"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i datavetenskap, 180 hp

Engelskt namn: Bachelor Of Science Programme in Computing Science

Denna utbildningsplan gäller: HT22 och fram till HT23 (nyare version av utbildningsplanen finns)

Programkod: TGDAV

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: FS 3.1.3-436-20

Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-06-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-01

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 4 eller Matematik D

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science. Examen utfärdas i huvudområdet datavetenskap (Computing science).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på grundnivå. Målen för utbildning på grundnivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 8 §.

Nationella mål för aktuell examen

De nationella målen för examen återfinns i Högskoleförordningens bilaga 2.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

Allmänt

Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp) och ges vid campus i Umeå. De första två åren läses främst obligatoriska kurser som ger en stabil grund inom datavetenskap och matematik. Valbara kurser under programmets tredje år möjliggör profilering och
utlandsstudier. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp som ofta görs i samarbete med ett företag.

Kurserna läses vanligen på halvfart (två kurser parallellt) och omfattar normalt 7,5 hp. Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, självstudier och praktiskt arbete såväl enskilt som i grupp. En stor del av studierna förväntas ske utanför schemalagd tid.
Kurslitteraturen är ofta på engelska och undervisningen på vissa kurser, speciellt under programmets senare del, kan ske på engelska.

Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav
anges i respektive kursplan.

Valbara kurser är ett urval av kurser som Umeå universitet erbjuder inom ramen för programmet och där studenten själv väljer vilka av dessa kurser hen ska anmäla sig till. Studenten är garanterad plats på någon av dessa kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuella kurser är uppfyllda. Studenten är dock inte garanterad plats på de kurser studenten valt i första hand. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Under rubriken "Studieplan" framgår de kurser som ingår i programmet i den ordning de läses.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

Denna utbildningsplan ersätter tidigare utbildningsplan (FS 3.1.3-1265-14).

Studieplan

Giltig från: HT22

Studieplanen anger de obligatoriska kurser som ingår i programmet i den ordning de normalt läses samt när valbara/fria kurser kan väljas. Varje termin är indelad i fyra läsperioder och normalt läses två kurser (à 7,5 hp) på halvfart (50%) parallellt under två läsperioder. Totalt 45 hp utgörs av valbara/fria kurser. För att få veta vad obligatoriska, valbara och fria kurser innebär, se under rubriken "Allmänt" ovan. Se även "Valbara kurser" nedan.

Valbara kurser
Alla kurser på grundläggande nivå i datavetenskap som är öppna för fristående studenter är valbara. Kurser på avancerad nivå i datavetenskap kan sökas som fria kurser inom program.

Följande valbara kurser ges av institutionen för matematik och matematisk statistik:
● 5MA160: Linjär algebra, 7,5 hp
● 5MS070: Statistik för datavetare, 7.5 hp
● 5MA197: Envariabelanalys 1, 7,5 hp
● 5MA198: Envariabelanalys 2, 7,5 hp
● 5MS069 - Statistik för teknologer
● 5MA196 - Algebraiska strukturer
● 5MA090 - Kryptologi
● 5MA123 - Talteori
● 5MA146 - Introduktion till grafteori

Termin 1

5DV207

DV0: Komputationellt tänkande 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV158

Programmering i C 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV160

DV1: Datavetenskapens byggstenar 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA186

Algebra och analys för datavetare 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 2

5DV204

DV2: Algoritmer och problemlösning 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5MA143

Introduktion till diskret matematik 7,5 hp

Grundnivå

Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV133

Objektorienterad programmeringsmetodik 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV132

Interaktionsteknik 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 3

5DV208

DV3: Beräkningar och språk 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV088

Systemnära programmering 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV163

DV4: Datavetenskaplig logik 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV135

Applikationsutveckling i Java 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 4

Valbara/fria kurser, 7,5 hp

5DV202

Introduktion till databashantering 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

5DV214

Programvaruteknik 15 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Obligatorisk

Termin 5

Valbara/fria kurser, 15 hp

Valbara/fria kurser, 15 hp

Termin 6

Valbara/fria kurser, 7,5 hp

5DV164

DV5: Metoder och aktuell kunskap 7,5 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

5DV199

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 15 hp

Grundnivå

Datavetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Obligatorisk