Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Utbildningsplan:

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Engelskt namn: No translation available

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: LYFSK

Högskolepoäng: 210

Diarienummer: 515-631-11

Ansvarig fakultet: Lärarhögskolans styrelse

Beslutad av: Umeå School of Education vid Umeå universitet, 2011-02-24

Reviderad av: Rektor för Lärarhögskolan, 2016-08-02

Behörighetskrav

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 a/A6 a)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Förskollärarexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor.
Förskollärarexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Arts in Preschool Education.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten

- visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
- visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
- visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
- visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten

- visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt, 
- visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
-  visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)
För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs och är muntliga eller skriftliga. Examination kan även ske genom fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga/skriftliga rapporter eller digitala redovisningar. Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i respektive kursplan. För närmare information hänvisas till aktuella kursplaner.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är godkända. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos berörd Fakultetsnämnd, inför en ny provomgång, begära att en annan examinator utses att bestämma betyg i det förnyade provet. Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd del (VFU) erbjuds möjlighet till ytterligare verksamhetsförlagda studier vid två tillfällen.

Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Examensenheten vid Studentcentrum.

Allmänt

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng.
  • Studier inom inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) återfinns i särskilda kurser. UK-kursernas innehåll integrerar de för förskoleverksamheten centrala kunskapsområdena och återfinns i specifika kursplaner för förskollärarprogrammet.
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över utbildningen med egna kursplaner som relaterar till studierna inom det förskolepedagogiska området och UK-kurserna. VFU-placeringar sker i samtliga kommuner i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Placeringar på studieorten kan inte garanteras och förtursregler tillämpas.


För information om ingående baskurser inom förskollärarutbildningen, se studieplan

 

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl (sociala, medicinska eller övriga) föreligger. Ansökan om detta görs skriftligen hos Antagningen vid Studentcentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Efter att studierna påbörjats, kan om särskilda skäl föreligger, studieuppehåll beviljas. Ett beslutat studieuppehåll innebär platsgaranti under förutsättning att återkomst till studierna meddelas senast 15 april respektive 15 oktober, närmast före den termin studierna ska återupptas. Ansökan görs till Lärarhögskolans studerandeservice.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. En skriftlig motivering ska lämnas vid beslut som går den sökande emot.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till Lärarhögskolans studerandeservice.

Studieplan

Giltig från: HT16

Från termin 3 och framåt finns kurser som är under revidering (märkta 6XXXXX).

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE100

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Obligatorisk

Termin 3

6LÄ055

Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp

Grundnivå


6XXXXX Matematik för förskolan, 7.5 hp

 

6ES072

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4


6XXXXX Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6UK2x3
Bedömning för lärande för förskolan (UK) 6 hp

Termin 5

6UK2x3
Bedömning för lärande för förskolan (UK) 4 hp

6PE102

Läraryrkets dimensioner i förskolan I (VFU) 11 hp

Grundnivå

Obligatorisk

6XXXXX Naturvetenskap och teknik för förskolan, 15 hp

Termin 6

6XXXXX Samhällsorientering för förskolan, 15 hp

6XXXXX Skapande och lek för förskolan 2, 15 hp

Termin 7

6PE105

Läraryrkets dimensioner i förskolan II (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

Obligatorisk

6PE106

Examensarbete i Förskollärarprogrammet 15 hp

Avancerad nivå

Obligatorisk

6PE107

Profession och vetenskap i förskolan (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Obligatorisk

Studieplan

Giltig från: HT18

Kurser markerade med 6XXXXX är under revidering

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6LÄ055

Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp

Grundnivå

6MN045

Matematik för förskolan 7,5 hp

Grundnivå

6ES072

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10 hp

Grundnivå

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6NO043

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan 15 hp

Grundnivå

6PE104

Lärande, lek och utveckling i förskolan III. Skapande och lek i förskolan I:II 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE254

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

6PE255

Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp

Avancerad nivå

6PE261

Profession och vetenskap för förskolan (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan

Giltig från: HT18

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6LÄ055

Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp

Grundnivå

6MN045

Matematik för förskolan 7,5 hp

Grundnivå

6ES072

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10 hp

Grundnivå

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6NO043

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan 15 hp

Grundnivå

6PE104

Lärande, lek och utveckling i förskolan III. Skapande och lek i förskolan I:II 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE254

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

6PE255

Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp

Avancerad nivå

6PE261

Profession och vetenskap för förskolan (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan

Giltig från: VT19

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6LÄ055

Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp

Grundnivå

6MN045

Matematik för förskolan 7,5 hp

Grundnivå

6ES072

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10 hp

Grundnivå

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6NO043

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan 15 hp

Grundnivå

6ES094

Skapande lek i förskolan 2 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE254

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

6PE255

Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp

Avancerad nivå

6PE261

Profession och vetenskap för förskolan (UK) 7,5 hp

Avancerad nivå

Studieplan

Giltig från: HT20

Termin 1

6PE183

Förskollärare som profession (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE184

Att vara förskollärare (VFU) 1,5 hp

Grundnivå

6PE187

Lärande och undervisning (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU006

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK) 7,5 hp

Grundnivå

6LU007

Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UK) 7,5 hp

Grundnivå

Termin 2

6PE202

Barns lärande och omsorg 15 hp

Grundnivå

6PE203

Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp

Grundnivå

6PE251

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp

Grundnivå

Termin 3

6LÄ063

Språkutveckling, litteracitet och barnlitteratur i förskolan och förskoleklassen 15 hp

Grundnivå

6MN045

Matematik för förskolan 7,5 hp

Grundnivå

6ES072

Skapande lek i förskolan 1 7,5 hp

Grundnivå

Termin 4

6PE252

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2 10 hp

Grundnivå

6PE220

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp

Grundnivå

6PE221

Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp

Grundnivå

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

Termin 5

6PE237

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 10 hp

Grundnivå

6PE253

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp

Grundnivå

6NO043

Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

Grundnivå

Termin 6

6PE260

Samhällsorientering för förskolan 15 hp

Grundnivå

6ES094

Skapande lek i förskolan 2 15 hp

Grundnivå

Termin 7

6PE287

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU) 7,5 hp

Avancerad nivå

6PE288

Forskningsmetod och profession (UVK) 7,5 hp

Grundnivå

6PE289

Examensarbete för förskollärarexamen 15 hp

Grundnivå