"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Civil Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYHBY

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-1937-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen byggteknik (Civil Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen

 • visa kunnande om byggprocessen, från planering/projektering via byggproduktion till fastighetsförvaltning samt hur processens olika skeden påverkar varandra,
 • visa brett kunnande om byggnaders fysikaliska egenskaper och byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö,
 • visa ingenjörsmässigt kunnande och färdigheter för en yrkesverksamhet inom det byggtekniska området,
 • visa fördjupat kunnande inom något av byggteknikens områden.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen

 • visa förmåga att analysera och värdera olika typer av byggtekniska system,
 • visa förmåga att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper i byggteknik,
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra olika delar i ett byggprojekt,
 • visa förmåga att arbeta med datorbaserade analys- och beräkningsverktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen

 • visa ett teknikvetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt i planering, genomförande och analys av olika delar i ett byggprojekt,
 • visa förmåga att göra bedömningar av byggtekniska system med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt
 • visa insikt i byggteknikens möjligheter och begränsningar.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik omfattar 180 högskolepoäng, normalt 3 års studier. 150 högskolepoäng av dessa regleras i examensbeskrivningen. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid Umeå universitet.

Teknikområdet byggteknik är den teknik som behövs för att skapa byggnader och infrastruktur i form av vägar och broar etc. Utbildningen ger dig en bred och djup kompetens för att arbeta med byggfrågor där tekniska och miljömässiga aspekter betonas. Utbildningen ger dig dels specifika kunskaper i byggteknik, dels den nödvändiga matematiska och naturvetenskapliga basen för att kunna inhämta nya kunskaper inom det byggtekniska området och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projektarbeten sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. För att hålla normal studietakt krävs minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen lärarledd undervisning per arbetsvecka är dock betydligt mindre. Tiden utöver lärarledd undervisning är avsedd för självstudier, laborationer och projektarbete.

Utöver de obligatoriska kurserna på programmet har de studerande möjlighet att bredda eller profilera sin utbildning genom individuella val.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Valbara kurser
Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom byggteknikområdet. Examensarbetet utförs antigen av två studenter tillsammans eller individuellt.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses.

Examensarbetet ska resultera i en rapport som språkligt och stilistiskt ska utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln. Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Ytterligare information kan erhållas från den programansvarige eller från programstudievägledaren via universitetets växel 090-786 50 00 eller via:

http://www.teknat.umu.se/utbildning/programdetaljsida/?code=TYHBY

Studieplan

Giltig från: HT23

Programmet erbjuder nedanstående kurser i den ordning som de läses. Kurser som är angivna inom samma period (skrivna över och under varandra utan radavstånd) läses parallellt. För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.
 
Kursutbudet inom programmet kan delas upp i följande huvudområden: byggteknik, matematik, tekniskt eller naturvetenskapligt område och allmänna ingenjörskurser.  Upp till 30 hp kan bestå av fria kurser.

Termin 1

5BY066

Inledande kurs i byggteknik 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA147

Algebra för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY082

Byggprocessen 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY065

Byggmateriallära 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5MA148

Analys för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY086

Byggnadsmekanikens grunder 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

2JU143

Juridik för byggnadsingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY002

Byggnadsfysik 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5BY055

Grunderna i byggnadskonstruktion 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY049

Projektering 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY084
Bygglogistik 7,5 hp
Grundnivå
Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.

eller

5TF080

Hållbar utveckling för ingenjörer 7,5 hp

Grundnivå

5BY087

Byggnadsmekanik för bärverksdimensionering 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 4

5BY081

Installations- och fastighetsteknik 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY069

Dimensionering av byggnadskonstruktioner 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

eller

5BY080

Mark, Vatten och Avlopp 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5BY076

Hållbart byggande, livscykelanalys 7,5 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

5BY078

Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5BY072

Projektering av stålkonstruktioner 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5BY070

Industriellt Byggande 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Termin 6

5BY075

Fördjupningskurs i byggkonstruktion 15 hp

Avancerad nivå

Byggteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5BY085

Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5BY032

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik 15 hp

Grundnivå

Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk