekniska fysiker 6hp
År 2 Fysikens matematiska metoder, 15hp Fysikaliska modellers
matematik 10,5hp
Modern
fysik 4,5hp
Vågfysik och
optik 6hp
Projektledning 7,5 hp
Elektro-
magnetismens grunder 6 hp
Medicin för ingenjörer 6 hp
Teknisk
beräkningsvetenskap I
4,5hp
 
År 3 Kvantmekanikens grunder 7,5 hp Termodynamik 6hp Statistisk fysik 4,5hp Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Kärn-
fysik
7,5 hp
Strålnings-
växelverkan 7,5hp
Fysikalisk
mätteknik 7,5hp
Aktuella forskningsområden i fysik 3 hp
Hållbar utveckling och strålningsmiljö 7,5 hp
Projekt i strålningsmiljö 3 hp
År 4

 

Mätmetoder och
strålningsdetektorer 7,5hp
Dosimetri 15hp
 
Röntgenteknik 7,5hp

 

Strålnings-
biologi och strålskydd 7,5hp
Nukleärmedicinsk teknik 7,5hp Tillämpad dosimetri 5hp Radioterapi 5hp
Riskanalys inom strålbehandling 5 av 7,5hp
År 5 Magnetresonanstomografi och ultraljud 7,5hp Examensarbete 30hp Examensarbete 30hp forts. Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik
12,5 hp
Forts Riskanalys inom strålbehandling 2,5 hp
Elektrodynamik 6hp

Kurslistor för kombinerad examen i Teknisk fysik och sjukhusfysik

Obligatoriska kurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 67,5 hp)
5MA153 Endimensionell analys 1                                                                          7,5 hp
5MA154 Endimensionell analys 2                                                                          7,5 hp
5MA164 Flervariabelanalys                                                                                    7,5 hp
5FY031 Fysikaliska modellers matematik                                                            10,5 hp
5MA122 Fysikens matematiska metoder                                                                15 hp
5MA160 Linjär algebra                                                                                           7,5 hp
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I                                                                4,5 hp
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab                                               7,5 hp
                                                                              Summa för denna kategori: 67,5 hp

Obligatoriska kurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 12 hp)
5FY190 Fysikalisk mätteknik                                                                                7,5 hp
3RA048 Mätmetoder och strålningsdetektorer                                                      7,5 hp
5MS080 Statistik för tekniska fysiker                                                                        6 hp
                                                                                Summa för denna kategori: 21 hp

Obligatoriska kurser inom fysikalisk teori med tillämpningar
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 60 hp):
5FY186 Elektrodynamik                                                                                          6 hp
5FY127 Elektromagnetismens grunder                                                                   6 hp
5FY209 Fasta tillståndets fysik                                                                            7,5 hp
5FY041 Klassisk mekanik                                                                                        9 hp
5FY205 Modern fysik                                                                                             4,5 hp
5FY157 Kvantmekanikens grunder (1)                                                                  7,5 hp
5FY208 Statistisk fysik 1                                                                                       4,5 hp
5FY083 Termodynamik                                                                                            6 hp
5FY091 Vågfysik och optik                                                                                       6 hp
3RA026 Kärnfysik                                                                                                  7,5 hp
                                                                                Summa för denna kategori: 64,5 hp
(1) Notera att sjukhusfysiker rekommenderas att läsa den längre kursen i kvantmekanik.
 
Kurser inom allmänna ingenjörsområdet
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 52,5 hp):
3RA043 Bildgivande kärnspinresonans och ultraljud                                            7,5 hp
RA001 Hållbar utveckling och strålningsmiljö med projekt                                 10,5 hp
3RA036 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik                                             12,5 hp
3RA026 Kärnfysik                                                                                                 7,5 hp
3RA027 Medicin för ingenjörer                                                                                6 hp
5FY206 Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik                                                    7,5 hp

3RA031 Riskanalys inom strålbehandling                                                            7,5 hp
Kurser inom projektledning (ospec.)                                                            minst  7,5 hp
Kurser inom projektarbete (ospec.)                                                                      0 hp eller mer
                                                                           Summa för denna kategori: > 66,5 hp

Profilkurser/kurser i medicinsk strålningsfysik
För sjukhusfysikerexamen krävs 120 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå i medicinsk strålningsfysik. För civilingenjörsexamen krävs 45 hp profilkurser (samt att minst 60 hp, inklusive examenarbetet, ska vara på avancerad nivå). I tabellen anges kurser som kan räknas inom medicinsk strålningsfysik, de kurser markerade med * får även räknas som profilkurser (totalt 55 hp) inom Teknisk fysik. Inkluderat i medicinsk strålningsfysik är 12,5 hp praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården som är ett krav för sjukhusfysikerexamen. Förutom kurskraven om 120 hp i medicinsk strålningsfysik ska även ett självständigt arbete i medicinsk strålningsfysik på 30 hp ingå. Detta krav uppfylls med ett examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik.

