"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor of Science Programme in Electrical Power Engineering

Denna utbildningsplan gäller: HT23 och fram till HT24 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TYHEK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-603-18

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-05-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-23

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en högskoleingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/krav-och-huvudomraden/examensbeskrivningar/. Högskoleingenjörsexamen översätts på engelska till Bachelor of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen elkraftteknik (Electrical Power Engineering).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Se Högskolelagen 1 kap § 8.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors
 • förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Lokala mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraft vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • grundläggande kunskaper inom analog och digital elektronik, mätteknik, styr- och reglerteknik samt inom datakommunikation
 • grundläggande kunskaper inom matematik
 • grundläggande kunskaper inom hållbar utveckling och kvalitetsarbete
 • fördjupade kunskaper inom områdena elkraftproduktion, -transmission och -distribution, elmaskiner, elanläggningsteknik samt drift och underhåll av elanläggningar
   

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraftteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • förmåga att analysera teoretiska problemställningar relaterade till elkraftsområdet
 • förmåga att utföra och analysera mätningar inom elkraftområdet
 • förmåga att genom modellbyggande och simulering förutsäga egenskaper hos elkraftssystem
 • förmåga att genomföra arbetsuppgifter inom givna ekonomiska, tidsmässiga, personella och miljömässiga ramar
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp
 • förmåga att specificera och värdera tekniska lösningar inom området elkraft
 • förmåga att analysera ekonomiska och miljömässiga risker med produkt- och systemutformning för området elkraft

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen inriktning elkraftteknik vid Umeå universitet ska studenten utöver de nationella målen visa

 • ett teknikvetenskapligt och ingenjörsmässigt arbetssätt i planering, genomförande och analys av arbetsprojekt
 • en entreprenöriell attityd och ett affärsmässigt förhållningssätt ansvar för att värdera produkter, system och tjänster ur ett globalt hållbarhetsperspektiv

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Utbildningen sker i samarbete mellan Umeå universitet, Mittuniversitetet samt Luleå tekniska universitet. Undervisningen är nätbaserad och möter ett behov av kvalificerade ingenjörsstudier. Utbildningen är anpassad för studerande som inte har möjligheten att studera lokalt vid en högskola eller ett universitet. Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd kvalificerade arbetsuppgifter inom området elkraftteknik. Teknikområdet elkraftteknik är den teknik som används för att utforma ett elkraftsystem för att producera, överföra, distribuera och använda elektrisk energi.

Undervisningen bedrivs på distans via nätbaserad undervisning på Internet. Gemensamma samlingar förekommer. Formen kan variera från kurs till kurs, men består i huvudsak av föreläsningar, lektioner och räkneövningar samt genom handledning i samband med laborationer och projektarbeten. Redovisning av laborationer och projekt sker både muntligt och skriftligt och är viktiga inslag i utbildningen. Studentens egen arbetsinsats bör totalt motsvara ca 40 timmar/vecka i normalfallet.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Programöversikt

Årskurs 1
Följande kurser ges under det första läsåret:

Kurs Kategori Termin/Läsperiod Högskolepoäng
Algebra för ingenjörer Ma HT - LP 1 7,5
Elkraftteknik - Introduktion Elkraft    HT - LP 1 7,5
Mekanik och elkraftteknik Elkraft    HT - LP 2 7,5
Ellära I Elkraft    HT - LP 2 7,5
Analys för ingenjörer Ma HT - LP 3 7,5
Ellära II Elkraft    VT - LP 3 7,5
Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar Elkraft    VT - LP 4 7,5
Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem Tekn/nat ämne VT - LP 4 7,5


Årskurs 2
Följande kurser ges under det andra läsåret:

Kurs Kategori Termin/Läsperiod Högskolepoäng
Analog elektronik för elkraft Tekn/nat ämne HT - LP 1 7,5
Elmaskiner I Elkraft    HT - LP 1 7,5
Grundläggande reglerteknik Tekn/nat ämne
 
HT - LP 2 7,5
Mätteknik Tekn/nat ämne HT - LP 2 7,5
Kraftelektronik Elkraft   VT - LP 3 7,5
Eldistribution Elkraft    VT - LP 3 7,5
Drift- och underhållsteknik Allm ingenjörskurs VT - LP 4 7,5

Elkvalitet och elsäkerhet

Elkraft

VT - LP 4 7,5


Årskurs 3
Följande kurser ges under det tredje läsåret:

Kurs Kategori Termin/Läsperiod Högskolepoäng

Statistik och kvalitetsteknik

Allm ingenjörskurs

  

HT - LP 1 7,5
Elkraftöverföring Elkraft    HT - LP 1 7,5
Elmaskiner II Elkraft    HT - LP 2 7,5
Datakommunikation Tekn/nat ämne HT - LP 2 7,5
Hållbar elenergianvändning Elkraft    VT - LP 3 7,5
Elmarknader och elkvalitet Elkraft VT - LP 3 7,5
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik   VT - LP 4 15


Fria kurser
Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Definitioner av olika typer av kurser i examensbeskrivningen
Med Tekniskt eller naturvetenskapligt område avses kurser inom hela det teknisk-naturvetenskapliga området vilket då också inkluderar huvudområdet elkraft.

Med Allmänna ingenjörskurser avses här kurser inom områdena språk, ekonomi, statistik, juridik, projektledning, entreprenörskap, kvalitetsteknik, design och miljö. Andra områden kan i särskilda fall godkännas av den programansvarige.

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 15 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom profileringsområdet. Examensarbetet utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar med ett examensarbete.

Examensarbetet kan med fördel förläggas till näringslivet. Arbetet med examensarbetet är dock en del av universitetsstudierna. En handledare vid universitetet ska alltid utses, som har ansvaret för att erforderlig ämnesfördjupning uppnås.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom tekniska högskolan och industrin. Rapporten ska innehålla en engelsk sammanfattning, samt en engelsk översättning av titeln.

Alternativt kan hela rapporten skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Detta är en nätbaserad utbildning och kräver att studenten har tillgång till egen dator samt Internetuppkoppling. Vissa obligatoriska övningar och laborationer kräver att studenterna kan ta sig till samlingsorter för att genomföra dessa övningar och laborationer.

Lista över medverkande universitet:
Umeå universitet, Programansvarig: Nils Lundgren, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik,
Luleå tekniska universitet,
Mittuniversitetet.