Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Utbildningsplan:

Kandidatprogrammet i språk, 180 hp

Engelskt namn: Bachelors's Degree Programme in Language Studies

Denna utbildningsplan gäller: HT16 och tillsvidare

Programkod: HGSPK

Högskolepoäng: 180

Diarienummer: 511-1861-12

Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten

Beslutad av: Rektor, 2012-12-11

Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2016-05-25

Behörighetskrav

Engelska B/Engelska 6 samt Steg 3/ Moderna språk – aktuellt språk 3 i minst ett av språken finska, franska, lule-, nord- eller sydsamiska, ryska, spanska eller tyska (områdesbehörighet 2/A2) eller motsvarande.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie kandidatexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.umu.se/utbildning/efter/examen/nya/examensbeskrivningar.
Examen utfärdas i huvudområdet.

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildningen är på grundnivå och ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Högskolelagen (1 kap 8 §)

Nationella mål för aktuell examen

För kandidatexamen skall studenten
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera, företeelser, frågeställningar och situationer,
 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen)

Lokala mål för aktuell examen

Studenten ska 
Färdighet och förmåga 

 • kunna använda vetenskapliga begrepp och metoder för att lösa problem 
 • kunna kommunicera effektivt i olika sammanhang såväl skriftligt som muntligt, på svenska samt på huvudområdets målspråk  
 • kunna självständigt och kritiskt söka, sammanställa, bearbeta och presentera information 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att verka i flerspråkiga och flerkulturella kontext

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande både individuellt och i grupp samt muntligt och skriftligt. Eftersom studenten väljer bland ett flertal olika inriktningar, kan examinationsformerna i de olika kurserna skilja sig från varandra. Se vidare om examination i kursplanen för respektive kurs.

Betyg

Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs eller visst moment sker examination enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå Universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Allmänt

Programmets upplägg och innehåll
Programmet läses under sex terminer och ger generella kunskaper om språk och språklig kommunikation och fördjupade kunskaper och färdigheter i det språk som väljs som huvudområde. Utbildningen ger också praktisk och teoretisk breddning i språkliga kunskaper då minst 30 hp av de valbara kurser utgörs av studier i ett ytterligare språk, alternativt i svenska/nordiska språk eller lingvistik.

Programmet omfattar en gemensam första termin (el. två terminer på halvfart) om 30 hp, 90 hp i huvudområdet, och 60 hp i valbara kurser. Behörighet till kurserna i programmet regleras i varje enskild kursplan. Observera att de flesta kurser ges som campuskurser. En del kurser ges även som nätkurser. Vissa kan bara läsas som nätkurser. För detaljer: se kursplan för respektive kurs.

Första terminen
Programmet inleds med den gemensamma kursen Lingvistik A inom kandidatprogrammet, 30 hp

Huvudområdet
Huvudområdet kan vara något av de huvudområden för kandidatexamen som erbjuds vid institutionen för språkstudier (90 hp läses): Engelska, Finska, Franska, Italienska, Lingvistik, Ryska, Samiska språk (med inriktning på nord-, syd- eller lulesamiska), Spanska, Svenska och nordiska språk, Tyska

Valbara kurser
Inom ramen för de valbara kurserna om 60 hp kan studenten välja kurser ovanstående språkämnen enligt aktuellt utbud. Se kursplaner för specifika behörighetskrav. Under förutsättning att behörighetskraven uppfylls, ges programmets studenter en garanterad plats på alla institutionens språkämnen.

Det är även möjligt att välja andra kurser bland aktuellt utbud vid Umeå universitet. Delar av studierna kan också förläggas till partneruniversitet i utlandet.

Anstånd med studiestart

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till Studentcentrum/Antagning. Studenten har möjlighet att överklaga ett negativt beslut om anstånd med studiestart till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Den studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till studie-/programvägledaren. Studieuppehåll med platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Student som lämnar utbildningen bör meddela studieavbrott till programansvarig.

Avrådan

Om det hos lärare, programansvarig eller utbildningsledningen uppstår tveksamhet om studentens möjlighet att fullfölja utbildningen med godkänt resultat kan studenten avrådas från fortsatta studier inom programmet.