"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi, 300 hp

Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering Chemistry

Denna utbildningsplan gäller: HT24 och tillsvidare

Programkod: TYCKE

Högskolepoäng: 300

Diarienummer: FS 3.1.3-2508-21

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2022-08-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-03-08

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk kemi (Engineering Chemistry).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå och avancerad nivå. Målen för utbildning på grundnivå respektive avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida:
https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningsprogrammet leder till en civilingenjörsexamen omfattande totalt 300 högskolepoäng som avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Programmet är upplagt för att möjliggöra en teknologie kandidatexamen efter tre års heltidsstudier med ett examensarbete på kandidatnivå om 15 högskolepoäng. De avslutande två åren ger möjligheter till olika specialiseringar genom obligatoriska och valbara kurser och examensarbete inom området.Utbildningen ges på distans genom digital lärplattform där föreläsningar, gruppövningar och projektarbeten organiseras. Fysiska träffar organiseras i Umeå för laborationer, gruppövningar och andra moment omfattande två till fyra tillfällen per termin. En stor del av studierna förväntas genomföras som självstudier utanför schemalagd tid. Kurslitteraturen är ofta på engelska och undervisningen på kurser under framförallt programmets senare del, kan genomföras på engelska.

Utbildning har som mål att ge en bred och djup kompetens inom området teknisk kemi relevant för modern och innovativ kemianknuten verksamhet. Arbetsmarknaden är bred och omfattar kemisk industri, läkemedelsframställning, pappers- och massaindustri, gruvnäring och metallurgisk industri, verkstadsindustri, livsmedelsindustri, elektronikindustri samt kunskapsdriven konsultverksamhet inom området. Spridande av ny kunskap om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi är exempel på arbetsuppgifter nu och i framtiden.

Utbildningen är inriktad mot att ge de kunskaper och färdigheter i matematik, datavetenskap och elektronik som behövs, för att i kemi kunna tillämpa avancerade matematiska modeller för förbättring, optimering, utveckling och förnyelse av kemiska processer och produkter. Grundläggande kurser i teknisk kemi ger en bas för förståelse av de tekniska aspekterna på lösandet av små- och storskaliga industriella produktionsproblem medan andra inslag ger kunskap om val av råvaror, utformning av produktkontroll och problemlösningar gällande miljöteknik, energi, avfall och cirkulär ekonomi.
De laborativa momenten i utbildningen är ofta problemorienterade tillämpningar med teknisk inriktning och ett flertal industribesök ingår för att ge en inblick i och förståelse för de industriella kemiska processerna och den miljö där de bedrivs.

Utbildningsprogrammet strävar efter att utbilda studenter till att få en helhetssyn på hela livscykeln för produkter och system i vid mening. Med livscykeln menas hela cykeln från idé/koncept till utveckling, produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. Studenterna skall utbildas så att de efter examen skall kunna arbeta efter modellen -planera - utveckla - implementera - använda när det gäller komplexa produkter, system och tjänster inom det tekniska kemiområdet.
Inom programmet finns två fördjupningsprofiler, Hållbar kemi och Materialkemi och energi, med olika kurspaket att välja mellan. Kurserna inom respektive profil ger både bredd och fördjupning samt har stark forskningsanknytning. De valfria kurserna kan exempelvis vara kurser i statistik, programmering, ekonomi, innovation, projektledning, entreprenörskap, språk, juridik, miljö och hållbar utveckling. Den avslutande terminen utgörs av examensarbetekursen inom det tekniska kemiområdet.

Hållbar kemi
Fördjupningsprofilen inleds med en kurs i miljökemiområdet för att beskriva problembilden och följs av lösningsorienterade kurser inom grön kemi, naturproduktkemi, hållbar kemi och cirkuläritet inom kemiområdet. DBT-projektkursen är tänkt att inriktas på projekt där dessa färdigheter appliceras inom det tekniska kemiområdet.

Materialkemi och energi
Fördjupningsprofilen inleds med kurser inom kemisk energiomvandling som omfattar energiflöden och materialvetenskap och följs av kurser inom processanalytisk kemi och beräkningskemi. DBT-projektkursen är tänkt att inriktas på projekt där dessa färdigheter appliceras inom det tekniska kemiområdet.

Kursöversikt
Det totala kursutbudet inom programmet indelas i följande kursgrupper: allmänna ingenjörskurser, breddningskurser, fria kurser, datavetenskap, matematik och matematisk statistik, elektronik, samt kurser inom kemiområdet där fjärde och femte året erbjuder kurser inom fördjupningsprofilerna. Det antal högskolepoäng som skall läsas i respektive kursgrupp framgår av examensbeskrivningen.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser oavsett vald fördjupningsprofil. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Allmänna ingenjörskurser
Inledande ingenjörskurs, 7.5 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 7.5 hp
Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer, 15 hp

Datavetenskap
Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7.5 hp
Teknisk-vetenskapliga beräkningar, 7.5 hp

Matematik och matematisk statistik
Envariabelanalys 1, 7.5 hp
Envariabelanalys 2, 7.5 hp
Linjär algebra, 7.5 hp
Differential-ekvationer för bioteknik och teknisk kemi, 7.5 hp
Statistik för teknologer, 7.5 hp

Elektronik
Sensorer och elektronik, 7.5 hp

Kemi
Kemins grunder, 15 hp
Kemisk och molekylär termodynamik för ingenjörer, 7.5 hp
Organisk kemi för ingenjörer, 15 hp
Teknisk kemi, 1 15 hp
Analytisk kemi för ingenjörer, 7.5 hp
Teknisk kemi 2, 7.5 hp
Teknisk kemi 3, 7.5 hp
Kemometri, 7.5 hp
Materialkemi, 7.5 hp
Beräkningskemi och kemiska tillämpningar av AI, 15 hp

Obligatoriska kurser inom fördjupningsprofilen Hållbar kemi
Miljökemiska principer, 7.5 hp
Hållbar och cirkulär kemi, 7.5 hp
Naturproduktkemi och vedkemi, 7.5 hp
Miljöteknik och miljöinnovation, 7.5 hp
Grön kemi och bioprocessteknik, 15 hp

Obligatoriska kurser inom fördjupningsprofilen Materialkemi och energi
Kemisk energiomvandling 1, 7.5 hp
Kemisk energiomvandling 2, 7.5 hp
Processkemometri, 7.5 hp
Processanalytisk kemi, 7.5 hp

Examensarbete
Examensarbete för Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi, 30 hp

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.
Under programmets fjärde och femte år läses ett antal obligatoriska och valbara kurser. Dessa är grupperade i olika fördjupningsprofierna Hållbar kemi och Materialkemi och energi. I samband med den studerandes val två gånger per år ges information om aktuellt kursutbud och för varje kurs finns förkunskapskrav som måste uppfyllas. Det kan förekomma variationer i kursutbudet för varje enskilt läsår, till exempel ges vissa kurser bara vartannat år. För aktuell information om valbara kurser hänvisas till universitetets kurskatalog och programmets hemsida. Kurser vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra får dock inte räknas fullt ut i examen.

Breddningskurser
Kurser inom datavetenskap, ekonomi, fysik, juridik, språk och projektledning kan användas som breddningskurser.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla en ämnesmässig fördjupning i teknisk kemi eller någon av fördjupningsprofilerna. Denna bestäms i samråd med programansvarig och kursledningen. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.
Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.
Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet och industrin. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För övrig information se regelsamlingen för utbildning vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/