5FY214 Aktuella forskningsområden i fysik                                                    3 hp
3RA043 Magnetresonanstomografi och ultraljud                                          7,5 hp
3RA050 Hållbar utveckling och strålningsmiljö                                              7,5 hp
3RA036 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik                                       12,5 hp
3RA026 Kärnfysik                                                                                           7,5 hp
3RA027 Medicin för ingenjörer                                                                          6 hp
3RA048 Mätmetoder och strålningsdetektorer                                               7,5 hp
3RA029 Nukleärmedicinsk teknik*                                                                 7,5 hp
3RA053 Projekt i strålningsmiljö                                                                       3 hp
3RA034 Strålningsväxelverkan*                                                                    7,5 hp
3RA049 Strålningsdosimetri*                                                                          15 hp
3RA030 Radioterapi*                                                                                        5 hp
3RA031 Riskanalys inom strålbehandling                                                     7,5 hp
3RA052 Röntgenteknik*                                                                                 7,5 hp
3RA033 Strålningsbiologi och strålskydd*                                                     7,5 hp
3RA035 Tillämpad dosimetri*                                                                           5 hp
3RA026 Kärnfysik                                                                                          7,5 hp

Övriga kurser som får tillgodoräknas som medicinsk strålningsfysik med totalt upp till 6 hp
Kvantfysik och/eller Kvantmekanik (6 hp)

Praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården
3RA036 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik                                       12,5 hp

                                                        Summa medicinsk strålningsfysik: 120 hp

Examensarbete
5FY123 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik                  30 hp
(kräver en inriktning mot medicinsk strålningsfysik för sjukhusfysikerexamen)

Krav på kurser/moment i hållbar utveckling, projektledning, projektarbete samt projektarbete i nära samverkan med näringslivet och praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården ska också ingå. Dylika kurser/moment ingår i kursgrupperna ovan men specificeras även nedan för tydlighet.

Hållbar utveckling (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin).
Examenskrav teknisk fysik: minst 7,5 hp:
3RA050 Hållbar utveckling och strålningsmiljö                             7,5 hp   7,5 hp
                                                                    Summa hållbar utveckling: 7,5 hp

Projektledning (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin). I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektledning för den som vill fördjupa sig ytterligare.  (examenskrav teknisk fysik: minst 7,5hp):
5EL223 Projektledning 1                                                            7,5 hp   7,5 hp
                                                                        Summa projektledning: 7,5 hp

Projektkurs (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin) Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 15 hp varav minst 7,5 hp ska vara i nära samarbete med näringsliv/samhälle). I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektkurser för den som vill fördjupa sig ytterligare. Strålningsdosimetri, Riskanalys inom strålbehandlingen och Strålningsmiljö är obligatoriska för sjukhusfysikerexamen.
3RA053 Projekt i strålningsmiljö                                                         3 hp    3 hp
3RA031 Riskanalys inom strålbehandling                                      7.5 hp   7,5hp
3RA049 Strålningsdosimetri                                                            15 hp    5 hp
                                                                  Summa projektkursmoment: 15,5 hp

Projektkurs i nära samarbete med näringslivet (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin) I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektkurser i nära samarbete med näringslivet för den som vill fördjupa sig ytterligare. Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav: minst 7,5 hp)
3RA031 Riskanalys inom strålbehandling                                      7,5 hp   7,5 hp
                                                                   Summa projektkursmoment: 7,5 hp

 
Praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården. Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav: 12,5 hp)
3RA036 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik                      12,5 hp   12,5 hp
                                                                         Summa praktikmoment: 12,5 hp

Summa totalt i examen: 300 hp
Varav hållbar utveckling: 7,5 hp
Varav projektledning: 7,5 hp
Varav projektkurs/projektmoment: 15,5 hp
Varav projektkurs/moment i nära samarbete med näringslivet: 7,5 hp
Varav praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll i sjukvården: 12,5 hp

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Övriga krav 
I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser i enlighet med de krav som listas i examensbeskrivningen under rubriken "4.3 Övriga krav".