Hoppa direkt till innehållet
printicon
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Civil Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: TYHBY

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 514-1937-12

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-30

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen byggteknik (Civil Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen

 • visa kunnande om byggprocessen, från planering/projektering via byggproduktion till fastighetsförvaltning samt hur processens olika skeden påverkar varandra.
 • visa brett kunnande om byggnaders fysikaliska egenskaper och byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö
 • visa ingenjörsmässigt kunnande och färdigheter för en yrkesverksamhet inom det byggtekniska området
 • visa fördjupat kunnande inom något av byggteknikens områden

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen
 • visa förmåga att analysera och värdera olika typer av byggtekniska system
 • visa förmåga att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper i byggteknik
 • visa förmåga att såväl självständigt som i samverkan med andra planera och genomföra olika delar i ett byggprojekt
 • visa förmåga att arbeta med datorbaserade analys- och beräkningsverktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen i byggteknik skall studenten utöver de nationella målen
 • visa ett teknikvetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt i planering, genomförande och analys av olika delar i ett byggprojekt.
 • visa förmåga att göra bedömningar av byggtekniska system med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i byggteknikens möjligheter och begränsningar

Examinationsformer

Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, projektuppgifter, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.

Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos prefekt begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.

Betyg

Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:

http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Allmänt

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik omfattar 180 högskolepoäng, normalt 3 års studier. 150 högskolepoäng av dessa regleras i examensbeskrivningen. Resterande 30 högskolepoäng utgörs av fria kurser som kan användas till fördjupning eller breddning av utbildningen. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid Umeå universitet.

Utbildningen ger dig en bred och djup kompetens för att arbeta med byggfrågor där tekniska och miljömässiga aspekter betonas. Utbildningen ger dig dels specifika kunskaper i byggteknik, dels den nödvändiga matematiska och naturvetenskapliga basen för att kunna inhämta nya kunskaper inom det byggtekniska området och tillämpa dessa för teknisk utveckling och förnyelse.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projektarbeten sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. För att hålla normal studietakt krävs minst 40 timmars arbetsvecka. Andelen lärarledd undervisning per arbetsvecka är dock betydligt mindre. Tiden utöver lärarledd undervisning är avsedd för självstudier, laborationer och projektarbete.
Programmets första år består av baskurser i byggteknik och matematik. Under andra och tredje året väljer den studerande kurser bland tillämpade och fördjupade kurser i byggteknik och andra ämnen. Det individuella valet gör det möjligt för den studerande att bredda eller profilera sin utbildning. Programmet avslutas med ett examensarbete om en halv termin.

Kursutbudet inom programmet kan delas upp i följande områden: byggteknik, matematik, tekniskt eller naturvetenskapligt område och allmänna ingenjörskurser.  Upp till 30 hp kan bestå av universitetskurser inom andra ämnesområden. På en baskurs har studenten platsgaranti.

Baskurser 

Matematik och matematisk statistik
Algebra för ingenjörer, 7,5 högskolepoäng, 5MA147
Analys för ingenjörer, 7,5 högskolepoäng, 5MA148

Byggteknik
Inledande kurs i Byggteknik, 7,5 p, 5BY066
Byggmateriallära, 7,5 högskolepoäng, 5BY065
Byggnadsfysik, 7,5 högskolepoäng, 5BY002
Tillämpad byggnadsmekanik, 7,5 högskolepoäng, 5BY030
Byggproduktion I, 7,5 högskolepoäng, 5BY044
Grunderna i byggnadskonstruktion, 7,5 högskolepoäng, 5BY020
Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5 högskolepoäng, 5BY021

Allmänna ingejörskurser
Hållbart byggande, livscykelanalys, 7,5 högskolepoäng, 5BY076

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 högskolepoäng, 5BY032

Valbara kurser
På en valbar kurs har studenten platsgaranti på ett urval av kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval.

Byggteknik
Teknisk fastighetsförvaltning, 7,5 högskolepoäng 5BY029
Byggproduktion II, 7,5 högskolepoäng, 5BY005
Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7,5 högskolepoäng, 5BY011
Grundläggning, vatten och avlopp, 7,5 högskolepoäng, 5BY063
Installationsteknik, 7,5 högskolepoäng, 5BY025
Byggnadsmekanik 2, 7,5 högskolepoäng, 5BY061
Industriellt byggande, 15 högskolepoäng, 5BY070
Projektering av stålkonstruktioner, 7,5 högskolepoäng, 5BY072
Fördjupningskurs i byggnadskonstruktion, 15 högskolepoäng, 5BY052
Energieffektivisering, 15 högskolepoäng, 5EN073

Tekniskt eller naturvetenskapligt område
Exempel på områden:
Datavetenskap, www.cs.umu.se/
Design, www.dh.umu.se/
Ekologi, miljö och geovetenskap, www.emg.umu.se/
Fysik, www.phys.umu.se/
Kemi, www.chem.umu.se
Matematik och matematisk statistik, www.math.umu.se
Teknik, www.tfe.umu.se

Exempel på tekniska/naturvetenskapliga kurser:
Programmeringsteknisk översiktskurs, 7,5 högskolepoäng, 5DV031 
Programmering i Python, 7,5 högskolepoäng, 5DV106
Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7,5 högskolepoäng, 5DV105
Programmering i C, 7,5 högskolepoäng, 5DV158 (halvfartskurs)

Allmänna ingenjörskurser,
Med allmänna ingenjörskurser avses kurser inom områdena språk, ekonomi, statistik, juridik, projektledning, entreprenörskap, kvalitetsteknik, design och miljö. Andra områden kan i särskilda fall godkännas av den programansvarige.

Exempel på allmänna ingenjörskurser:
Engelska A för studerande på högskoleingenjörs- civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 högskolepoäng, 1EN010
Industridesign, 7,5 högskolepoäng, 5ID017
Entreprenörskap och start av nya verksamheter A, 7,5 högskolepoäng, 2FE016

Exempel på områden
Kvalitetsteknik mm, www.tfe.umu.se
Design, www.dh.umu.se/
Ekologi, miljö och geovetenskap, www.emg.umu.se/

Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.

Programöversikt, kurser i byggteknik och matematik

Årskurs 1
Inledande kurs i Byggteknik
Algebra för ingenjörer
Analys för ingenjörer
Byggmateriallära
Byggproduktion I
Tillämpad byggnadsmekanik
Grundläggande fastighetsförvaltning
Byggnadsfysik

Årskurs 2
Grunderna i byggnadskonstruktion
Byggnadsmekanik 2
Projektering
Dimensionering av byggnadskonstruktioner
Byggproduktion II
Installationsteknik
Teknisk fastighetsförvaltning
Mark, vatten och avlopp

Årskurs 3
Projektering av stålkonstruktioner
Industriellt byggande
Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik
Energieffektivisering
Examensarbete, obligatorisk kurs som avslutar utbildningen.


Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom byggteknikområdet. Examensarbetet utförs individuellt.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses.

Examensarbetet ska resultera i en rapport som språkligt och stilistiskt ska utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren

Övrigt

Ytterligare information kan erhållas från den programansvarige eller från programstudievägledaren via universitetets växel 090-786 50 00 eller via:

http://www.teknat.umu.se/utbildning/programdetaljsida/?code=TYHBY