"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogram i pedagogik, 90 hp

Engelskt namn: Bachelor's Degree Programme in Education

Denna utbildningsplan gäller: VT23 och tillsvidare

Programkod: SGPED

Högskolepoäng: 90

Diarienummer: FS 3.1.3-1882-21

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-29

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 90 högskolepoäng i avslutade kurser.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram tillsammans med ytterligare valfria 90 högskolepoäng i avslutade kurser kan en student som ansökt om examen erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science). Examen utfärdas i huvudområdet pedagogik (Education).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används i varje enskild kurs. Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Utbildningen består av en kombination av kurser i pedagogik. Programmet ger ett brett perspektiv på pedagogik. Samtliga kurser i programmet är obligatoriska. Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Examensarbete/Självständigt arbete
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna.

Studieplan

Giltig från: VT23

För att få veta vad obligatoriska kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan.

Termin 1

Pedagogik A, 30 hp
Obligatorisk

Termin 2

Pedagogik B, 30 hp
Obligatorisk

Termin 3

Kandidatkurs i pedagogik, 30 hp
Obligatorisk