"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYFSK

Högskolepoäng: 210

Diarienummer: 515-631-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2021-06-02

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Förskollärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Förskollärarexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Preschool Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på denna nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 och 9 §§.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter eller digitala redovisningar. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.
  • Studier inom inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) återfinns i särskilda kurser. UVK-kursernas innehåll integrerar de för förskoleverksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för förskollärarprogrammet.
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till studierna inom det förskolepedagogiska området och UVK-kurserna.

Campusförlagd utbildning: VFU-placeringar sker i första hand i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Därför kan studenter som har särskilda skäl för placering på viss ort ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

Distansförlagd utbildning: VFU-placeringar kan dels ske i de kommuner och fristående skolhuvudmän som Lärarhögskolan har tecknat avtal med. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas. Dels kan placering ske utanför avtalsområdet, exempelvis i den studerandes hemkommun. Den som har särskilda skäl för placering på viss ort kan ansöka om detta. Se beskrivning av regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

För information om ingående baskurser inom förskollärarutbildningen, se studieplan

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats, kan om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT22

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE304

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6LÄ063

Språkutveckling, litteracitet och barnlitteratur i förskolan och förskoleklassen 15 hp

Grundnivå

6MN045

Matematik för förskolan 7,5 hp

Grundnivå

6ES119

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10 hp

Grundnivå

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

I kursen 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10.0 Hp genomförs 6 hp under termin 4.

Termin 5

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

6PE338

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6NO043

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Grundnivå

I kursen 6PE237 Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10.0 Hp genomförs 4 hp under termin 5.

Termin 6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan 15 hp

Grundnivå

6ES118

Skapande lek i förskolan 2 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE287

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

6PE288

Forskningsmetod och profession (UVK) 7,5 hp

Grundnivå

6PE289

Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp

Grundnivå